Chwiliwch am arfer effeithiol

Gwella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr drwy fonitro cynnydd

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu wedi datblygu system rheoli perfformiad i olrhain cynnydd prentisiaid, sydd wedi arwain at wella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr. Darllen mwy >

B WBL 3.1

Neilltuo prentisiaid i’r colegau sy’n gallu addysgu’r medrau gofynnol orau

Caiff prentisiaid B-wbl eu hyfforddi gan y coleg a all gyflwyno eu dewis alwedigaeth orau. Mae hyn yn gostwng costau ac o fudd i ddysgwyr. Darllen mwy >

B-wbl 3.3

Rhannu prentisiaethau rhwng busnesau i sicrhau’r dysgu gorau

Mae prentisiaid B-wbl yn rhannu eu hamser rhwng nifer o gwmnïau gan na all busnesau bach bob amser gyflogi rhywun dan hyfforddiant ar sail amser llawn. Mae hyn yn sicrhau bod dysgwyr yn cael rhaglen hyfforddi lawn ac amrywiaeth eang o brofiad gwaith. Darllen mwy >

Darparu cyfleoedd lleoliad gwaith mewn partneriaeth ag Addysg Uwch

Mae Hyfforddiant Rathbone a Phrifysgol Caerdydd wedi datblygu partneriaeth effeithiol sydd o fudd i ddysgwyr o’r ddau sefydliad. Mae rhaglen radd newydd yn cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr gyda sefydliad allanol ac astudio academaidd. Darllen mwy >

A star is born

Geni seren

Ymunodd ysgol yng Ngheredigion â Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu ac annog disgybl ag anableddau i gyflawni rhagoriaeth mewn chwaraeon a datblygu medrau arwain gwych mewn pêl-droed. Darllen mwy >

Working together to improve wellbeing for work-based learning

Cydweithio i wella lles ar gyfer dysgu yn y gwaith

Consortiwm o bedwar darparwr preifat dysgu yn y gwaith yn Abercynon yw Vocational Skills Partnership. Gyda’i gilydd, maent wedi creu canolfan les ar-lein lle gall dysgwyr, cyflogwyr a gweithwyr fanteisio ar y wybodaeth ddiweddaraf am wella eu lles. Darllen mwy >

Leading learners across Wales by example

Arwain dysgwyr ledled Cymru trwy esiampl

Mae ISA Training ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn annog ei ddysgwyr i fod ag ymagwedd gyfannol tuag at eu llwybr gyrfa ac wedi ysbrydoli dysgwyr Harddwch a Thrin Gwallt i ennill cofrestriad gwladol. Mae’r cwmni hyfforddi wedi ymgymryd ag ymgyrch genedlaethol fawr i godi proffil y cymhwyster lefel 3 sydd ei angen i ennill cofrestriad gwladol, gan sicrhau bod ei ddysgwyr ei hun wedi’u hysgogi’n wirioneddol i symud ymlaen yn y diwydiant, yn ogystal â rhannu’r neges hon â dysgwyr eraill ledled Cymru. Darllen mwy >

Tackling poverty and disadvantage through the community

Mynd i’r afael â thlodi ac anfantais trwy’r gymuned

Mae rhaglen E3+ Rhondda Cynon Taf, ‘Cyfoethogi, Ymestyn, Cyffroi’, yn targedu pobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, sydd â hunan-barch isel a medrau cymdeithasol gwael yn ogystal â phlant y gofelir amdanynt neu’r rhai sy’n fwy abl a dawnus. Mae ysgolion yn yr ardal yn cynnig gweithgareddau fel chwaraeon, ffotograffiaeth, dawnsio, newyddiaduraeth a choginio i feithrin synnwyr o werth a pherthyn yng nghymuned yr ysgol. Dros y tair blynedd diwethaf, bu gwelliant nodedig mewn perfformiad mewn addysg. Darllen mwy >

Monitoring learner experience

Monitro profiad y dysgwr

Ar ôl ehangu, roedd ITEC Training Solutions Ltd, Caerdydd, eisiau sicrhau bod profiad y dysgwr yn cael blaenoriaeth fel eu bod yn datblygu ffordd ganolog o fesur adborth. Crëwyd System Arolwg Mewnol Ymatebolrwydd Data (IDRIS) ITEC i fonitro ansawdd y dysgu. Gofynnir i ddysgwyr fewnbynnu adborth trwy IDRIS ar dair adeg yn ystod eu dysgu. Wedyn, mae’r offeryn yn darparu data a chymerir camau ar sail yr adborth. Darllen mwy >