Chwiliwch am arfer effeithiol

An innovative approach to support pupils from Occupational Traveller families

Dull arloesol i gefnogi disgyblion o deuluoedd Galwedigaethol sy’n teithio

Fe wnaeth Ysgol Gyfun Penyrheol, Abertawe, fabwysiadu dull arloesol o gynorthwyo disgyblion o deuluoedd Teithwyr Galwedigaethol. Yn 2010, lansiwyd prosiect peilot gan yr ysgol gyda’r bwriad o sicrhau parhad addysg a darparu cyswllt rheolaidd â’r staff a disgyblion eraill. Roedd y peilot yn llwyddiannus, a bydd darpariaeth debyg yn cael ei chynnig o haf 2011. Darllen mwy >

Effective strategies to support Gypsy Traveller pupils

Strategaethau effeithiol i gefnogi disgyblion Sipsiwn Teithwyr

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam, wedi datblygu strategaethau effeithiol i gynorthwyo disgyblion sy’n Sipsiwn Teithwyr, fel ymgysylltu â disgyblion a rhieni, a gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid lleol ac athro’r gwasanaeth addysg i deithwyr. Mae’r disgyblion yn fwy hyderus, mae cyfraddau’r gwaharddiadau wedi gostwng ac mae cyfranogiad mewn gweithgareddau allgyrsiol wedi cynyddu. Darllen mwy >

An innovative, thematic approach to curriculum planning in Year 7 helps develop pupils’ literacy skills

Dull arloesol a thematig o gynllunio’r cwricwlwm ym Mlwyddyn 7 yn helpu i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion

Yn Ysgol Eirias, Conwy, mae’r medrau llythrennedd a ddatblygwyd gan ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer eu dilyniant trwy gyfnod allweddol 3. Trwy ddilyn cwricwlwm sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu medrau, mae gan ddisgyblion amcanion clir ac fe gaiff eu dilyniant ei fonitro a’i arfarnu’n rheolaidd. Darllen mwy >

Rising to the literacy challenge

Ymateb i’r her llythrennedd

Tagiau: Llythrennedd

Mae Ysgol Gyfun Sandfields, Castell-nedd Port Talbot, wedi codi safonau mewn llythrennedd trwy ddarparu gweithdai dal i fyny ar iaith i ddisgyblion, darparu hyfforddiant i staff a dadansoddi data ar berfformiad disgyblion. Darllen mwy >

Codi safonau.jpg

Codi safonau mewn llythrennedd a rhifedd

Mae Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, wedi ymrwymo i godi safonau mewn llythrennedd a rhifedd yn ogystal â gwella lefel cyflawniad disgyblion mwy abl a thalentog. Ffurfiwyd gweithgorau gan athrawon i arsylwi disgyblion ac adroddwyd yn ôl am y rhain mewn sesiynau hyfforddi. Wedyn, cynlluniwyd strategaethau i helpu disgyblion i ddatblygu eu medrau. O ganlyniad, mae medrau staff wedi cryfhau, ac mae safonau wedi gwella hefyd. Darllen mwy >

Bishop Gore - Developing thematic projects image

Datblygu prosiectau thematig

Mae Ysgol yr Esgob Gore wedi mabwysiadu dull wedi’i bersonoli o ddysgu, trwy ailgynllunio model cwricwlwm cyfnod allweddol 3 yn llwyr. Mae blociau datblygu bellach yn caniatáu i ddisgyblion gymhwyso medrau pwnc i brosiectau thematig trawsgwricwlaidd, gan eu galluogi nhw i ddatblygu medrau datrys problemau ehangach a gweithio gydag eraill. O ganlyniad i’r dull hwn, mae lefelau diwedd cyfnod allweddol ac adborth o brofion wedi dangos gwelliant sylweddol. Darllen mwy >

Ysgol Uwchradd Aberteifi  - school council image

Gwella’r marcio a’r asesu trwy gyfranogiad disgyblion

Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi dangos ei hethos cynhwysol trwy weithgareddau’r cyngor ysgol. Mae’r cyngor yn cynnal prosiectau ar agweddau ar ddarpariaeth yr ysgol yn rheolaidd, gan roi barn disgyblion am strategaethau addysgu, adolygu ansawdd marcio ac adborth, a chodi ymwybyddiaeth o bob math o fwlio, gan weithio’n agos â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Darllen mwy >

Cwrt Sart  - pupil and parent engagement image

Hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart wedi mabwysiadu nifer o strategaethau i hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni. Mae sesiynau mentora yn galluogi trafodaethau 1:1 defnyddiol rhwng yr athro a’r disgybl a chytuno ar dargedau pwnc, mae mentoriaid cymheiriaid ym Mlwyddyn 10 yn gweithio gyda disgyblion iau, ac mae grŵp cymorth i rieni a sefydlwyd gan yr uned anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth yn galluogi rhieni i drafod cynnydd a dathlu llwyddiant eu plant. Darllen mwy >

Valuing learner voice

Rhoi gwerth ar lais y dysgwr

Maes arfer sy’n arwain y sector a nodwyd yn ystod yr arolygiad ac sy’n berthnasol i ddangosydd ansawdd penodol: Darllen mwy >

top of its class - main image

Fideo: Ysgol dosbarth cyntaf

Mae Ysgol Esgob Gore yn ysgol gyfun i blant 11 i 18 oed yn ardal Sgeti yn Abertawe. Mae 1,213 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd. Mae cyfran y disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru. Yn yr arolygiad yma, cafodd Ysgol Esgob Gore y graddau uchaf ar gyfer pob agwedd ar ei gwaith. Darllen mwy >

Pages