Chwiliwch am arfer effeithiol

Pupils uses laptop and shows good behaviour

Lleihau ymddygiad heriol trwy strategaeth rheoli cadarnhaol

Mae Ysgol Tŷ Bronllys wedi datblygu ymagwedd ataliol at reoli ymddygiad, gan ganolbwyntio ar y rhesymau dros ddigwyddiad a chyflwyno strategaeth rheoli ymddygiad yn gadarnhaol. Roedd hyfforddiant ar reoli ymddygiad wedi’i integreiddio i gyfnodau sefydlu’r holl staff, ac wedyn rhoddwyd cyfle i ddilyn cymhwyster wedi’i achredu. Rhoddir cynllun cymorth ymddygiad cadarnhaol unigol i ddisgyblion, sy’n rhoi arweiniad ar sut gall staff fodloni eu hanghenion cymorth. Mae hyn wedi cynyddu presenoldeb, cyflawniad academaidd ac wedi gwella lles i’r holl ddisgyblion. Darllen mwy >

group

Ymddygiadau llwyddiannus trwy raglen wobrau

Mae rhaglen wobrau a fu ar brawf yn yr Unol Daleithiau wedi cael ei rhoi ar waith yn ysgol arbennig annibynnol Aran Hall. Mae’r rhaglen wedi helpu mwyafrif y disgyblion i reoli’u hymddygiad eu hunain yn llwyddiannus. O ganlyniad, mae disgyblion bellach yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac yn trin eraill gydag urddas a pharch. Mae disgyblion wedi dysgu sut i ddefnyddio’r gymuned yn ddiogel, a mynd i’r coleg ac i leoliadau profiad gwaith. Yn sgil hyn, mae disgyblion wedi ennill achrediad perthnasol ar gyfer eu gwaith. Darllen mwy >

Creating the culture for achievement

Creu’r diwylliant ar gyfer cyflawni

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Ysgol Headlands ym Mro Morgannwg wedi ymestyn y cyfleoedd i ddisgyblion ac wedi gwella cyrhaeddiad cyffredinol. Trwy feithrin medrau cymdeithasol ac emosiynol yn yr ystafell ddosbarth, partneriaethau cadarn gydag ysgolion lleol a chael gwybod am ddyheadau disgyblion, sefydlwyd diwylliant cadarnhaol yn yr ysgol. Caiff llwyddiant academaidd ei ddathlu ac mae’n symbylydd pwerus sydd wedi arwain at ddeilliannau cadarnhaol ar gyfer yr ysgol. Darllen mwy >