Chwiliwch am arfer effeithiol

Children in fancy dress

Asesu ar gyfer Dysgu a medrau meddwl

Mae Ysgol Gynradd Gaer wedi codi safonau i ddysgwyr trwy sefydlu gweithdrefnau ‘asesu ar gyfer dysgu’. Mae’r rhain wedi cael effaith sylweddol o ran newid y diwylliant mewn ystafelloedd dosbarth. Trwy ddefnyddio hetiau lliw, mae disgyblion yn asesu eu hunain a’u cyfoedion. Mae’r broses hon wedi helpu disgyblion i atgyfnerthu eu dysgu trwy esbonio syniadau i bobl eraill. Darllen mwy >

yoga

Defnyddio ioga i wella safonau ymddygiad a gwella medrau canolbwyntio

Mae sesiynau ioga yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar ac yn helpu disgyblion i ymlacio, tawelu a chymdeithasu. Mae’r sesiynau hyn wedi gwella medrau canolbwyntio, meithrin gwydnwch ac annog disgyblion i ymroi i ddysgu. Darllen mwy >

Ysgol y Wern

Darparu profiadau wedi’u cyfoethogi i ddatblygu medrau

Mae prosiect uchelgeisiol ac arloesol ar y tywydd yn un ffordd y mae Ysgol y Wern wedi datblygu a chynllunio dysgu trawsgwricwlaidd sy’n herio medrau TGCh, rhifedd a llythrennedd disgyblion. Darllen mwy >

Mynydd CS Main.jpg

Creu cwricwlwm arloesol gan ddefnyddio’r celfyddydau mynegiannol

Mae Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig wedi rhoi’r celfyddydau mynegiannol wrth wraidd datblygu cwricwlwm arloesol. Trwy ennyn diddordeb a dal dychymyg disgyblion, mae wedi cael effaith gadarnhaol ar eu mwynhad o ddysgu ac wedi gwella perthnasoedd athrawon/disgyblion yn ogystal â deilliannau. Darllen mwy >

Datblygu medrau dysgwyr trwy brofiadau bywyd go iawn

Arweiniodd disgyblion yn Ysgol y Bynea brosiect i ddatblygu pentref dysgu awyr agored. Datblygodd dysgwyr amrywiaeth o fedrau, o ddylunio modelau pensaernïol i gyllidebu a gosod archebion. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer profiadau dysgu heriol

Yn Ysgol Cae Top, mae cyd-gynllunio a thrafodaethau proffesiynol rheolaidd rhwng staff yn sicrhau disgwyliadau uchel i bob dysgwr. Darllen mwy >

Three children studying together

Meithrin grym dysgu disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau a strategaethau i helpu disgyblion i ddod yn ddysgwyr gwell. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg i barhau i gyrraedd safonau. Darllen mwy >

Mynydd Cynffig

Defnyddio strategaethau lluosog i wella medrau meddwl disgyblion

Mae Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig wedi sicrhau mai meddwl a dysgu sydd wrth wraidd y cwricwlwm, ac mae wedi defnyddio ystod o ddulliau i helpu disgyblion i feddwl yn greadigol. Mae hyn wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn safonau iaith, llythrennedd a chyfathrebu. Darllen mwy >