Chwiliwch am arfer effeithiol

Classroom - dosbarth

Cydweithio i adnabod cryfderau a chynllunio cwricwlwm effeithiol

Archwiliodd tîm arweinyddiaeth Ysgol Cae Top eu cwricwlwm presennol, a newidiwyd y modd yr oedd deilliannau’n cael eu mesur, gan gadw disgyblion yn ganolog i’r holl benderfyniadau a gweithgareddau yn allweddol i gwricwlwm llwyddiannus. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Books, mobile phone, learning - llyfrau, ffôn symudol, dysgu

Arfarnu rheolaidd i ysgogi newid a chodi safonau

Mae Ysgol Gynradd Cornist Park yn cynyddu dawn greadigol, hunan-barch a chymhelliant disgyblion trwy arfarnu ymagwedd yr athrawon at addysgeg ac archwilio ffyrdd newydd o ddysgu yn rheolaidd. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, sicrhau newid ac arfarnu newid. Darllen mwy >

Children playing

Mae creu parth dysgu yn arwain at newidiadau cadarnhaol o ran ymgysylltiad disgyblion

Creodd Ysgol Gynradd Gwndy parth dysgu fel y gallai disgyblion gwblhau gweithgareddau yn annibynnol ac i ffwrdd o’r brif ystafell ddosbarth. O ganlyniad, mae bron pob un o’r disgyblion yn datblygu safonau uchel o ddysgu annibynnol a chydweithredol ac mae lefelau ymgysylltiad disgyblion wedi codi. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a sicrhau newid. Darllen mwy >

Classroom

Gweithio gyda disgyblion i gynllunio cwricwlwm gwell

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las yn ystyried llais y disgybl wrth ddarparu cyfleoedd i gynllunio gweithgareddau a phenderfynu ar themâu newydd. Mae athrawon yn canolbwyntio’n gadarn ar ddarparu cyfleoedd ystyrlon i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o’r pedwar diben. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Classroom

Herio dysgu disgyblion, herio deilliannau

Mae Ysgol Gynradd Porth Tywyn yn mesur cynnydd ei disgyblion bob hanner tymor, er mwyn nodi meysydd sydd angen eu gwella, ond hefyd i ddathlu llwyddiannau a hyrwyddo cryfderau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, sicrhau newid ac arfarnu newid. Darllen mwy >

Children in a field

Cynnwys rhieni, disgyblion ac athrawon i greu cwricwlwm cyfoethog ac arloesol

Newidiodd Ysgol Gynradd Penllergaer ei chwricwlwm yn sylweddol, yn dilyn gweithdai gyda rhieni, disgyblion ac athrawon. Cafodd cynlluniau gwersi gorfanwl eu cyfnewid am dasgau cyfoethog sy’n darparu cyfleoedd gwerth chweil i ddisgyblion ddatblygu eu medrau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Planet - Planed

Rhoi llais y disgybl wrth wraidd y cynllunio i ddatblygu dysgu annibynnol

Nododd Ysgol Gynradd Mynwy nad oedd eu cwricwlwm yn ennyn diddordeb disgyblion, nac yn bodloni eu hanghenion yn llawn. Ers hynny, mae’r ysgol wedi mynd i’r afael â’r materion hyn ac wedi datblygu cwricwlwm bywiog ac arloesol yn seiliedig ar fedrau trwy werthfawrogi llais y disgybl a’i rôl mewn cynllunio’r cwricwlwm. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a sicrhau newid. Darllen mwy >

lady and child

Mae hyrwyddo rhieni fel partneriaid yn cefnogi gwelliant ysgol

Mae bore coffi hamddenol rhwng rhieni ac uwch arweinwyr yn un yn unig o blith y strategaethau niferus a fabwysiadwyd gan Ysgol Gynradd Trelewis fel rhan o’i hymgais i ymgysylltu â rhieni. Mae ymglymiad ehangach rhanddeiliaid wedi arwain at ddarlun mwy trylwyr a chywir o berfformiad yr ysgol ei hun. Darllen mwy >

arty collage

Datblygu systemau ysgol gyfan i ysgogi gwelliant cyflym

Mae Ysgol Gymunedol Heolgerrig wedi gwella safonau mewn darllen a phresenoldeb yn ogystal â sicrhau gwelliannau trwy hunanarfarnu gonest a chywir. O ganlyniad i’w thaith i wella, mae’r ysgol wedi dod allan o’r categori mesurau arbennig erbyn hyn ac mae’n perfformio uwchlaw’r cyfartaledd mewn sawl maes. Darllen mwy >

Dysgu trwy chwarae mewn cyd-destun bywyd go iawn

Mae creu ‘pentref’ yn Ysgol Gynradd Tregatwg yn annog plant yn y cyfnod sylfaen i ddatblygu llawer o fedrau trwy ddarparu profiadau mewn cyd-destun bywyd go iawn. Darllen mwy >

Pages