Chwiliwch am arfer effeithiol

Animated people around a desk

Gwneud pob un o’r staff yn atebol am ansawdd yr addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Syr Hugh Owen wedi gweithio’n llwyddiannus i greu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer gwella addysgu. Gwella addysgu yw un o gyfrifoldebau craidd pob aelod o dîm arweinyddiaeth yr ysgol. Ar ôl cymorth a datblygiad proffesiynol, mae gan arweinwyr atebolrwydd cynyddol am ansawdd yr addysgu yn eu hadrannau. Mae gan bob un o’r athrawon darged rheoli perfformiad o ran gwella addysgu. Darllen mwy >

Animated lecture

Defnyddio sesiynau datblygiad proffesiynol wedi’u harwain gan athrawon yn seiliedig ar dystiolaeth i wella addysgu ar lefel ysgol gyfan

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ddysgu proffesiynol yn Ysgol Uwchradd Aberteifi ac mae arweinwyr wedi buddsoddi amser a chyllid sylweddol ar gyfer y flaenoriaeth hon. Mae’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a roddir i staff wedi arwain at arferion addysgu gwell a llawer mwy o gysondeb wrth gyflwyno addysgu da ar draws yr ysgol. Mae rhoi cyfle i athrawon arwain gweithgareddau dysgu proffesiynol wedi cryfhau gallu i arwain yn yr ysgol. Darllen mwy >

Teachers learning together

Annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Deighton wedi annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. Dros gyfnod, mae athrawon wedi agor eu hystafelloedd dosbarth i’w cydweithwyr ac wedi rhannu eu harfer ag ysgolion eraill, ac wedi dysgu oddi wrthynt. Mae athrawon yn yr ysgol yn hyderus ac yn barod i gymryd risgiau addysgegol pwyllog ac maent yn rhoi cynnig ar ddulliau a strategaethau newydd er mwyn parhau i ddatblygu’n broffesiynol. Darllen mwy >

Animated people sitting around a table

Creu diwylliant o fyfyrio a dysgu proffesiynol

Mae uwch arweinwyr yn Ysgol Gynradd Hafod yn sicrhau bod pob un o’r athrawon yn cael cyfleoedd i arloesi, cydweithio ac arwain mentrau sy’n effeithio ar arferion addysgu ac addysgegol yr ysgol yn gadarnhaol. Darllen mwy >

animated tree with apples

Sicrhau bod disgyblion yn ganolog i addysgu a dysgu

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg, mae lefelau eithriadol o dda o barch rhwng disgyblion a staff. Mae athrawon yn benderfynol y dylai disgyblion arwain agweddau ar eu dysgu eu hunain ac maent yn hwyluso hyn trwy eu harferion addysgu rhagorol. Mae’r ysgol ar y trywydd iawn i ddangos llawer o’r egwyddorion addysgegol sy’n ategu’r cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Graph animation

Cynnal rhagoriaeth mewn addysgu

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’i staff. Mae’r cyfleoedd hyn yn cysylltu’n dda ag arfer ystafell ddosbarth a chânt eu cefnogi gan hyfforddi effeithiol. Mae’r gweithgareddau dysgu proffesiynol yn meithrin gallu pob un o’r staff ac yn eu galluogi i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu. Darllen mwy >

Animated IT equipment

Rhannu rhagoriaeth mewn addysgu

Un o weithdrefnau mwyaf effeithiol Ysgol Gynradd Parcyrhun i sicrhau cysondeb a safonau uchel mewn addysgu yw’r wythnos fonitro y mae’n ei chynnal bob tymor. Rhoddir llawer o gyhoeddusrwydd i’r wythnos fonitro yng nghalendr tymhorol yr ysgol ac mae’n fforwm i alluogi arweinwyr ar bob lefel i arfarnu addysgu a dysgu a rhannu arfer dda. Darllen mwy >

Animated circles with hands

Ymddiried mewn staff i arwain ar wella addysgeg ac arfer

Yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, mae cyfuno’r diwylliant sy’n cael ei greu a’i feithrin gan y pennaeth a’r tîm arwain a’u hymddiriedaeth mewn darpar arweinwyr i arwain a rheoli datblygiadau ysgol gyfan, wedi sicrhau deilliannau rhagorol a dulliau arloesol o addysgeg dros gyfnod. Darllen mwy >

Animated whiteboard

‘Ffordd Y Pant’

Mae Ysgol Gyfun Y Pant wedi datblygu ymagwedd ysgol gyfan at addysgeg, y mae staff yn ei deall a’i chymhwyso’n gyson. Mae’r dull hwn yn rhoi pwyslais cryf ar ddysgu proffesiynol ac yn arwain at arfer ystafell ddosbarth hynod gyson ac effeithiol. Darllen mwy >

Animated people in an office

Datblygu gallu arweinwyr i wella addysgu mewn ysgol fach

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru San Siôr ar daith i wella ansawdd yr addysgu. Ers yr arolygiad craidd ym mis Mai 2015, mae’r pennaeth wedi darparu mwy o gyfleoedd i staff weld arfer orau mewn ysgolion eraill ac mae wedi gweithio gydag athrawon i gael dealltwriaeth ar y cyd o sut beth yw arfer dda. Mae athrawon wedi llunio siarter addysgu ar y cyd, y maent bellach yn ei hymgorffori yn eu harfer ddyddiol. Darllen mwy >

Pages