Chwiliwch am arfer effeithiol

Animated science items

Creu’r awyrgylch cywir i siarad am addysgu

Mae arweinwyr ac aelodau staff yn Ysgol Pencae wedi gweithio gyda’i gilydd yn llwyddiannus i ddatblygu agwedd gadarnhaol ac ymagwedd hyblyg at weithgareddau mewnol fel arsylwadau ystafell ddosbarth, craffu ysgol gyfan ar lyfrau disgyblion, a chyfarfodydd tîm a staff yr ysgol gyfan. Mae hyn wedi galluogi staff i fod yn fwy agored â’i gilydd ac wedi rhoi hyder iddynt fynd i’r afael â phryderon a datrys problemau gyda’i gilydd. Erbyn hyn, mae staff yn fwy parod i gydnabod a thrafod cryfderau a gwendidau mewn addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Speech bubbles

GROWing through coaching (Tyfu trwy hyfforddi)

Mae bron pob un o’r staff yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn deall pwysigrwydd addysgu o ansawdd da ac maent yn bartneriaid yn nhaith yr ysgol i wella. Mae staff yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i roi cynnig ar ddulliau newydd, gan wybod y gallant fyfyrio ar eu llwyddiannau a’u meysydd i’w datblygu gyda chydweithwyr trwy’r sesiynau hyfforddi, cyfarfodydd a rhwydweithiau dysgu athrawon. Darllen mwy >

Innovation

Sefydlu dull ysgol gyfan o addysgu

Mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, mae dull Ysgol Gyfun Tredegar o wella addysgu wedi galluogi staff i sefydlu egwyddorion addysgegol ar y cyd ac iaith gyffredin ar gyfer trafod addysgu a dysgu. Mae gan staff ddull ysgol gyfan cyson ar gyfer arfer ystafell ddosbarth ac maent wedi elwa ar lawer o gyfleoedd i weithio gyda’i gilydd i rannu arfer dda a datblygu syniadau ac adnoddau. Darllen mwy >

Cartoon people

Cael yr hinsawdd yn gywir

Mae arweinwyr yn Ysgol Bro Pedr wedi gweithio’n llwyddiannus gyda staff a disgyblion i sefydlu hinsawdd yn yr ysgol sy’n cefnogi addysgu a dysgu effeithiol. Mae athrawon yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod nhw bellach yn gallu canolbwyntio ar addysgu trwy gydol eu gwersi, yn hytrach na threulio amser yn delio â chamymddwyn a thanberfformio. O ganlyniad, mae lles staff a hyder ac ymddygiad disgyblion wedi gwella. Darllen mwy >

Book leaves

Defnyddio canfyddiadau ymchwil ac ymchwil weithredu i wella addysgu

Yn Ysgol Gynradd Maes-y-Coed, mae pob un o’r staff yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil weithredu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a dysgu. Mae arweinwyr yn rhoi pwyslais cryf ar staff yn myfyrio ar, a dadansoddi, eu harfer eu hunain, ac arfer eu cymheiriaid. Mae hyn yn helpu staff i nodi eu cryfderau a’u meysydd i’w datblygu eu hunain yn llwyddiannus Darllen mwy >

Two teachers talking

Ail-feithrin ymddiriedaeth broffesiynol i wella ansawdd yr addysgu

Trwy wrando’n ofalus ar staff, gwerthfawrogi eu barn a’u gwaith a darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol buddiol, mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Tŷ-du wedi llwyddo i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Woman and man looking towards the camera

Mynd i’r afael yn llwyddiannus â diffygion mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Sgeti wedi cynorthwyo staff yn dda i fynd i’r afael â’r diffygion mewn addysgu ac amrywioldeb arfer ar draws yr ysgol. Trwy arsylwadau ar y cyd a defnyddio system gyfeillion, mae gan athrawon ddealltwriaeth ar y cyd bellach o beth sy’n gwneud addysgu da ac mae ganddynt ddisgwyliadau uwch o’r hyn y gall disgyblion ei gyflawni. Darllen mwy >

teacher and children

Athrawon yn cydweithio â’i gilydd i sicrhau bod strategaethau’n datblygu medrau craidd disgyblion

Mae gan Ysgol Abercaseg safonau cyson uchel o ganlyniad i weithgareddau hunanarfarnu parhaus. Mae’r ysgol wedi datblygu strategaethau cryf i gynorthwyo ei dysgwyr, ac mae athrawon wedi cydweithio â’i gilydd er mwyn gwneud yn siŵr fod llesiant a lles dysgwyr yn flaenoriaeth. Mae hyn wedi arwain at safonau uchel, datblygu medrau craidd dysgwyr ac, yn benodol, rhifedd. Darllen mwy >

Group of people in a discussion

Creu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd i wella addysgu

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Solfach wedi gwneud cynnydd da iawn ers ei harolygiad craidd ym mis Ionawr 2015. Bellach, mae gan arweinwyr ac athrawon ddisgwyliadau uchel am ansawdd yr addysgu ym mhob dosbarth. Mae camau gweithredu a chyfarfodydd yr ysgol yn canolbwyntio’n dda ar wella safonau ac mae pob un o’r staff bellach yn cymryd cyfrifoldeb am wella addysgu ar draws yr ysgol, nid yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain yn unig. Darllen mwy >

People sitting down

Gwella medrau arweinwyr canol i ysgogi gwelliannau mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r Vlll wedi ymgorffori rhaglen adolygu cymheiriaid yn llwyddiannus, sydd wedi galluogi arweinwyr canol i gryfhau eu medrau a’u gallu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a safonau yn sylweddol. Trwy gymryd rhan mewn ystod gynhwysfawr o weithgareddau hunanarfarnu sy’n canolbwyntio’n glir ar y berthynas rhwng addysgu effeithiol a chynnydd disgyblion, mae arweinwyr canol bellach yn cyfrannu’n effeithiol at wella’r ysgol. Darllen mwy >

Pages