Chwiliwch am arfer effeithiol

Oak Field main.jpg

Gwella deilliannau disgyblion trwy ddarpariaeth anogaeth hynod effeithiol

Mae’r ystafell anogaeth, emosiynol, lles a medrau yn Ysgol Gynradd Oak Field yn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i fod yn barod i ddysgu. Darllen mwy >

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant dysgwyr

Mae’r bartneriaeth gadarn rhwng Coleg Priory De Cymru a Choleg Gwent yn caniatáu i oedolion ifanc â syndrom Asperger, anhwylderau’r sbectrwm awtistig a chyflyrau cysylltiedig ddilyn cyrsiau prif ffrwd. Darllen mwy >

Rhannu arbenigedd â rhieni, gofalwyr ac ysgolion

Ysgol Plas Brondyffryn yw’r ganolfan ranbarthol ar gyfer awtistiaeth yng ngogledd Cymru. Mae’n gweithio’n agos â rhieni, gofalwyr ac ysgolion a cholegau i rannu ei harbenigedd trwy gymorth, arweiniad ac amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi. Darllen mwy >

Effectively supporting pupils with social, emotional and behavioural needs

Cefnogi disgyblion ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol yn effeithiol

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Ceredigion wedi cryfhau perfformiad disgyblion a gwella lles. Mae pwyllgor rheoli yn monitro safonau, y cwricwlwm a pholisïau ac yn herio’r UCD o ran ei pherfformiad. Mae hunanarfarnu’n drylwyr ac mae system gadarn ar waith i olrhain cynnydd a monitro camau gweithredu. Darllen mwy >

A star is born

Geni seren

Ymunodd ysgol yng Ngheredigion â Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu ac annog disgybl ag anableddau i gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon a datblygu medrau arwain gwych mewn pêl-droed. Darllen mwy >

Helping pupils achieve qualifications

Helpu disgyblion i gyflawni cymwysterau

Mae St Christopher’s Special School, Wrecsam, wedi datblygu rhaglen opsiynau 14-19 i helpu disgyblion i ennill ystod o gymwysterau. Mae athrawon yn asesu disgyblion er mwyn nodi eu cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Caiff disgyblion eu helpu i ddewis yr opsiynau gorau a fydd yn eu helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y cyfnod nesaf yn eu dysgu. Darllen mwy >

Improving skills for young people with learning difficulties

Gwella medrau pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili wedi bod yn rhan hanfodol o gynorthwyo pobl ifanc 14-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol sy’n symud o addysg amser llawn i’r byd gwaith. Trwy weithio dan raglen ‘Cyfleoedd Gwirioneddol’, ar y cyd â naw awdurdod lleol yn ne Cymru, gall pobl ifanc wella eu medrau a chodi eu dyheadau trwy ystod o gyrsiau wedi’u hachredu sy’n cynnwys agweddau personol, cymdeithasol ac ymarferol ar bontio. Darllen mwy >

ICT creates new learning experiences for pupils with SEN

TGCh yn creu profiadau newydd i ddisgyblion ag AAA

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili yn defnyddio technoleg wedi’i seilio ar ystumiau i helpu i wella annibyniaeth, cyfathrebu ac ystod ryngweithio disgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Yn dilyn adolygiad, gwnaethant gyflwyno technoleg fel taflunydd rhyngweithiol ar y llawr i alluogi disgyblion ag anghenion cymhleth i ryngweithio’n ystyrlon â’r amgylchedd. Erbyn hyn, mae disgyblion yn dibynnu llai ar eraill i ddarparu eu profiadau dysgu. Darllen mwy >

Creating the culture for achievement

Creu’r diwylliant ar gyfer cyflawni

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Ysgol Headlands ym Mro Morgannwg wedi ymestyn y cyfleoedd i ddisgyblion ac wedi gwella cyrhaeddiad cyffredinol. Trwy feithrin medrau cymdeithasol ac emosiynol yn yr ystafell ddosbarth, partneriaethau cadarn gydag ysgolion lleol a chael gwybod am ddyheadau disgyblion, sefydlwyd diwylliant cadarnhaol yn yr ysgol. Caiff llwyddiant academaidd ei ddathlu ac mae’n symbylydd pwerus sydd wedi arwain at ddeilliannau cadarnhaol ar gyfer yr ysgol. Darllen mwy >

Pages