Chwiliwch am arfer effeithiol

Gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo buddsoddi mewn medrau a mynediad at addysg ôl-16

Mae Coleg Penfro wedi datblygu partneriaethau sy’n cefnogi datblygiad medrau yn Sir Benfro, yn gwella mynediad dysgwyr at addysg ôl-16 ac yn ymgysylltu â grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd. Darllen mwy >

Strategaethau ar gyfer cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddysgwyr ar bob lefel

Mae menter Seren Iaith Grŵp Llandrillo Menai yn herio agweddau dysgwyr tuag at ddefnyddio’r iaith Gymraeg, ac mae’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn academaidd. Darllen mwy >

Nodi a chefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn gwneud defnydd effeithiol o offeryn nodi cynnar i nodi a chefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o adael cwrs cyn ei gwblhau. Darllen mwy >

Sefydlu partneriaethau i helpu myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu medrau byw yn annibynnol

Mae Coleg Penfro wedi sefydlu partneriaethau cryf sydd wedi galluogi ei fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu’r medrau byw yn annibynnol fydd eu hangen arnynt yn y dyfodol. Darllen mwy >

Gwella deilliannau dysgu trwy arweinyddiaeth ysbrydoledig

Yng Ngholeg Penybont, mae arweinyddiaeth ysbrydoledig wedi cael effaith gadarnhaol ar bob rhan o’r coleg. Mae rheolwyr yn deall sut y cyfrannant at lwyddiant y coleg yn y dyfodol a chaiff staff gefnogaeth i arloesi a mentro. Darllen mwy >

Dull cyfannol o gefnogi dysgwyr coleg

Yng Ngholeg Penybont, mae swyddogion lles, anogwyr dysgu ac anogwyr medrau yn cefnogi myfyrwyr yn gyfannol ym mhob agwedd ar eu bywyd yn y coleg. Darllen mwy >

Coleg Cambria – adeiladu hunaniaeth newydd

Fe wnaeth arweinyddiaeth gadarn a llywodraethu effeithiol helpu i greu hunaniaeth newydd lwyddiannus a chryf ar gyfer Coleg Cambria newydd ei ffurfio. Mae ethos a diwylliant sy’n cael eu rhannu yn sylfaen i berfformiad presennol rhagorol y coleg a’i rhagolygon rhagorol ar gyfer gwella. Darllen mwy >

Bodloni anghenion cyflogwyr â chwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau

Mae cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau a phartneriaeth effeithiol gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr lleol yn helpu dysgwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Cambria i gyflawni’r cymwysterau a’r medrau y mae arnynt eu hangen ar gyfer gwaith. Darllen mwy >

Coleg wedi’i alluogi’n ddigidol

Mae gan Goleg Cambria ymrwymiad cryf i ddefnyddio technoleg i ddatblygu cyfleoedd dysgu arloesol, amgylcheddau dysgu hyblyg ac arferion busnes effeithiol. Darllen mwy >

Partnership working provides wide range of learning opportunities

Gweithio mewn partneriaeth yn cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu

Mae Coleg Sir Gâr yn gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid i ymestyn y cyfleoedd sydd ar gael i’w ddysgwyr. Mae partneriaethau’n cynnwys yr awdurdod lleol, ysgolion, partneriaethau dysgu rhanbarthol, cyflogwyr a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant. Darllen mwy >

Pages