Chwiliwch am arfer effeithiol

dysgu

Helpu dysgwyr â’u medrau Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth gyda darpariaeth ychwanegol

Ar gais dysgwyr, mae Dysgu Cymraeg Morgannwg wedi ymestyn eu hamrywiaeth o gyrsiau Cymraeg i helpu datblygu medrau y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’r rhain yn cynnwys grwpiau darllen/trafod mewn amrywiaeth o feysydd, a gynhelir yn ystod misoedd yr haf gyda chymorth tiwtoriaid profiadol. Darllen mwy >

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Sign saying 'Croeso'

Cyflymu dysgu disgyblion

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cysylltu’r Gymraeg â threftadaeth a diwylliant i gyfoethogi a chyflymu dysgu disgyblion. Darllen mwy >

Promoting the Welsh language

Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen, yn ymdrechu i greu unigolion cwbl ddwyieithog sy’n ymfalchïo yn eu hunaniaeth fel Cymry. Pwysleisia’r staff fod siarad Cymraeg yn rhan annatod a naturiol o fywyd yr ysgol, a chaiff disgyblion eu hannog i ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn yr ysgol a thu hwnt. Darllen mwy >

Whole-school approach to raising standards in Welsh

Dull ysgol gyfan o godi safonau mewn Cymraeg

Yn Mount Street Infants School, Powys, mae’r Gymraeg yn rhan annatod o’r ysgol, gyda’r disgyblion yn defnyddio’u medrau Cymraeg yn hyderus ar draws pob agwedd ar fywyd yr ysgol. Mae codi safonau mewn Cymraeg wedi bod yn flaenoriaeth uchel yn y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn i’w weld yn y ddealltwriaeth dda, yr hyder a’r mwynhad yn yr iaith sydd i’w weld ymhlith y plant. Darllen mwy >

Welsh second language comes first

Cymraeg ail iaith sy’n dod yn gyntaf

Mae safonau mewn Cymraeg ail iaith yn Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug, Ceredigion, yn rhagorol, er bod llai nag 1% o’r disgyblion yn dod o gartrefi lle mae’r Gymraeg yn brif iaith. Mae’r ysgol yn rhoi blaenoriaeth uchel i baratoi disgyblion i ddod yn rhan o gymdeithas ddwyieithog sy’n hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg yn gryf. Mae llawer o’r staff wedi elwa ar ystod o gyrsiau a dosbarthiadau sydd wedi helpu iddynt wella eu medrau dwyieithog ac addysgu’n fwy effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Darllen mwy >

Siarad Cymraeg screen shot

Fideo: Siarad Cymraeg?

Mae Ysgol Gynradd Llantrisant ar gyrion Pentref Llantrisant. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd yr ysgol yn darparu ar gyfer rhyw 118 o ddysgwyr cyfwerth ag amser llawn. Roedd hawl gan ryw 17% o ddisgyblion yr ysgol i gael prydau bwyd am ddim. Mae’r ffigur yma’n ddigon agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Darllen mwy >