Chwiliwch am arfer effeithiol

children painting

Cynorthwyo disgyblion y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt, er mwyn eu helpu i integreiddio

Mae Ysgol Westbourne yn asesu gallu ieithyddol disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Caiff disgyblion gyfle i fynychu ysgol haf cyn dechrau hefyd. Mae athrawon yn hyrwyddo lefelau uchel o gynhwysiant disgyblion ac yn annog cyfranogiad mewn gweithgareddau, fel gwasanaethau, digwyddiadau elusennol, diwrnodau rhyngwladol a gwersi siarad cyhoeddus. Darllen mwy >

focus group

Strategaethau effeithiol yn cefnogi lles cymdeithasol ac emosiynol disgyblion

Mae deallusrwydd emosiynol yn flaenoriaeth i staff yn Ysgol Baratoadol Redhill. Mae’r ysgol wedi rhoi strategaethau ar waith i gefnogi lles cymdeithasol ac emosiynol disgyblion trwy holiaduron i ddisgyblion a hunangofrestru, sesiynau medrau, a grwpiau ffocws dan arweiniad disgyblion i drafod unrhyw bryderon yn agored. Darllen mwy >

Dull ataliol o gefnogi lles

Mae Ysgol Rougemont wedi mabwysiadu dull ysgol gyfan o gefnogi gwydnwch a lles. Mae’r mentrau wedi galluogi disgyblion i ffynnu yn eu datblygiad academaidd, cymdeithasol ac emosiynol. Darllen mwy >

Annog dysgwyr i gyflawni mwy na’r hyn y maent yn ei ddisgwyl ohonyn nhw’u hunain

Mae staff yn Ysgol Oakleigh House wedi annog dysgwyr i fod yn fwy gwydn wrth wynebu heriau, i ddysgu o’u camgymeriadau a dod yn fwy annibynnol ym mhob agwedd ar eu dysgu. Darllen mwy >

Grymuso myfyrwyr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Unedig y Byd, Coleg Iwerydd yn ehangu eu golwg ar y byd trwy gyfleoedd i ymgysylltu ag elusennau lleol a rhyngwladol, ysgolion eraill a sefydliadau anllywodraethol. Darllen mwy >

Pupils’ life skills develop from their community work

Medrau bywyd disgyblion yn datblygu o’u gwaith cymunedol

Mae Rydal Penrhos School, Conwy, yn meithrin ymdeimlad disgyblion o gymuned a’u dealltwriaeth o wasanaeth tuag at bobl eraill o oedran ifanc iawn. Mae ei rhaglen allgyrsiol helaeth yn cynnwys disgyblion mewn amrywiaeth eang o waith cymunedol, o weithio gydag elusennau i gynnal te-partis ar gyfer trigolion oedrannus. Darllen mwy >

Ambition is the key to achievement

Uchelgais yw’r allwedd i lwyddiant

Mae Ysgol y Gadeirlan wedi datblygu diwylliant o atebolrwydd drwy ei phroses hunanarfarnu gadarn, drwy’r her y mae’n ei chynnig i ddisgyblion a thrwy ei harferion addysgu cadarn. Trwy ddefnyddio amrywiol weithgareddau i ddatblygu’r elfennau hyn, o benodi mentoriaid allanol ar gyfer athrawon, i adolygiadau blynyddol o addysgu a dysgu, mae’r ysgol wedi gweld budd ar bob lefel. Darllen mwy >

Going for Gold!

I Fyny Fo’r Nod!

Cafodd rhaglen ‘Gwobr y Pennaeth’ yn Ysgol y Gadeirlan ei chynllunio i gynnig ffocws a chyflawniad yng nghyfnod allweddol 3 er mwyn sicrhau bod disgyblion yn parhau i wneud cynnydd pan fyddant yn cyrraedd Blwyddyn 7. O gymryd rhan mewn gwaith elusennol i gymryd rhan mewn cystadleuaeth chwaraeon, mae dysgwyr yn cystadlu mewn amrywiol weithgareddau i ymestyn eu medrau mewn maes penodol. Darllen mwy >

Rhaglen i helpu disgyblon yn ystod eu 50 diwrnod cyntaf mewn ysgol uwchradd

Rhaglen i helpu disgyblon yn ystod eu 50 diwrnod cyntaf mewn ysgol uwchradd

Mae Ysgol Howell’s, Llandaf, yn rhoi lefelau lles uchel yn ganolog i’w dull o helpu disgyblion i ymgartrefu. Cyflwynodd yr ysgol ‘First 50’ – sef rhaglen les sy’n rhoi cyfres o brofiadau i ddisgyblion yn ystod 50 diwrnod cyntaf Blwyddyn 12 – i sicrhau bod symud i ysgol newydd yn brofiad cadarnhaol. Darllen mwy >