Chwiliwch am arfer effeithiol

Partneriaethau rhyngwladol sy’n ehangu’r cwricwlwm ac yn darparu profiadau dysgu ysgogol

Mae Ysgol Heol Goffa wedi sefydlu partneriaethau gydag ysgolion ym mhob cwr o’r byd sydd wedi galluogi disgyblion i brofi ieithoedd a diwylliannau newydd ac wedi cyfoethogi’r cwricwlwm gydag ystod eang o ddeunyddiau addysgu. Darllen mwy >

Children

Defnyddio hunanarfarnu i yrru gwelliant

Mae staff ar bob lefel yn Ysgol Pen Coch wedi datblygu dull hunanarfarnol sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar waith yr ysgol. Darllen mwy >

Effaith ymyriadau ar ddatblygiad cyfathrebu a datblygiad emosiynol ac ymddygiadol disgyblion

Mae Ysgol Pen Coch yn defnyddio amrywiaeth o ymyriadau, gan gynnwys ystafell rithwirionedd, sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar les ac ymgysylltiad disgyblion, a’u parodrwydd i ddysgu. Darllen mwy >

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn gweithio gyda staff i ddylanwadu ar yr hyn y maent yn ei ddysgu

Mae cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad disgyblion sy’n cael eu trefnu’n fedrus yn Ysgol Arbennig Heronsbridge yn cyfrannu at ddatblygu hunanhyder a medrau cymdeithasol disgyblion. Dros gyfnod, mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu hannibyniaeth ac yn cymryd cyfrifoldeb cynyddol amdanyn nhw eu hunain a’u dysgu yn unol â’u hanghenion a’u gallu. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn helpu i ddatblygu cyfeiriad strategol yr ysgol

Mae Ysgol Penmaes yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd cyfranogi amrywiol ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan ac mae’n cydnabod bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar berthnasoedd ar draws yr ysgol. Maent wedi datblygu strwythurau a chymorth i alluogi pob un o’r disgyblion i gy frannu at daith yr ysgol i wella. Darllen mwy >

Rhannu arbenigedd â rhieni, gofalwyr ac ysgolion

Ysgol Plas Brondyffryn yw’r ganolfan ranbarthol ar gyfer awtistiaeth yng ngogledd Cymru. Mae’n gweithio’n agos â rhieni, gofalwyr ac ysgolion a cholegau i rannu ei harbenigedd trwy gymorth, arweiniad ac amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi. Darllen mwy >

Hen felin arfer orau

Datblygu partneriaethau yn paratoi’r ffordd ar gyfer mwy o ymgysylltu gan ddisgyblion

Gyda mwy o mwy o alw am ei gwasanaethau, llwyddodd Ysgol Hen Felin i gynnal amgylchedd dysgu hapus i ddisgyblion ag anawsterau synhwyraidd ac ymddygiadol difrifol. Trwy adnabod arbenigedd un o’i phartneriaid, datblygodd ddull newydd o reoli ymddygiad disgyblion. Arweiniodd hyn at well lles ymhlith disgyblion a llai o ddigwyddiadau yn gysylltiedig ag ymddygiad. Darllen mwy >

INSPIRING school council: making change happen

Cyngor ysgol ysbrydoledig: yn sicrhau newid

Fe wnaeth cyngor ysgol mewn ysgol arbennig yn Sir Benfro ymgymryd â her i sicrhau bod yr awdurdod lleol yn addasu’r ffyrdd ger yr ysgol er mwyn bod disgyblion sy’n defnyddio cadair olwyn yn cael mynediad diogel a hawdd i’r archfarchnad leol. Darllen mwy >

A safe and secure environment helps pupils flourish

Mae amgylchedd diogel a chadarn yn helpu disgyblion i ffynnu

Yn Ysgol Maes Dyfan, mae disgyblion yn elwa ar sesiynau un i un gydag Anogwr Dysgu, ac mae hyn wedi gwella eu medrau cyfathrebu, wedi magu eu hyder ac wedi cynyddu eu hunanymwybyddiaeth. Darllen mwy >

Pages