Chwiliwch am arfer effeithiol

teacher and children

Athrawon yn cydweithio â’i gilydd i sicrhau bod strategaethau’n datblygu medrau craidd disgyblion

Mae gan Ysgol Abercaseg safonau cyson uchel o ganlyniad i weithgareddau hunanarfarnu parhaus. Mae’r ysgol wedi datblygu strategaethau cryf i gynorthwyo ei dysgwyr, ac mae athrawon wedi cydweithio â’i gilydd er mwyn gwneud yn siŵr fod llesiant a lles dysgwyr yn flaenoriaeth. Mae hyn wedi arwain at safonau uchel, datblygu medrau craidd dysgwyr ac, yn benodol, rhifedd. Darllen mwy >

Group of people in a discussion

Creu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd i wella addysgu

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Solfach wedi gwneud cynnydd da iawn ers ei harolygiad craidd ym mis Ionawr 2015. Bellach, mae gan arweinwyr ac athrawon ddisgwyliadau uchel am ansawdd yr addysgu ym mhob dosbarth. Mae camau gweithredu a chyfarfodydd yr ysgol yn canolbwyntio’n dda ar wella safonau ac mae pob un o’r staff bellach yn cymryd cyfrifoldeb am wella addysgu ar draws yr ysgol, nid yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain yn unig. Darllen mwy >

People sitting down

Gwella medrau arweinwyr canol i ysgogi gwelliannau mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r Vlll wedi ymgorffori rhaglen adolygu cymheiriaid yn llwyddiannus, sydd wedi galluogi arweinwyr canol i gryfhau eu medrau a’u gallu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a safonau yn sylweddol. Trwy gymryd rhan mewn ystod gynhwysfawr o weithgareddau hunanarfarnu sy’n canolbwyntio’n glir ar y berthynas rhwng addysgu effeithiol a chynnydd disgyblion, mae arweinwyr canol bellach yn cyfrannu’n effeithiol at wella’r ysgol. Darllen mwy >

A group of people around a laptop screen

Gwneud defnydd gwell o arsylwadau i gynorthwyo athrawon

Mae arweinwyr yng Ngholeg Cymunedol Tonypandy wedi gwella eu gallu i ddefnyddio arsylwadau gwersi i gynorthwyo athrawon i ddatblygu agweddau ar eu harfer. Mae arweinwyr yn nodi’n dda y diffygion y mae angen mynd i’r afael â nhw ar draws yr ysgol neu sy’n berthnasol i grwpiau neu unigolion. Trwy ystod o sesiynau datblygu ysgol gyfan, pecynnau hyfforddi teilwredig a’r defnydd o dechnoleg fideo, mae’r coleg wedi gwella ansawdd ac effaith yr addysgu. Darllen mwy >

children eating

Mae gweddnewid amser cinio yn helpu i wella ymddygiad a hunan-barch plant

Mae Meithrinfa Bellevue wedi gwella amser cinio yn sylweddol o fod yn llanastr i fod yn llwyddiannus! Trwy gyflwyno llestri, cyllyll a ffyrc, ffiolau o flodau a llawer mwy, mae plant wedi dysgu sut i drin yr adnoddau hyn yn ofalus, gwerth parch ac wedi atgyfnerthu eu cyfrifoldebau. Mae annog plant i ddatblygu eu medrau sgwrsio a’u medrau cymdeithasol wedi arwain at blant hapus, hyderus ac annibynnol. Darllen mwy >

four children

Sicrhau cymorth effeithiol i ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae Ysgol Gynradd Penllwyn wedi defnyddio ystod o strategaethau sydd wedi’u llunio’n benodol i fodloni anghenion nodweddiadol dysgwyr sydd dan anfantais. Mae’r ysgol wedi lleihau’r rhwystrau rhag dysgu a gwella deilliannau i bob plentyn trwy lunio system olrhain sy’n asesu lles, presenoldeb, gallu academaidd disgwyliedig, ymddygiad a chyfranogiad dysgwyr mewn gweithgareddau allgyrsiol er mwyn monitro eu hanghenion. Darllen mwy >

Sesiynau trafod yn amlygu cyfleoedd am ddiwygio pellgyrhaeddol

Cynhaliodd pennaeth Ysgol y Faenol gyfres o sesiynau trafod i staff, gan eu galluogi i amlygu cyfleoedd pellgyrhaeddol i wreiddio pedwar diben diwygio’r cwricwlwm. Mae mentrau sy’n deillio o’r rhain yn cynnwys prosiectau llefaredd, prosiectau dysgu cydweithredol a chryfhau llais y disgybl. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Datblygu medrau disgyblion ar draws y cwricwlwm

Addasodd staff yn Ysgol Gynradd Cwmfelinfach ddarpariaeth y cwricwlwm yn frwd er mwyn canolbwyntio’n gliriach ar ddatblygu medrau disgyblion ar draws y cwricwlwm. Mae hyn wedi cynnwys trosglwyddo medrau o sesiynau TGCh i waith trawsgwricwlaidd, gan gynyddu ymwneud disgyblion â’u cymuned leol, a gweithio ar y cyd ag ysgol gyfagos. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Arloesi drwy waith tîm

Mae Ysgol Gynradd Sirol Bryn Deva yn datblygu arfer dda drwy brosiectau arfer myfyriol mewnol, yn gosod lles disgyblion yn brif flaenoriaeth, ac yn dewis themâu’r cwricwlwm yn ôl anghenion a diddordebau disgyblion. Darparodd prosiect adeiladu llong ar Afon Dyfrdwy ffordd greadigol o wella llythrennedd bechgyn. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

Cynllunio’r cwricwlwm i sicrhau profiadau creadigol i ddisgyblion

Wrth adolygu’r cwricwlwm, penderfynodd Ysgol y Dderi addasu ei chynllunio er mwyn datblygu medrau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm. Mae staff a disgyblion yn cyfrannu ar y cyd ac maent yn hyblyg i newid. Mae ymwelwyr â’r ysgol wedi ysbrydoli a chyfoethogi cyfleoedd dysgu. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

Pages