Chwiliwch am arfer effeithiol

Girl in classroom

System olrhain yn helpu disgyblion i gyflawni targedau

Mae disgyblion yng Ngholeg Sant Ioan yn gwneud cynnydd amlwg trwy gydol y flwyddyn, diolch i system olrhain wedi’i mireinio. Nod y system olrhain yw cynorthwyo a herio disgyblion i gyflawni o’u gorau. Gosodir targedau bob tymor, sy’n helpu i annog dysgu a hunanfyfyrio annibynnol. Mae tiwtoriaid dosbarth yn trafod y targedau gyda’r disgyblion ac yn llunio targedau SMART i wella ar gyfer y tymor nesaf. Mae hyn yn eu galluogi i gymryd perchnogaeth o’u dysgu a’u cynnydd. Darllen mwy >

children painting

Cynorthwyo disgyblion y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt, er mwyn eu helpu i integreiddio

Mae Ysgol Westbourne yn asesu gallu ieithyddol disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Caiff disgyblion gyfle i fynychu ysgol haf cyn dechrau hefyd. Mae athrawon yn hyrwyddo lefelau uchel o gynhwysiant disgyblion ac yn annog cyfranogiad mewn gweithgareddau, fel gwasanaethau, digwyddiadau elusennol, diwrnodau rhyngwladol a gwersi siarad cyhoeddus. Darllen mwy >

focus group

Strategaethau effeithiol yn cefnogi lles cymdeithasol ac emosiynol disgyblion

Mae deallusrwydd emosiynol yn flaenoriaeth i staff yn Ysgol Baratoadol Redhill. Mae’r ysgol wedi rhoi strategaethau ar waith i gefnogi lles cymdeithasol ac emosiynol disgyblion trwy holiaduron i ddisgyblion a hunangofrestru, sesiynau medrau, a grwpiau ffocws dan arweiniad disgyblion i drafod unrhyw bryderon yn agored. Darllen mwy >

Dull ataliol o gefnogi lles

Mae Ysgol Rougemont wedi mabwysiadu dull ysgol gyfan o gefnogi gwydnwch a lles. Mae’r mentrau wedi galluogi disgyblion i ffynnu yn eu datblygiad academaidd, cymdeithasol ac emosiynol. Darllen mwy >

Annog dysgwyr i gyflawni mwy na’r hyn y maent yn ei ddisgwyl ohonyn nhw’u hunain

Mae staff yn Ysgol Oakleigh House wedi annog dysgwyr i fod yn fwy gwydn wrth wynebu heriau, i ddysgu o’u camgymeriadau a dod yn fwy annibynnol ym mhob agwedd ar eu dysgu. Darllen mwy >

Grymuso myfyrwyr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Unedig y Byd, Coleg Iwerydd yn ehangu eu golwg ar y byd trwy gyfleoedd i ymgysylltu ag elusennau lleol a rhyngwladol, ysgolion eraill a sefydliadau anllywodraethol. Darllen mwy >

Haberdashers skills

Gwella medrau disgyblion ar draws y cwricwlwm

Mae disgyblion yn Ysgol Haberdashers’ i Ferched, Trefynwy yn elwa o amrywiaeth o raglenni a ddefnyddir ar draws pob grŵp blwyddyn i wella’u medrau llythrennedd, rhifedd a TGCh a’u gwaith prosiect. Darllen mwy >

Haberdashers

Gwella lles disgyblion trwy ymgysylltu â disgyblion

Mae ymgynghori â dysgwyr yn Ysgol Haberdashers’ i Ferched, Trefynwy, wedi galluogi staff i gynyddu lles disgyblion trwy Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd fwy effeithiol. Darllen mwy >

Science initiative inspires pupils

Menter wyddoniaeth yn ysbrydoli disgyblion

Sefydlodd Monmouth School, Sir Fynwy, ei menter wyddoniaeth yn 2008. Bwriad y trefniant partneriaeth arloesol gyda phump o ysgolion lleol oedd gwella deilliannau a dylanwadu ar ddewisiadau gyrfa disgyblion chweched dosbarth lleol. Mae’r ysgol wedi defnyddio nifer o strategaethau i ysbrydoli disgyblion i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth a sylwodd fod nifer uwch yn astudio’r pwnc ar lefel gradd. Darllen mwy >

Pupils’ life skills develop from their community work

Medrau bywyd disgyblion yn datblygu o’u gwaith cymunedol

Mae Rydal Penrhos School, Conwy, yn meithrin ymdeimlad disgyblion o gymuned a’u dealltwriaeth o wasanaeth tuag at bobl eraill o oedran ifanc iawn. Mae ei rhaglen allgyrsiol helaeth yn cynnwys disgyblion mewn amrywiaeth eang o waith cymunedol, o weithio gydag elusennau i gynnal te-partis ar gyfer trigolion oedrannus. Darllen mwy >

Pages