Chwiliwch am arfer effeithiol

Children learning together

Cynnal ffocws clir i wella cysondeb yr addysgu

Trwy ei dull a’i ffocws cyson, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland wedi gwella ansawdd ei haddysgu yn llwyddiannus. Ar ôl eu harolygiad craidd ym mis Medi 2014, roedd arweinwyr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland o’r farn eu bod wedi ceisio gwneud gormod o bethau ar unwaith yn y gorffennol a bod hyn wedi arwain at ddiffyg cysondeb ac ymgorffori arferion cytûn. Penderfynodd arweinwyr ganolbwyntio ar yr hyn oedd bwysicaf er mwyn ysgogi gwelliannau yn eu hysgol. Cyflwynon nhw restr o bethau gorfodol ar gyfer pob dosbarth, sydd, mewn partneriaeth ag athrawon, wedi datblygu’n siarter addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Animated people around a table

Defnyddio system hyfforddi a mentora bwrpasol i wella addysgu

Mae gan Ysgol Gynradd Oldcastle ddull pwrpasol o hyfforddi a mentora ar gyfer athrawon, yn seiliedig ar eu hanghenion a’u cyfnod datblygu unigol, sydd wedi arwain at arferion addysgu cyson dda ar draws yr ysgol. Mae gallu uwch arweinwyr i gymryd rhan mewn adborth agored a gonest wedi gwella oherwydd hyfforddiant pwrpasol ychwanegol ar arweinyddiaeth a hyfforddi. Mae hyn yn golygu bod pob un o’r arweinwyr yn gyfforddus i herio’u syniadau eu hunain a phobl eraill ynglŷn â beth sy’n gwneud addysgu da. Darllen mwy >

Cartoon school items

Athrawon fel Ymchwilwyr

Mae’r pennaeth yn Ysgol Cynwyd Sant wedi ymrwymo i gysyniad athrawon fel ymchwilwyr. Mae uwch arweinwyr wedi cyflwyno ffyrdd arloesol o ddatblygu medrau ymchwil athrawon fel rhan o’u gwaith bob dydd, a heb eu gorlethu. Erbyn hyn, mae ymchwil yn cefnogi ac yn ategu datblygiad proffesiynol athrawon, rheoli perfformiad a hunanarfarnu’r ysgol yn llwyddiannus. Darllen mwy >

Animated science items

Creu’r awyrgylch cywir i siarad am addysgu

Mae arweinwyr ac aelodau staff yn Ysgol Pencae wedi gweithio gyda’i gilydd yn llwyddiannus i ddatblygu agwedd gadarnhaol ac ymagwedd hyblyg at weithgareddau mewnol fel arsylwadau ystafell ddosbarth, craffu ysgol gyfan ar lyfrau disgyblion, a chyfarfodydd tîm a staff yr ysgol gyfan. Mae hyn wedi galluogi staff i fod yn fwy agored â’i gilydd ac wedi rhoi hyder iddynt fynd i’r afael â phryderon a datrys problemau gyda’i gilydd. Erbyn hyn, mae staff yn fwy parod i gydnabod a thrafod cryfderau a gwendidau mewn addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Speech bubbles

GROWing through coaching (Tyfu trwy hyfforddi)

Mae bron pob un o’r staff yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn deall pwysigrwydd addysgu o ansawdd da ac maent yn bartneriaid yn nhaith yr ysgol i wella. Mae staff yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i roi cynnig ar ddulliau newydd, gan wybod y gallant fyfyrio ar eu llwyddiannau a’u meysydd i’w datblygu gyda chydweithwyr trwy’r sesiynau hyfforddi, cyfarfodydd a rhwydweithiau dysgu athrawon. Darllen mwy >

Innovation

Sefydlu dull ysgol gyfan o addysgu

Mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, mae dull Ysgol Gyfun Tredegar o wella addysgu wedi galluogi staff i sefydlu egwyddorion addysgegol ar y cyd ac iaith gyffredin ar gyfer trafod addysgu a dysgu. Mae gan staff ddull ysgol gyfan cyson ar gyfer arfer ystafell ddosbarth ac maent wedi elwa ar lawer o gyfleoedd i weithio gyda’i gilydd i rannu arfer dda a datblygu syniadau ac adnoddau. Darllen mwy >

Cartoon people

Cael yr hinsawdd yn gywir

Mae arweinwyr yn Ysgol Bro Pedr wedi gweithio’n llwyddiannus gyda staff a disgyblion i sefydlu hinsawdd yn yr ysgol sy’n cefnogi addysgu a dysgu effeithiol. Mae athrawon yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod nhw bellach yn gallu canolbwyntio ar addysgu trwy gydol eu gwersi, yn hytrach na threulio amser yn delio â chamymddwyn a thanberfformio. O ganlyniad, mae lles staff a hyder ac ymddygiad disgyblion wedi gwella. Darllen mwy >

Book leaves

Defnyddio canfyddiadau ymchwil ac ymchwil weithredu i wella addysgu

Yn Ysgol Gynradd Maes-y-Coed, mae pob un o’r staff yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil weithredu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a dysgu. Mae arweinwyr yn rhoi pwyslais cryf ar staff yn myfyrio ar, a dadansoddi, eu harfer eu hunain, ac arfer eu cymheiriaid. Mae hyn yn helpu staff i nodi eu cryfderau a’u meysydd i’w datblygu eu hunain yn llwyddiannus Darllen mwy >

Two teachers talking

Ail-feithrin ymddiriedaeth broffesiynol i wella ansawdd yr addysgu

Trwy wrando’n ofalus ar staff, gwerthfawrogi eu barn a’u gwaith a darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol buddiol, mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Tŷ-du wedi llwyddo i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Woman and man looking towards the camera

Mynd i’r afael yn llwyddiannus â diffygion mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Sgeti wedi cynorthwyo staff yn dda i fynd i’r afael â’r diffygion mewn addysgu ac amrywioldeb arfer ar draws yr ysgol. Trwy arsylwadau ar y cyd a defnyddio system gyfeillion, mae gan athrawon ddealltwriaeth ar y cyd bellach o beth sy’n gwneud addysgu da ac mae ganddynt ddisgwyliadau uwch o’r hyn y gall disgyblion ei gyflawni. Darllen mwy >

Pages