Chwiliwch am arfer effeithiol

teachers at table

Hyrwyddo cwricwlwm newydd trwy glwstwr ysgolion

Mae ysgolion yn y Barri wedi bod yn cydweithio er 2016 i baratoi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm. Mae ymrwymiad, cyfarfodydd rheolaidd, cyfathrebu clir a gwybodaeth a phrofiadau cyffredin wedi sicrhau bod y grŵp yn llwyddiant. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

teachers at table

Hyrwyddo cwricwlwm newydd trwy glwstwr ysgolion

Mae ysgolion yn y Barri wedi bod yn cydweithio er 2016 i baratoi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm. Mae ymrwymiad, cyfarfodydd rheolaidd, cyfathrebu clir a gwybodaeth a phrofiadau cyffredin wedi sicrhau bod y grŵp yn llwyddiant. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

teachers at table

Hyrwyddo cwricwlwm newydd trwy glwstwr ysgolion

Mae ysgolion yn y Barri wedi bod yn cydweithio er 2016 i baratoi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm. Mae ymrwymiad, cyfarfodydd rheolaidd, cyfathrebu clir a gwybodaeth a phrofiadau cyffredin wedi sicrhau bod y grŵp yn llwyddiant. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Hands

Gosod hawliau’r plentyn wrth wraidd datblygu’r cwricwlwm

Mae Ysgol Gynradd Hafod yn datblygu dyheadau disgyblion trwy werthoedd cyffredin, gan gynnwys cariad, symlrwydd a goddefgarwch. Mae disgyblion, sy’n dod o lawer o gefndiroedd amrywiol, yn dysgu trwy gwricwlwm arloesol sy’n defnyddio adnoddau lleol ac yn canolbwyntio ar y celfyddydau creadigol i wella medrau. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

Classroom - dosbarth

Cydweithio i adnabod cryfderau a chynllunio cwricwlwm effeithiol

Archwiliodd tîm arweinyddiaeth Ysgol Cae Top eu cwricwlwm presennol, a newidiwyd y modd yr oedd deilliannau’n cael eu mesur, gan gadw disgyblion yn ganolog i’r holl benderfyniadau a gweithgareddau yn allweddol i gwricwlwm llwyddiannus. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Books, mobile phone, learning - llyfrau, ffôn symudol, dysgu

Arfarnu rheolaidd i ysgogi newid a chodi safonau

Mae Ysgol Gynradd Cornist Park yn cynyddu dawn greadigol, hunan-barch a chymhelliant disgyblion trwy arfarnu ymagwedd yr athrawon at addysgeg ac archwilio ffyrdd newydd o ddysgu yn rheolaidd. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, sicrhau newid ac arfarnu newid. Darllen mwy >

Children playing

Mae creu parth dysgu yn arwain at newidiadau cadarnhaol o ran ymgysylltiad disgyblion

Creodd Ysgol Gynradd Gwndy parth dysgu fel y gallai disgyblion gwblhau gweithgareddau yn annibynnol ac i ffwrdd o’r brif ystafell ddosbarth. O ganlyniad, mae bron pob un o’r disgyblion yn datblygu safonau uchel o ddysgu annibynnol a chydweithredol ac mae lefelau ymgysylltiad disgyblion wedi codi. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a sicrhau newid. Darllen mwy >

Classroom

Gweithio gyda disgyblion i gynllunio cwricwlwm gwell

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las yn ystyried llais y disgybl wrth ddarparu cyfleoedd i gynllunio gweithgareddau a phenderfynu ar themâu newydd. Mae athrawon yn canolbwyntio’n gadarn ar ddarparu cyfleoedd ystyrlon i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o’r pedwar diben. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Classroom

Herio dysgu disgyblion, herio deilliannau

Mae Ysgol Gynradd Porth Tywyn yn mesur cynnydd ei disgyblion bob hanner tymor, er mwyn nodi meysydd sydd angen eu gwella, ond hefyd i ddathlu llwyddiannau a hyrwyddo cryfderau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, sicrhau newid ac arfarnu newid. Darllen mwy >

Children in a field

Cynnwys rhieni, disgyblion ac athrawon i greu cwricwlwm cyfoethog ac arloesol

Newidiodd Ysgol Gynradd Penllergaer ei chwricwlwm yn sylweddol, yn dilyn gweithdai gyda rhieni, disgyblion ac athrawon. Cafodd cynlluniau gwersi gorfanwl eu cyfnewid am dasgau cyfoethog sy’n darparu cyfleoedd gwerth chweil i ddisgyblion ddatblygu eu medrau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Pages