Chwiliwch am arfer effeithiol

Teacher helps child in classroom

Olrhain cynnydd i gefnogi anghenion dysgu ychwanegol disgyblion

Mae gan Ysgol Esgob Morgan ddull sy’n canolbwyntio ar y disgybl o ran anghenion dysgu ychwanegol. Mae staff yn olrhain cynnydd disgyblion i nodi dysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol. Mae pecyn ymyrraeth yn galluogi staff i weld pa ddisgyblion y mae angen eu hychwanegu at, neu’u tynnu oddi ar, y rhaglen ymyrraeth. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod pob un o’r staff yn cael eu grymuso i gynorthwyo disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae safonau wedi cynyddu, a gwnaeth mwyafrif y disgyblion gynnydd mewn sillafu, darllen a mathemateg. Darllen mwy >

Oak Field main.jpg

Gwella deilliannau disgyblion trwy ddarpariaeth anogaeth hynod effeithiol

Mae’r ystafell anogaeth, emosiynol, lles a medrau yn Ysgol Gynradd Oak Field yn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i fod yn barod i ddysgu. Darllen mwy >

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant dysgwyr

Mae’r bartneriaeth gadarn rhwng Coleg Priory De Cymru a Choleg Gwent yn caniatáu i oedolion ifanc â syndrom Asperger, anhwylderau’r sbectrwm awtistig a chyflyrau cysylltiedig ddilyn cyrsiau prif ffrwd. Darllen mwy >

Rhannu arbenigedd â rhieni, gofalwyr ac ysgolion

Ysgol Plas Brondyffryn yw’r ganolfan ranbarthol ar gyfer awtistiaeth yng ngogledd Cymru. Mae’n gweithio’n agos â rhieni, gofalwyr ac ysgolion a cholegau i rannu ei harbenigedd trwy gymorth, arweiniad ac amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi. Darllen mwy >

Effectively supporting pupils with social, emotional and behavioural needs

Cefnogi disgyblion ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol yn effeithiol

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Ceredigion wedi cryfhau perfformiad disgyblion a gwella lles. Mae pwyllgor rheoli yn monitro safonau, y cwricwlwm a pholisïau ac yn herio’r UCD o ran ei pherfformiad. Mae hunanarfarnu’n drylwyr ac mae system gadarn ar waith i olrhain cynnydd a monitro camau gweithredu. Darllen mwy >

A star is born

Geni seren

Ymunodd ysgol yng Ngheredigion â Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu ac annog disgybl ag anableddau i gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon a datblygu medrau arwain gwych mewn pêl-droed. Darllen mwy >

Helping pupils achieve qualifications

Helpu disgyblion i gyflawni cymwysterau

Mae St Christopher’s Special School, Wrecsam, wedi datblygu rhaglen opsiynau 14-19 i helpu disgyblion i ennill ystod o gymwysterau. Mae athrawon yn asesu disgyblion er mwyn nodi eu cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Caiff disgyblion eu helpu i ddewis yr opsiynau gorau a fydd yn eu helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y cyfnod nesaf yn eu dysgu. Darllen mwy >

Improving skills for young people with learning difficulties

Gwella medrau pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili wedi bod yn rhan hanfodol o gynorthwyo pobl ifanc 14-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol sy’n symud o addysg amser llawn i’r byd gwaith. Trwy weithio dan raglen ‘Cyfleoedd Gwirioneddol’, ar y cyd â naw awdurdod lleol yn ne Cymru, gall pobl ifanc wella eu medrau a chodi eu dyheadau trwy ystod o gyrsiau wedi’u hachredu sy’n cynnwys agweddau personol, cymdeithasol ac ymarferol ar bontio. Darllen mwy >

ICT creates new learning experiences for pupils with SEN

TGCh yn creu profiadau newydd i ddisgyblion ag AAA

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili yn defnyddio technoleg wedi’i seilio ar ystumiau i helpu i wella annibyniaeth, cyfathrebu ac ystod ryngweithio disgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Yn dilyn adolygiad, gwnaethant gyflwyno technoleg fel taflunydd rhyngweithiol ar y llawr i alluogi disgyblion ag anghenion cymhleth i ryngweithio’n ystyrlon â’r amgylchedd. Erbyn hyn, mae disgyblion yn dibynnu llai ar eraill i ddarparu eu profiadau dysgu. Darllen mwy >

Pages