Chwiliwch am arfer effeithiol

Father helps child with reading

Datblygu arferion darllen da

Fe wnaeth Ysgol Gynradd Alltwen wella safonau darllen disgyblion trwy redeg caffi wythnosol ar gyfer darllen ar y rhyngrwyd. Fe wnaeth hyn alluogi’r ysgol i weithio gyda rhieni i gynyddu cyfleoedd i ddarllen ac i wella arferion darllen. Roedd bron bob un o’r disgyblion a gymerodd ran yn y cynllun wedi gwneud cynnydd a chodi’u hoedran darllen. Mae mwyafrif y disgyblion yn darllen mwy gartref. Hefyd, fe wnaeth y cynllun ganiatáu i’r ysgol ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol gyda rhieni. Darllen mwy >

Adolygu dulliau o fodloni anghenion disgyblion mwy abl a thalentog i ymateb i ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

I fodloni anghenion disgybl mwy abl a thalentog, mae Ysgol Gynradd Langstone wedi canolbwyntio ar ddatblygu addysgeg sy’n cael ei harwain gan bedwar “diben craidd” y cwricwlwm. Mae cyfuniad o bynciau dosbarth a dull prosiect ysgol gyfan yn rhoi ehangder a chydbwysedd gofalus o gyfleoedd i ddisgyblion. Rhoddir amser i astudio agweddau ar bynciau yn fanwl a datblygu, atgyfnerthu a gwreiddio gwybodaeth a medrau yn gynyddol ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Gweithgareddau creadigol ac ysgogol trwy ddiwrnodau trochi disgyblion

Datblygodd uwch arweinwyr gynllun ar gyfer dysgu proffesiynol, gan alluogi staff i ymgymryd ag ymchwil ryngwladol i’r cwricwlwm. Bellach, mae’r holl staff yn gallu monitro, arfarnu ac adolygu newidiadau i’r cwricwlwm a chymryd rhan weithgar mewn cynllunio ar y cyd ar gyfer newid. Fel rhan o’r newidiadau hyn, mae diwrnodau trochi disgyblion yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau creadigol ac ysgogol, ac yn ystod pontio, mae pob disgyblion yn creu mapiau meddwl o’u diddordebau a meysydd ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Ysgol y Wern

Darparu profiadau wedi’u cyfoethogi i ddatblygu medrau

Mae prosiect uchelgeisiol ac arloesol ar y tywydd yn un ffordd y mae Ysgol y Wern wedi datblygu a chynllunio dysgu trawsgwricwlaidd sy’n herio medrau TGCh, rhifedd a llythrennedd disgyblion. Darllen mwy >

Mynydd CS Main.jpg

Creu cwricwlwm arloesol gan ddefnyddio’r celfyddydau mynegiannol

Mae Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig wedi rhoi’r celfyddydau mynegiannol wrth wraidd datblygu cwricwlwm arloesol. Trwy ennyn diddordeb a dal dychymyg disgyblion, mae wedi cael effaith gadarnhaol ar eu mwynhad o ddysgu ac wedi gwella perthnasoedd athrawon/disgyblion yn ogystal â deilliannau. Darllen mwy >

Strategaethau creadigol sy’n annog meddwl a chyrhaeddiad uchel

Mae Ysgol Gymraeg Casnewydd yn datblygu medrau meddwl disgyblion drwy athroniaeth ac yn annog creadigrwydd drwy weithgareddau drama byrfyfyr. Darllen mwy >

Defnyddio gemau i wella medrau llythrennedd disgyblion

Mae staff yn Ysgol Parcyrhun wedi creu cronfa o gemau gwahaniaethol sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer eu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu bob dydd. Darllen mwy >

Annog dysgwyr annibynnol ac ymholgar yn y Cyfnod Sylfaen

Yn Ysgol Gynradd Blaengwawr, mae cynllunio cyson ar draws y Cyfnod Sylfaen yn sicrhau amgylchedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn darparu her i bob disgybl. Darllen mwy >

Datblygu llefaredd trwy hunanasesu a strategaethau addysgu

Mae Ysgol Gymraeg y Fenni wedi gwella medrau llefaredd disgyblion trwy edrych eto ar weithdrefnau asesu, strategaethau addysgu a’r cyfleoedd gaiff disgyblion o fewn y cwricwlwm. Darllen mwy >

Pages