Chwiliwch am arfer effeithiol

Children

Defnyddio hunanarfarnu i yrru gwelliant

Mae staff ar bob lefel yn Ysgol Pen Coch wedi datblygu dull hunanarfarnol sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar waith yr ysgol. Darllen mwy >

Arweinyddiaeth gryf a chynlluniau strategol ar gyfer gwella’r ysgol

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, mae amcanion strategol clir, rolau a chyfrifoldebau wedi’u diffinio ar gyfer staff a llywodraethwyr, a phrosesau rheoli perfformiad effeithiol wedi arwain at safonau gwell ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Hunanarfarnu ar gyfer gwell deilliannau gan ddisgyblion

Mae prosesau Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor ar gyfer hunanarfarnu, monitro a chynllunio ar gyfer gwella wedi arwain at gynnydd mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Cynnwys pob rhanddeiliad wrth nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella’r ysgol

Mae Ysgol Gynradd Llanrhidian wedi datblygu diwylliant o hunanarfarnu parhaus yn canolbwyntio’n gryf ar wella deilliannau mewn safonau a lles i bob disgybl. Darllen mwy >

Gwella addysgu trwy roi pwyslais ar ddysgu proffesiynol

Yn Ysgol Gyfun Y Pant, mae addysgu a dysgu wedi gwella trwy roi pwyslais ar arfer fyfyriol. Mae’r ysgol wedi rhoi nifer o fecanweithiau ar waith i gydweithwyr eu rhannu a myfyrio ar beth maent yn ei wneud yn dda. Darllen mwy >

Graphic - group of adults standing together

Canolbwyntio ar wella

Mae diwylliant o hunanarfarnu gonest, sy’n gysylltiedig â chynllunio gwelliant ysgol a ffocws ar addysgu rhagorol yn helpu Ysgol Gynradd Birchgrove i godi safonau. Darllen mwy >

Gilfach Fargoed

Gwella llythrennedd a rhifedd disgyblion trwy hunanarfarnu athrawon

Mae system drylwyr o ran hunanarfarnu athrawon sy’n cael ei goruchwylio gan uwch staff wedi arwain at welliant sylweddol mewn llythrennedd a rhifedd disgyblion ar draws pob oedran yn Ysgol Gynradd Gilfach Fargoed. Darllen mwy >

Y Bont arfer orau

Plant, rhieni a staff yn elwa yn sgil adnabod cyfleoedd datblygu

Ar ôl cydnabod bod diffyg ffyrdd o olrhain cynnydd plant ag anabledd yn ystyrlon, aeth meithrinfa Y Bont ati i weithio gyda’r awdurdod lleol i ddatblygu adnoddau asesu newydd. Mae’r rhain bellach yn cael eu defnyddio gan leoliadau ac ysgolion eraill, ac mae’r ysgol wedi gweld gwelliant yng nghynnydd plant. Darllen mwy >

Mae arferion addysgu yn creu profiadau dysgu o ansawdd uchel

Mae Ysgol Stanwell yn canolbwyntio ar greu hinsawdd o barch ar y ddwy ochr rhwng athrawon a disgyblion. Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau uchel sydd wedi hybu cyfraddau llwyddiant ar draws y cwricwlwm ar gyfer pob grŵp o ddysgwyr. Darllen mwy >

Using evidence to refine self-evaluation

Defnyddio tystiolaeth i fireinio hunanarfarnu

Mae Fingers and Thumbs Day Care Centre, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mireinio ei phrosesu hunanarfarnu er mwyn gwella safonau. Mae’r lleoliad yn monitro ansawdd dysgu yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac yn amlygu meysydd i’w datblygu. Darllen mwy >

Pages