Chwiliwch am arfer effeithiol

pupils to developing life skills

Defnyddio rhaglen gyfoethogi i wella medrau

Creodd staff yn Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley raglen gyfoethogi o’r enw ‘Opening Minds’. Mae’r rhaglen yn helpu disgyblion i ddatblygu medrau bywyd pwysig ac mae’n ategu cyflwyno’r cwricwlwm newydd. Caiff disgyblion eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt wedi’u gwneud o’r blaen. Mae’r gweithgareddau hyn yn helpu disgyblion i herio eu meddylfryd a datblygu dealltwriaeth well o amrywiaeth a pharchu pobl eraill. Mae’r rhaglen wedi galluogi dysgwyr i fod yn berchen ar eu datblygiad ac wedi gwella lles ac agweddau at ddysgu. Darllen mwy >

Sicrhau’r ddarpariaeth orau ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Cyflawnir gweledigaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am gynhwysiant academaidd a chymdeithasol i bawb trwy ddeall anghenion pob dysgwr yn llawn, ac ymateb iddynt yn hyblyg. Darllen mwy >

Defnyddio gemau i wella medrau llythrennedd disgyblion

Mae staff yn Ysgol Parcyrhun wedi creu cronfa o gemau gwahaniaethol sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer eu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu bob dydd. Darllen mwy >

Annog dysgwyr annibynnol ac ymholgar yn y Cyfnod Sylfaen

Yn Ysgol Gynradd Blaengwawr, mae cynllunio cyson ar draws y Cyfnod Sylfaen yn sicrhau amgylchedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn darparu her i bob disgybl. Darllen mwy >

Developing learner’s transferable skills

Datblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr

Mae Coleg Elidyr, Sir Gaerfyrddin, wedi ymrwymo i ddatblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr. Aeth y coleg ati i adolygu’r modd y gallai gwersi pwnc ddatblygu medrau fel llythrennedd, rhifedd, medrau cymdeithasol a chyfathrebu. Cafodd staff hyfforddiant ar sut i integreiddio addysgu medrau trosglwyddadwy mewn gwersi penodol i bwnc ac mae dysgwyr yn fwy hyderus o ganlyniad i hynny. Darllen mwy >