Chwiliwch am arfer effeithiol

Animated people sitting around a table

Creu diwylliant o fyfyrio a dysgu proffesiynol

Mae uwch arweinwyr yn Ysgol Gynradd Hafod yn sicrhau bod pob un o’r athrawon yn cael cyfleoedd i arloesi, cydweithio ac arwain mentrau sy’n effeithio ar arferion addysgu ac addysgegol yr ysgol yn gadarnhaol. Darllen mwy >

animated tree with apples

Sicrhau bod disgyblion yn ganolog i addysgu a dysgu

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg, mae lefelau eithriadol o dda o barch rhwng disgyblion a staff. Mae athrawon yn benderfynol y dylai disgyblion arwain agweddau ar eu dysgu eu hunain ac maent yn hwyluso hyn trwy eu harferion addysgu rhagorol. Mae’r ysgol ar y trywydd iawn i ddangos llawer o’r egwyddorion addysgegol sy’n ategu’r cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Graph animation

Cynnal rhagoriaeth mewn addysgu

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’i staff. Mae’r cyfleoedd hyn yn cysylltu’n dda ag arfer ystafell ddosbarth a chânt eu cefnogi gan hyfforddi effeithiol. Mae’r gweithgareddau dysgu proffesiynol yn meithrin gallu pob un o’r staff ac yn eu galluogi i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu. Darllen mwy >

Animated IT equipment

Rhannu rhagoriaeth mewn addysgu

Un o weithdrefnau mwyaf effeithiol Ysgol Gynradd Parcyrhun i sicrhau cysondeb a safonau uchel mewn addysgu yw’r wythnos fonitro y mae’n ei chynnal bob tymor. Rhoddir llawer o gyhoeddusrwydd i’r wythnos fonitro yng nghalendr tymhorol yr ysgol ac mae’n fforwm i alluogi arweinwyr ar bob lefel i arfarnu addysgu a dysgu a rhannu arfer dda. Darllen mwy >

Animated circles with hands

Ymddiried mewn staff i arwain ar wella addysgeg ac arfer

Yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, mae cyfuno’r diwylliant sy’n cael ei greu a’i feithrin gan y pennaeth a’r tîm arwain a’u hymddiriedaeth mewn darpar arweinwyr i arwain a rheoli datblygiadau ysgol gyfan, wedi sicrhau deilliannau rhagorol a dulliau arloesol o addysgeg dros gyfnod. Darllen mwy >

Animated whiteboard

‘Ffordd Y Pant’

Mae Ysgol Gyfun Y Pant wedi datblygu ymagwedd ysgol gyfan at addysgeg, y mae staff yn ei deall a’i chymhwyso’n gyson. Mae’r dull hwn yn rhoi pwyslais cryf ar ddysgu proffesiynol ac yn arwain at arfer ystafell ddosbarth hynod gyson ac effeithiol. Darllen mwy >

Animated people in an office

Datblygu gallu arweinwyr i wella addysgu mewn ysgol fach

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru San Siôr ar daith i wella ansawdd yr addysgu. Ers yr arolygiad craidd ym mis Mai 2015, mae’r pennaeth wedi darparu mwy o gyfleoedd i staff weld arfer orau mewn ysgolion eraill ac mae wedi gweithio gydag athrawon i gael dealltwriaeth ar y cyd o sut beth yw arfer dda. Mae athrawon wedi llunio siarter addysgu ar y cyd, y maent bellach yn ei hymgorffori yn eu harfer ddyddiol. Darllen mwy >

Children learning together

Cynnal ffocws clir i wella cysondeb yr addysgu

Trwy ei dull a’i ffocws cyson, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland wedi gwella ansawdd ei haddysgu yn llwyddiannus. Ar ôl eu harolygiad craidd ym mis Medi 2014, roedd arweinwyr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland o’r farn eu bod wedi ceisio gwneud gormod o bethau ar unwaith yn y gorffennol a bod hyn wedi arwain at ddiffyg cysondeb ac ymgorffori arferion cytûn. Penderfynodd arweinwyr ganolbwyntio ar yr hyn oedd bwysicaf er mwyn ysgogi gwelliannau yn eu hysgol. Cyflwynon nhw restr o bethau gorfodol ar gyfer pob dosbarth, sydd, mewn partneriaeth ag athrawon, wedi datblygu’n siarter addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Animated people around a table

Defnyddio system hyfforddi a mentora bwrpasol i wella addysgu

Mae gan Ysgol Gynradd Oldcastle ddull pwrpasol o hyfforddi a mentora ar gyfer athrawon, yn seiliedig ar eu hanghenion a’u cyfnod datblygu unigol, sydd wedi arwain at arferion addysgu cyson dda ar draws yr ysgol. Mae gallu uwch arweinwyr i gymryd rhan mewn adborth agored a gonest wedi gwella oherwydd hyfforddiant pwrpasol ychwanegol ar arweinyddiaeth a hyfforddi. Mae hyn yn golygu bod pob un o’r arweinwyr yn gyfforddus i herio’u syniadau eu hunain a phobl eraill ynglŷn â beth sy’n gwneud addysgu da. Darllen mwy >

Cartoon school items

Athrawon fel Ymchwilwyr

Mae’r pennaeth yn Ysgol Cynwyd Sant wedi ymrwymo i gysyniad athrawon fel ymchwilwyr. Mae uwch arweinwyr wedi cyflwyno ffyrdd arloesol o ddatblygu medrau ymchwil athrawon fel rhan o’u gwaith bob dydd, a heb eu gorlethu. Erbyn hyn, mae ymchwil yn cefnogi ac yn ategu datblygiad proffesiynol athrawon, rheoli perfformiad a hunanarfarnu’r ysgol yn llwyddiannus. Darllen mwy >

Pages