Chwiliwch am arfer effeithiol

Defnyddio hunanarfarnu i herio ac annog disgyblion mwy abl a thalentog

Mae Ysgol y Preseli wedi ailosod ffocws ei dehongliad o ddisgyblion mwy abl ac mae wedi diweddaru’i harferion i sicrhau ei bod yn ystyried anghenion unigol disgyblion. Defnyddir cynlluniau gwella ac mae arweinydd â chyfrifoldeb am ddisgyblion mwy abl a thalentog yn arwain sesiynau hyfforddi staff er mwyn sicrhau ymagwedd gyson ar draws yr ysgol. Mae systemau mentora yn cynnig her ychwanegol i’r disgyblion hyn a darperir cyfleoedd i astudio TGAU ychwanegol. Darllen mwy >

Gwella medrau llythrennedd trwy weithio mewn partneriaeth ac addysgu arbenigol

Mae Ysgol Gynradd Evenlode wedi penderfynu bod gwella ysgrifennu disgyblion mwy abl ar draws yr ysgol yn flaenoriaeth. Mae un o gyn-rieni’r ysgol, sydd â phrofiad fel athro iaith arbenigol, wedi galluogi llawer o ddisgyblion hŷn i ddatblygu eu medrau ysgrifennu estynedig yn llwyddiannus. Bu’n gweithio’n llwyddiannus gyda disgyblion ar amrywiaeth eang o strategaethau a thechnegau effeithiol i wella’u hysgrifennu creadigol, gan ymgorffori technegau awduron proffesiynol. Darllen mwy >

Adolygu dulliau o fodloni anghenion disgyblion mwy abl a thalentog i ymateb i ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

I fodloni anghenion disgybl mwy abl a thalentog, mae Ysgol Gynradd Langstone wedi canolbwyntio ar ddatblygu addysgeg sy’n cael ei harwain gan bedwar “diben craidd” y cwricwlwm. Mae cyfuniad o bynciau dosbarth a dull prosiect ysgol gyfan yn rhoi ehangder a chydbwysedd gofalus o gyfleoedd i ddisgyblion. Rhoddir amser i astudio agweddau ar bynciau yn fanwl a datblygu, atgyfnerthu a gwreiddio gwybodaeth a medrau yn gynyddol ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Rhaglen Gymraeg arloesol i herio disgyblion mwy abl

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cynnal ffocws cadarn ar sicrhau bod disgyblion mwy abl a thalentog yn cael eu cefnogi a’u herio trwy amrywiaeth o strategaethau a darpariaeth effeithiol ac, yn benodol, datblygiad eu medrau Cymraeg. Trwy gydweithio ag arweinwyr cynradd a rhieni, mae’r ysgol yn gosod disgyblion mewn rhaglen garlam ar gyfer y Gymraeg ac mae hefyd yn eu gwahodd i gyfranogi trwy fforwm cryf ar gyfer llais y disgybl. Darllen mwy >

Defnyddio’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol i ymestyn medrau mathemategol a chreadigol

Defnyddiodd Ysgol Gynradd Llandrillo yn Rhos gyllid y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol i wella medrau mathemateg gweithdrefnol disgyblion, gyda ffocws penodol ar herio disgyblion mwy abl a thalentog mewn cyd-destun dysgu creadigol. Rhoddodd prosiect creadigol gyfle i ddisgyblion weithio’n annibynnol, cyfeirio’u dysgu’u hunain a herio’u hunain gyda medrau artistig a mathemategol mwy datblygedig. Darllen mwy >

Defnyddio asesu ar gyfer dysgu i gau bylchau yn nysgu’r disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Parc Hendredenny, mae’r holl staff yn defnyddio technegau asesu ar gyfer dysgu i nodi bylchau yn nysgu’r disgyblion. Defnyddir ymyriadau targedig yn ddi-oed i helpu cau’r bylchau. Darllen mwy >

Defnyddio gemau i wella medrau llythrennedd disgyblion

Mae staff yn Ysgol Parcyrhun wedi creu cronfa o gemau gwahaniaethol sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer eu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu bob dydd. Darllen mwy >

Cynllunio i ddatblygu medrau amlieithog disgyblion

Yn Ysgol Pencae, caiff medrau Cymraeg a Saesneg disgyblion eu datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt fynd i’r ysgol uwchradd. Mae disgyblion hŷn yr ysgol hefyd yn cael cyfle i ddysgu Ffrangeg a Mandarin. Darllen mwy >

Gwella medrau gwyddoniaeth ac ymgysylltiad trwy bartneriaethau lleol

Mae Ysgol Pencae wedi meithrin partneriaethau yn y gymuned leol er mwyn cynnig profiadau gwyddoniaeth sy’n datblygu medrau dysgwyr ac ennyn diddordeb yn y pwnc. Darllen mwy >

Datblygu llefaredd trwy hunanasesu a strategaethau addysgu

Mae Ysgol Gymraeg y Fenni wedi gwella medrau llefaredd disgyblion trwy edrych eto ar weithdrefnau asesu, strategaethau addysgu a’r cyfleoedd gaiff disgyblion o fewn y cwricwlwm. Darllen mwy >

Pages