Chwiliwch am arfer effeithiol

group

Ymddygiadau llwyddiannus trwy raglen wobrau

Mae rhaglen wobrau a fu ar brawf yn yr Unol Daleithiau wedi cael ei rhoi ar waith yn ysgol arbennig annibynnol Aran Hall. Mae’r rhaglen wedi helpu mwyafrif y disgyblion i reoli’u hymddygiad eu hunain yn llwyddiannus. O ganlyniad, mae disgyblion bellach yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac yn trin eraill gydag urddas a pharch. Mae disgyblion wedi dysgu sut i ddefnyddio’r gymuned yn ddiogel, a mynd i’r coleg ac i leoliadau profiad gwaith. Yn sgil hyn, mae disgyblion wedi ennill achrediad perthnasol ar gyfer eu gwaith. Darllen mwy >

arty collage

Datblygu systemau ysgol gyfan i ysgogi gwelliant cyflym

Mae Ysgol Gymunedol Heolgerrig wedi gwella safonau mewn darllen a phresenoldeb yn ogystal â sicrhau gwelliannau trwy hunanarfarnu gonest a chywir. O ganlyniad i’w thaith i wella, mae’r ysgol wedi dod allan o’r categori mesurau arbennig erbyn hyn ac mae’n perfformio uwchlaw’r cyfartaledd mewn sawl maes. Darllen mwy >

Nodi a chefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn gwneud defnydd effeithiol o offeryn nodi cynnar i nodi a chefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o adael cwrs cyn ei gwblhau. Darllen mwy >

Kitchener attendance

Cynyddu presenoldeb trwy gyfathrebu’n well â rhieni

Mae cyfathrebu gwell â rhieni wedi gweld presenoldeb disgyblion yn Ysgol Gynradd Kitchener yn cynyddu’n sylweddol dros y tair blynedd diwethaf ac mae gan yr ysgol rai o’r cyfraddau presenoldeb gorau erbyn hyn, o gymharu ag ysgolion cynradd eraill. Darllen mwy >

St Helens

Ymgysylltu â rhieni i wella presenoldeb disgyblion

Trwy gyfuniad o ddosbarthiadau ar ôl ysgol i ddisgyblion ac ymgysylltu ehangach â theuluoedd, mae staff yn Ysgol Gynradd San Helen wedi gostwng lefel absenoldeb disgyblion ac wedi creu amgylchedd dysgu cynhwysol. Darllen mwy >

Mary Immaculate

Defnyddio cymorth targedig i gynyddu presenoldeb a gwella ymddygiad

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog yn cynorthwyo dysgwyr sy’n agored i niwed trwy ‘Y Bont’, sef ardal ddysgu sydd wedi’i lleoli mewn rhan dawel o’r ysgol, sy’n cynorthwyo disgyblion ag anghenion emosiynol, ymddygiadol ac anghenion dysgu. Darllen mwy >

Garnteg attendance

Ymgysylltu â rhieni i wella presenoldeb disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Garnteg yn defnyddio prosiectau ymgysylltu â theuluoedd a chlybiau ar ôl ysgol i annog rhieni i helpu i leihau absenoldebau dysgwyr. Darllen mwy >

Garnteg attendance

Ymgysylltu â rhieni a gwella presenoldeb

Mae Ysgol Gynradd Garnteg yn defnyddio prosiectau ymgysylltu â theuluoedd a chlybiau ar ôl ysgol i annog rhieni i helpu i leihau absenoldebau dysgwyr. Darllen mwy >

Wolfscastle

Ymgysylltu â disgyblion a rhieni i wella presenoldeb disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Cas-blaidd wedi cyflawni cyfraddau cyson isel o ran absenoldeb disgyblion ar ôl cynnwys dysgwyr a rhieni mewn datblygu eu polisi presenoldeb. Darllen mwy >

Mynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Hafod-y-Wern yn rheoli a monitro effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad disgyblion yn ofalus. O ganlyniad, mae’r ysgol wedi cynyddu presenoldeb, gostwng cyfraddau gwaharddiadau, gwella safonau mewn pynciau allweddol ac wedi meithrin perthnasoedd gweithio cadarnhaol gyda rhieni. Darllen mwy >

Pages