Chwiliwch am arfer effeithiol

ICT

Plethu technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn ddi-dor i bob gwers

Mae athrawon yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn hyfforddi i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r datblygiadau digidol diweddaraf i gynorthwyo disgyblion i ddefnyddio TGCh. Ar bob cyfle, mae dyfeisiau digidol yn cael eu defnyddio ar draws gwersi i ddatblygu gwybodaeth disgyblion. Mae hyn wedi arwain at safonau gwell ac mae athrawon yn rhannu’u harfer dda yn hyderus gydag ysgolion eraill. Darllen mwy >

Rhaglen Gymraeg arloesol i herio disgyblion mwy abl

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cynnal ffocws cadarn ar sicrhau bod disgyblion mwy abl a thalentog yn cael eu cefnogi a’u herio trwy amrywiaeth o strategaethau a darpariaeth effeithiol ac, yn benodol, datblygiad eu medrau Cymraeg. Trwy gydweithio ag arweinwyr cynradd a rhieni, mae’r ysgol yn gosod disgyblion mewn rhaglen garlam ar gyfer y Gymraeg ac mae hefyd yn eu gwahodd i gyfranogi trwy fforwm cryf ar gyfer llais y disgybl. Darllen mwy >

Datblygu dinasyddion Cymreig cyflawn a pharchus

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn gymuned ysgol gefnogol a chroesawgar. Adlewyrchir hyn yng nghwricwlwm a gweithgareddau ehangach yr ysgol. Darllen mwy >

Strategaethau ar gyfer cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddysgwyr ar bob lefel

Mae menter Seren Iaith Grŵp Llandrillo Menai yn herio agweddau dysgwyr tuag at ddefnyddio’r iaith Gymraeg, ac mae’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn academaidd. Darllen mwy >

Galluogi rhieni i gefnogi dysgu eu plant

Mae Ysgol Gynradd Talysarn wedi helpu rhieni i oresgyn rhwystrau o ran cefnogi dysgu eu plant. Mae prosiect arall wedi datblygu medrau dwyieithog disgyblion a’u rhieni. Darllen mwy >

Cynllunio i ddatblygu medrau amlieithog disgyblion

Yn Ysgol Pencae, caiff medrau Cymraeg a Saesneg disgyblion eu datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt fynd i’r ysgol uwchradd. Mae disgyblion hŷn yr ysgol hefyd yn cael cyfle i ddysgu Ffrangeg a Mandarin. Darllen mwy >

Datblygu llefaredd trwy hunanasesu a strategaethau addysgu

Mae Ysgol Gymraeg y Fenni wedi gwella medrau llefaredd disgyblion trwy edrych eto ar weithdrefnau asesu, strategaethau addysgu a’r cyfleoedd gaiff disgyblion o fewn y cwricwlwm. Darllen mwy >

Sign saying 'Croeso'

Cyflymu dysgu disgyblion

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cysylltu’r Gymraeg â threftadaeth a diwylliant i gyfoethogi a chyflymu dysgu disgyblion. Darllen mwy >

Promoting the Welsh language

Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen, yn ymdrechu i greu unigolion cwbl ddwyieithog sy’n ymfalchïo yn eu hunaniaeth fel Cymry. Pwysleisia’r staff fod siarad Cymraeg yn rhan annatod a naturiol o fywyd yr ysgol, a chaiff disgyblion eu hannog i ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn yr ysgol a thu hwnt. Darllen mwy >

Pride in the Welsh language brings success

Balchder yn y Gymraeg yn sicrhau llwyddiant

Mae dros 300 o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, wedi cyflawni’r graddau TGAU uchaf mewn Cymraeg ail iaith ddwy flynedd yn gynnar a’r graddau uwch gyfrannol uchaf flwyddyn yn gynnar. Mae’r dull ysgol gyfan o ddatblygu’r Gymraeg, darpariaeth o ansawdd uchel a phontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd wedi helpu disgyblion ar draws yr ysgol i ddatblygu eu medrau Cymraeg yn arbennig o lwyddiannus. Darllen mwy >

Pages