Chwiliwch am arfer effeithiol

Oak Field main.jpg

Gwella deilliannau disgyblion trwy ddarpariaeth anogaeth hynod effeithiol

Mae’r ystafell anogaeth, emosiynol, lles a medrau yn Ysgol Gynradd Oak Field yn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i fod yn barod i ddysgu. Darllen mwy >

Sicrhau’r ddarpariaeth orau ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Cyflawnir gweledigaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am gynhwysiant academaidd a chymdeithasol i bawb trwy ddeall anghenion pob dysgwr yn llawn, ac ymateb iddynt yn hyblyg. Darllen mwy >

Dull cydweithredol o gefnogi ymddygiad cadarnhaol

Bu Ysgol y Gogarth yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor i ddatblygu dull o gefnogi ymddygiad sy’n seiliedig ar athrawon, dadansoddwyr ymddygiad a gweithwyr proffesiynol eraill yn gweithio gyda’i gilydd yn agos. Y nod yw addysgu disgyblion ynglŷn â’r medrau sydd eu hangen i gyrraedd eu llawn botensial a lleihau rhwystrau rhag dysgu. Darllen mwy >

Cyfnod pontio llwyddiannus i addysg bellach ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Roedd Ysgol y Gogarth yn allweddol o ran sefydlu grŵp amlddisgyblaethol oedd â nod o wella cyfnod pontio disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol rhwng yr ysgol ac addysg bellach. Darllen mwy >

Partneriaethau rhyngwladol sy’n ehangu’r cwricwlwm ac yn darparu profiadau dysgu ysgogol

Mae Ysgol Heol Goffa wedi sefydlu partneriaethau gydag ysgolion ym mhob cwr o’r byd sydd wedi galluogi disgyblion i brofi ieithoedd a diwylliannau newydd ac wedi cyfoethogi’r cwricwlwm gydag ystod eang o ddeunyddiau addysgu. Darllen mwy >

Children

Defnyddio hunanarfarnu i yrru gwelliant

Mae staff ar bob lefel yn Ysgol Pen Coch wedi datblygu dull hunanarfarnol sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar waith yr ysgol. Darllen mwy >

Effaith ymyriadau ar ddatblygiad cyfathrebu a datblygiad emosiynol ac ymddygiadol disgyblion

Mae Ysgol Pen Coch yn defnyddio amrywiaeth o ymyriadau, gan gynnwys ystafell rithwirionedd, sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar les ac ymgysylltiad disgyblion, a’u parodrwydd i ddysgu. Darllen mwy >

Ymyriadau arloesol sy’n arwain at welliant mewn cyrhaeddiad

Mae ymyrraeth fathemateg Ysgol Gynradd Oldcastle wedi trawsnewid y pwnc i’r dysgwyr is eu cyflawniad ac wedi codi safonau i bawb. Yr ysgol hefyd yw’r gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio system newydd i gefnogi therapi iaith a lleferydd disgyblion. Darllen mwy >

Cynorthwyo disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu i wella llefaredd a lles

Yn Ysgol Gynradd Malpas Court, mae staff wedi datblygu strategaethau i gynorthwyo plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. O ganlyniad, mae disgyblion yn dangos deilliannau da mewn llefaredd ac wedi dod yn fwy gwydn, dyfeisgar a myfyriol. Darllen mwy >

Dull cyfannol o gefnogi dysgwyr coleg

Yng Ngholeg Penybont, mae swyddogion lles, anogwyr dysgu ac anogwyr medrau yn cefnogi myfyrwyr yn gyfannol ym mhob agwedd ar eu bywyd yn y coleg. Darllen mwy >

Pages