Chwiliwch am arfer effeithiol

Pupils playing together while Teacher observes

Ysgol yn datblygu profiad dysgu arloesol i ddisgyblion

Mae Ysgol Gynradd Cogan wedi gwella safonau a lles drwy’r ysgol gyfan. Mae ei diwylliant dysgu wedi rhoi’r hyder i staff rannu dulliau sy’n arwain at gyfleoedd dysgu gwell i ddisgyblion. Mae menter ‘bydis’ yn galluogi disgyblion i rannu eu gwaith a thrafod eu mwynhad wrth ddysgu. Mae hefyd yn darparu ffynhonnell effeithiol o fonitro anffurfiol i athrawon. Darllen mwy >

rainbow

Dathlu amrywiaeth er mwyn cefnogi disgyblion gwybodus, cyfrifol a goddefgar

Mae Ysgol Gynradd Clytha yn annog disgyblion i wneud penderfyniadau, bod yn chwilfrydig a meddwl yn annibynnol trwy herio stereoteipiau yn agweddau, dewisiadau, disgwyliadau a chyflawniadau disgyblion. Mae’r ysgol wedi datblygu cysylltiadau hynod effeithiol gydag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Stonewall Cymru, Athletwyr Paralympaidd a Chymru dros Heddwch i gefnogi datblygiad personol disgyblion. Mae’r ysgol yn defnyddio ymwelwyr o’r gymuned a thu hwnt i gael pob disgybl i fyfyrio ar eu gwerthoedd. Mae hyn wedi rhoi’r grym i ddisgyblion ddatblygu fel dinasyddion gwybodus, cyfrifol a goddefgar yn llwyddiannus iawn. Darllen mwy >

Hands

Gosod hawliau’r plentyn wrth wraidd datblygu’r cwricwlwm

Mae Ysgol Gynradd Hafod yn datblygu dyheadau disgyblion trwy werthoedd cyffredin, gan gynnwys cariad, symlrwydd a goddefgarwch. Mae disgyblion, sy’n dod o lawer o gefndiroedd amrywiol, yn dysgu trwy gwricwlwm arloesol sy’n defnyddio adnoddau lleol ac yn canolbwyntio ar y celfyddydau creadigol i wella medrau. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

LLanfaes School Main.jpg

Creu ymwybyddiaeth o ddementia trwy ryngweithio â disgyblion ac estyn allan i’r gymuned

Er 2014, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes wedi cydweithio â chartref gofal cyfagos i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia ymhlith ei disgyblion. Mae nod yr ysgol i greu cenhedlaeth sy’n deall dementia wedi cael ei gydnabod gan sefydliadau elusennol a Llywodraeth Cymru. Darllen mwy >

Hendy CS Main.jpg

Elwa ar lais y disgybl i greu strategaethau gwrth-fwlio effeithiol

Addasodd staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd Sirol Yr Hendy eu polisïau gwrthfwlio, gan sicrhau amgylchedd dim goddefgarwch lle mae’r holl ddisgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu clywed. Darllen mwy >

Severn (aspirations) - main picture

Darganfod ffyrdd newydd o ehangu profiadau disgyblion

Mae staff yn Ysgol Gynradd Severn yn chwilio’n gyson am ffyrdd newydd o ehangu gorwelion a dyheadau disgyblion. Caiff dysgu ei gyfoethogi trwy ymweliadau allanol ac ymwelwyr â’r ysgol. Darllen mwy >

Creu amgylchedd dysgu diddorol

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Monkton Priory yn 'ffenestr i'r byd' ar gyfer ei disgyblion ac yn ganolog i gymuned ddysgu sy'n seiliedig ar gydraddoldeb, parch a gwneud eich gorau. Darllen mwy >

Respecting rights

Mae ethos a diwylliant cynhwysol yn hyrwyddo cyfranogiad effeithiol gan ddisgyblion

Mae Hafod Primary School, Abertawe, wedi datblygu fframwaith o werthoedd i hyrwyddo dinasyddiaeth, goddefgarwch ac amrywiaeth. Caiff disgyblion eu haddysgu i barchu hawliau pob unigolyn. Mae disgwyl i athrawon, llywodraethwyr a rhieni gadw at y gwerthoedd, a bu effaith gadarnhaol ar gymuned yr ysgol o ganlyniad. Darllen mwy >

Pupils’ life skills develop from their community work

Medrau bywyd disgyblion yn datblygu o’u gwaith cymunedol

Mae Rydal Penrhos School, Conwy, yn meithrin ymdeimlad disgyblion o gymuned a’u dealltwriaeth o wasanaeth tuag at bobl eraill o oedran ifanc iawn. Mae ei rhaglen allgyrsiol helaeth yn cynnwys disgyblion mewn amrywiaeth eang o waith cymunedol, o weithio gydag elusennau i gynnal te-partis ar gyfer trigolion oedrannus. Darllen mwy >

Supporting vulnerable groups of pupils

Cefnogi grwpiau o ddisgyblion agored i niwed

Mae Cathays High School, Caerdydd, yn rhoi pwys mawr ar olrhain cynnydd a llwyddiant grwpiau o ddisgyblion agored i niwed fel y rhai sydd â Saesneg yn iaith ychwanegol. Caiff dros 63 o ieithoedd gwahanol eu siarad fel mamiaith yng nghartrefi disgyblion ac mae Saesneg yn iaith ychwanegol i 70% o ddisgyblion. Mae strategaethau effeithiol yr ysgol i gefnogi cyflawniad yr holl ddisgyblion wedi cael effaith glir ar safonau addysg. Darllen mwy >

Pages