Chwiliwch am arfer effeithiol

Industry expert helps college students prepare for their next step

Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu cam nesaf ar ôl y coleg

Gall myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr gael cymorth gan arbenigwyr i’w paratoi at eu cam nesaf ar ôl y coleg. Mae dysgwyr sy’n ystyried mynd ymlaen i addysg uwch yn gallu defnyddio gweithdai, anerchiadau a chyfweliadau ffug gydag arbenigwyr diwydiant wrth ysgrifennu’u ceisiadau prifysgol. Mae dysgwyr sy’n dymuno mynd ymlaen i waith ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn cael tiwtorialau a chymorth arbenigol i’w helpu i fynd ymlaen i’w dewis lwybr gyrfaol. Darllen mwy >

Sicrhau’r ddarpariaeth orau ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Cyflawnir gweledigaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am gynhwysiant academaidd a chymdeithasol i bawb trwy ddeall anghenion pob dysgwr yn llawn, ac ymateb iddynt yn hyblyg. Darllen mwy >

Cyfnod pontio llwyddiannus i addysg bellach ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Roedd Ysgol y Gogarth yn allweddol o ran sefydlu grŵp amlddisgyblaethol oedd â nod o wella cyfnod pontio disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol rhwng yr ysgol ac addysg bellach. Darllen mwy >

Sefydlu partneriaethau i helpu myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu medrau byw yn annibynnol

Mae Coleg Penfro wedi sefydlu partneriaethau cryf sydd wedi galluogi ei fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu’r medrau byw yn annibynnol fydd eu hangen arnynt yn y dyfodol. Darllen mwy >

Engaging pupils to improve behaviour

Ymgysylltu â disgyblion i wella ymddygiad

Fe wnaeth staff yn Rhyl High School, Sir Ddinbych, nodi grŵp o ddysgwyr â phroblemau ymddygiadol a oedd mewn perygl o gael eu gwahardd yn barhaol. Fe wnaeth yr ysgol ail-ymgysylltu â’r disgyblion hyn gan ddefnyddio dull amlasiantaeth gyda sefydliadau lleol a oedd yn cefnogi plant. Gyda’i gilydd, aethant ati i greu cwricwlwm sydd wedi gwella cyflawniad, agweddau ac ymgysylltiad. Darllen mwy >

Partnership approach ensures more able and talented pupils make a smooth transition into secondary school 

Dull partneriaeth yn sicrhau bod disgyblion mwy galluog a dawnus yn pontio’n hwylus i ysgol uwchradd

Mae clwstwr ysgolion cynradd Dyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin, wedi meithrin perthynas waith dda gydag Ysgol Gyfun Dyffryn Aman i sicrhau bod disgyblion yn pontio’n hwylus o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae defnyddio a throsglwyddo data’n effeithiol, olrhain a monitro cynnydd disgyblion yn gyson, disgwyliadau uchel a chymorth rhieni yn allweddol i lwyddiant y dull partneriaeth hwn. Darllen mwy >

Effective transition from primary to secondary school

Pontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Mae Ysgol Gyfun Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi gweithio’n galed i wneud y cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd mor ddidrafferth ag y bo modd i ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos â’r ysgolion sy’n ei bwydo i nodi plant a allai weld y symud yn anos. Wedyn, mae’r ysgol yn cysylltu â disgyblion a theuluoedd i helpu datrys unrhyw broblemau cyn iddynt newid ysgolion. Darllen mwy >

Improving skills for young people with learning difficulties

Gwella medrau pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili wedi bod yn rhan hanfodol o gynorthwyo pobl ifanc 14-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol sy’n symud o addysg amser llawn i’r byd gwaith. Trwy weithio dan raglen ‘Cyfleoedd Gwirioneddol’, ar y cyd â naw awdurdod lleol yn ne Cymru, gall pobl ifanc wella eu medrau a chodi eu dyheadau trwy ystod o gyrsiau wedi’u hachredu sy’n cynnwys agweddau personol, cymdeithasol ac ymarferol ar bontio. Darllen mwy >