Chwiliwch am arfer effeithiol

Getting to know you

Dod i’ch adnabod chi

Trwy integreiddio gwaith bugeiliol ac academaidd yr ysgol drwy system gyfadran lle mae pob tîm yn canolbwyntio ar ddatblygiad y ‘plentyn cyfan’, mae Ysgol Gymunedol Llangatwg, Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig gofal, cymorth ac arweiniad rhagorol i’w disgyblion. Mae gan ddisgyblion yr un arweinydd cyfadran, staff a thiwtoriaid dosbarth drwy gydol eu cyfnod cyfan yn yr ysgol, sy’n cyfrannu’n sylweddol at ansawdd y cysylltiadau proffesiynol sy’n datblygu, yn y tîm a rhwng y tîm a’r disgyblion. Darllen mwy >

The fast-track to success

Y llwybr carlam i lwyddiant

Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill dyfarniad cenedlaethol am ei llwyddiant yn cefnogi plant mwy galluog a dawnus. Mae llwyddiant yr ysgol yn datblygu darpariaeth garlam i’r disgyblion hyn wedi arwain at ganlyniadau TGAU rhagorol ac at nifer arbennig o uchel o ddisgyblion yn astudio mathemateg, ieithoedd tramor modern a Chymraeg ail iaith lefel A. Darllen mwy >

Pride in the Welsh language brings success

Balchder yn y Gymraeg yn sicrhau llwyddiant

Mae dros 300 o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, wedi cyflawni’r graddau TGAU uchaf mewn Cymraeg ail iaith ddwy flynedd yn gynnar a’r graddau uwch gyfrannol uchaf flwyddyn yn gynnar. Mae’r dull ysgol gyfan o ddatblygu’r Gymraeg, darpariaeth o ansawdd uchel a phontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd wedi helpu disgyblion ar draws yr ysgol i ddatblygu eu medrau Cymraeg yn arbennig o lwyddiannus. Darllen mwy >

Broadening horizons

Ehangu gorwelion

Mae dwy ysgol cyfrwng Cymraeg yn Abertawe, sef Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryn Tawe wedi rhoi mwy o ddewis i ddisgyblion 14-19 oed ynghylch dysgu ac amrywiaeth ehangach o brofiadau, diolch i’w gwaith partneriaeth a’r ffaith eu bod yn rhannu adnoddau. Darllen mwy >

It all adds up

Mae’r cyfan yn cyfrif

Tagiau: Rhifedd

Yn y chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, mae myfyrwyr wedi defnyddio’u profiad bywyd go iawn o brynu car i ddatblygu’u medrau rhif ac i gyflawni lefel 3 ym Magloriaeth Cymru. Darllen mwy >

With a little help from my friends

Gydag ychydig bach o help llaw gan fy ffrindiau

Mae cynllun arsylwi addysgu cymheiriaid yn llwyddiant mawr yn Ysgol Olchfa, De Cymru. Mae’r gwasanaeth ‘ffrind beirniadol’ yn galluogi cydweithwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chael cyngor adeiladol, tra’n cydnabod, yn atgyfnerthu ac yn rhannu arfer dda ar draws adrannau. Darllen mwy >

Developing pupils’ financial skills makes economic sense

Mae datblygu medrau ariannol disgyblion yn gwneud synnwyr economaidd

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley, Merthyr Tudful, yn rhoi llawer o bwysigrwydd i ddatblygu gwybodaeth, medrau a dealltwriaeth ariannol disgyblion. Mae’r ysgol, sydd mewn ardal sy’n ddifreintiedig yn economaidd, yn darparu gweithgareddau i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau menter, cyfarfod â phobl fusnes leol a datblygu eu medrau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Darllen mwy >

Community partnership supports disadvantaged learners

Partneriaeth gymunedol yn cefnogi dysgwyr dan anfantais

Mae ymrwymiad Ysgol Gyfun yr Esgob Gore i gefnogi dysgwyr dan anfantais wedi cael effaith sylweddol ar gyflawniad, cyfraddau gwaharddiadau, dealltwriaeth a goddefgarwch. Mae partneriaeth agos gyda’r tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig lleol hefyd wedi helpu meithrin cysylltiadau cymunedol cryf. Darllen mwy >

A whole-school approach to supporting disadvantaged learners

Dull ysgol gyfan ar gyfer cefnogi dysgwyr dan anfantais

Nodau craidd Ysgol Bryngwyn, Llanelli, yw gwella presenoldeb, agwedd a chyflawniad dysgwyr dan anfantais. Yn sgil eu strategaeth lwyddiannus o ddefnyddio cwricwlwm yn seiliedig ar fedrau, gwelwyd gwelliant nodedig mewn llawer o feysydd fel presenoldeb, llythrennedd, mathemateg a Saesneg. Darllen mwy >

In-house self-evaluation tool kit proves a success

Pecyn cymorth hunanwerthuso mewnol yn llwyddiannus

Mae Ysgol Uwchradd Cei Connah, Sir y Fflint, wedi datblygu pecyn offer arfarnu mewnol sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol. Lluniwyd y pecyn hwn i ategu ethos yr ysgol o her a chymorth da iawn. Cafodd staff a dysgwyr, fel ei gilydd, eu cynnwys yn y broses ymgynghori eang sydd wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y fenter hon. Darllen mwy >

Pages