Chwiliwch am arfer effeithiol

four children

Sicrhau cymorth effeithiol i ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae Ysgol Gynradd Penllwyn wedi defnyddio ystod o strategaethau sydd wedi’u llunio’n benodol i fodloni anghenion nodweddiadol dysgwyr sydd dan anfantais. Mae’r ysgol wedi lleihau’r rhwystrau rhag dysgu a gwella deilliannau i bob plentyn trwy lunio system olrhain sy’n asesu lles, presenoldeb, gallu academaidd disgwyliedig, ymddygiad a chyfranogiad dysgwyr mewn gweithgareddau allgyrsiol er mwyn monitro eu hanghenion. Darllen mwy >

Galluogi rhieni i gefnogi dysgu eu plant

Mae Ysgol Gynradd Talysarn wedi helpu rhieni i oresgyn rhwystrau o ran cefnogi dysgu eu plant. Mae prosiect arall wedi datblygu medrau dwyieithog disgyblion a’u rhieni. Darllen mwy >

Mynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Hafod-y-Wern yn rheoli a monitro effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad disgyblion yn ofalus. O ganlyniad, mae’r ysgol wedi cynyddu presenoldeb, gostwng cyfraddau gwaharddiadau, gwella safonau mewn pynciau allweddol ac wedi meithrin perthnasoedd gweithio cadarnhaol gyda rhieni. Darllen mwy >

Partnership with parents

Partneriaeth gyda rhieni

Mae Ysgol y Foryd, Conwy, yn defnyddio nifer o strategaethau i gynnwys rhieni ym mywyd yr ysgol er mwyn codi safonau, darparu ymyrraeth gynnar a mynd i’r afael â difreintedd. Mae’r ysgol yn cydweithio’n agos â theuluoedd, ac mae hunan-barch a chyrhaeddiad disgyblion wedi gwella. Darllen mwy >

Community partnership supports disadvantaged learners

Partneriaeth gymunedol yn cefnogi dysgwyr dan anfantais

Mae ymrwymiad Ysgol Gyfun yr Esgob Gore i gefnogi dysgwyr dan anfantais wedi cael effaith sylweddol ar gyflawniad, cyfraddau gwaharddiadau, dealltwriaeth a goddefgarwch. Mae partneriaeth agos gyda’r tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig lleol hefyd wedi helpu meithrin cysylltiadau cymunedol cryf. Darllen mwy >

A whole-school approach to supporting disadvantaged learners

Dull ysgol gyfan ar gyfer cefnogi dysgwyr dan anfantais

Nodau craidd Ysgol Bryngwyn, Llanelli, yw gwella presenoldeb, agwedd a chyflawniad dysgwyr dan anfantais. Yn sgil eu strategaeth lwyddiannus o ddefnyddio cwricwlwm yn seiliedig ar fedrau, gwelwyd gwelliant nodedig mewn llawer o feysydd fel presenoldeb, llythrennedd, mathemateg a Saesneg. Darllen mwy >

Tackling poverty and disadvantage through the community

Mynd i’r afael â thlodi ac anfantais trwy’r gymuned

Mae rhaglen E3+ Rhondda Cynon Taf, ‘Cyfoethogi, Ymestyn, Cyffroi’, yn targedu pobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, sydd â hunan-barch isel a medrau cymdeithasol gwael yn ogystal â phlant y gofelir amdanynt neu’r rhai sy’n fwy abl a dawnus. Mae ysgolion yn yr ardal yn cynnig gweithgareddau fel chwaraeon, ffotograffiaeth, dawnsio, newyddiaduraeth a choginio i feithrin synnwyr o werth a pherthyn yng nghymuned yr ysgol. Dros y tair blynedd diwethaf, bu gwelliant nodedig mewn perfformiad mewn addysg. Darllen mwy >

Coedcae screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ddull amlasiantaeth

Mae gan Ysgol Coed Cae yn Sir Gâr 24% o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim, a daw 48% o’r dysgwyr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r ysgol yn sicrhau eu bod yn adnabod eu disgyblion a’u teuluoedd yn dda er mwyn iddynt ddarparu’r cymorth priodol. Darllen mwy >

Hengoed school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy wella presenoldeb

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi ei lleoli yn yr unfed ar ddeg ward fwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae gwella presenoldeb yn flaenoriaeth strategol a fu’n amlwg yng nghynllun datblygu’r ysgol. Darllen mwy >

Herbert school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ymgysylltu â rhieni

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson wedi ei lleoli mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd, ac mae gan tua 58% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r staff yn annog rhieni i chwarae rhan weithgar ym mywyd yr ysgol, ac mae’r cyngor rhieni’n gweithio mewn partneriaeth â’r ysgol. Darllen mwy >

Pages