Chwiliwch am arfer effeithiol

Teachers talking to teachers leads to improvement

Athrawon yn siarad ag athrawon yn arwain at welliant

Yn ddiweddar, mae Ysgol Dyffryn Ogwen yng Ngwynedd wedi cynyddu rôl athrawon ym mhroses hunanarfarnu’r ysgol. Mae hyn wedi golygu bod staff yn ymuno â’r drafodaeth ehangach ar gynllunio gwersi yn ogystal â’r gallu i rannu arfer dda. Yn ogystal, maent wedi defnyddio llwyfan dysgu ar-lein i ddisgyblion gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu gwaith eu hunain. O ganlyniad, mae addysgu yn fwy effeithiol ac wedi arwain at gynnydd mewn safonau cyflawniad. Darllen mwy >

Ambitious targets improve pupil performance

Targedau uchelgeisiol yn gwella perfformiad disgyblion

Mae gan Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Castell-nedd Port Talbot, ddisgwyliadau uchel o’i disgyblion. Trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddata asesu, mae’r ysgol yn gosod targedau heriol i bobl disgybl ym mhob pwnc ac mae’n monitro cynnydd disgyblion tuag at gyflawni’r targedau hyn yn ofalus. Mae system fentora drylwyr yn cefnogi disgyblion nad ydynt yn gwneud cynnydd addas ac mae’n sicrhau hefyd na chaniateir i ddisgyblion mwy abl a dawnus berfformio islaw eu gallu. Darllen mwy >

Whole-school tracking system helps to raise standards

System olrhain ysgol gyfan yn helpu i godi safonau

Nododd Ysgol y Moelwyn, Gwynedd, fod angen sefydlu system olrhain drylwyr a gweithdrefn benodol ar gyfer ymyrraeth ddilynol er mwyn gwella cyflawniad. Rhoddodd yr ysgol system newydd ar waith yn llwyddiannus, datblygodd ffyrdd o gefnogi’r disgyblion hynny y nodwyd bod angen help arnynt a chodwyd lefelau cyrhaeddiad. Darllen mwy >

Improving Welsh language provision

Gwella darpariaeth Gymraeg

Mae Ysgol Dyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin wedi mabwysiadu dull arloesol a hyblyg o ddatblygu ei chwricwlwm trwy gynyddu ystod y pynciau a’r modiwlau a gyflwynir trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn wedi rhoi mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn dibynnu ar eu diddordebau, eu hanghenion a’u dyheadau penodol. Mae’r datblygiadau hyn wedi cynyddu cyfran y disgyblion sy’n medru’r Gymraeg ac wedi gwella safonau llythrennedd Cymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn nodwedd amlwg a chynhwysol o fywyd yr ysgol erbyn hyn. Darllen mwy >

The positive impact of distributed leadership

Effaith gadarnhaol arweinyddiaeth wasgaredig

Mae Ysgol Uwchradd y Fflint, Sir y Fflint, wedi sefydlu gweledigaeth ac ymdeimlad o gyfeiriad newydd yn llwyddiannus. Mae mwy o bwyslais ar arweinyddiaeth wasgaredig wedi grymuso staff yn fwy effeithiol ar bob lefel. Mae ymrwymiad disgyblion a rhieni i’r weledigaeth hon wedi helpu i wella dyheadau, wedi newid diwylliant yr ysgol ac wedi cyfrannu at fwy o ymdeimlad o falchder yn yr ysgol. O ganlyniad, mae deilliannau disgyblion wedi gwella’n sylweddol. Mae’r ethos gwahanol i’w weld yn arbennig yn y lefelau parch, yn y perthnasoedd gwaith ac yn ymddygiad disgyblion a’u cyfranogiad yn y dysgu. Darllen mwy >

Effective professional dialogue

Deialog broffesiynol effeithiol

Yn Ysgol Bryngwyn, Sir Gaerfyrddin, mae athrawon o wahanol adrannau yn gweithio mewn ‘triawdau’ (grwpiau o dri) i helpu ei gilydd i wella ansawdd eu haddysgu. Mae’r manteision a ysgogwyd gan y ‘triawdau’ hyn, sydd wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a deialog broffesiynol agored, wedi arwain at welliannau sylweddol yn ansawdd dysgu’r disgyblion. Darllen mwy >

Sixth form students reap the benefits of local partnership

Myfyrwyr chweched dosbarth yn elwa o bartneriaeth leol

Mae’r gwaith mewn partneriaeth rhwng Bishop Vaughan Catholic School ac Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe, yn rhoi dewis eang o bynciau a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr chweched dosbarth ar draws y ddau safle. Trwy’r strategaethau a gynlluniwyd yn dda a roddwyd ar waith i sicrhau effeithiolrwydd y bartneriaeth hon, bu effaith gadarnhaol ar safonau addysg, nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant a’r cyfleoedd a gaiff myfyrwyr i gyflawni eu potensial. Darllen mwy >

A holistic approach to improving attendance

Dull cyfannol o wella presenoldeb

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi defnyddio ystod eang o strategaethau sydd wedi gwella presenoldeb disgyblion yn sylweddol. Mae dull amlasiantaethol sy’n cynnwys anfon negeseuon testun at rieni, targedu grwpiau penodol o ddisgyblion a sefydlu clwb brecwast, wedi sicrhau bod blaenoriaeth uchel yn cael ei rhoi i wella presenoldeb ac yn ffocws llwyddiannus yng ngwaith yr ysgol. Darllen mwy >

Developing a skills programme for all pupils

Datblygu rhaglen fedrau ar gyfer pob disgybl

Penodwyd cydlynwyr medrau yn Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, a chyflwynwyd ystod o strategaethau ar ôl nodi bod angen gwella datblygiad medrau disgyblion. Trwy weithio’n agos ag ysgolion cynradd partner, mae’r ysgol wedi mabwysiadu dull cyfannol a chydlynol o gyflwyno rhaglen datblygu medrau gynhwysfawr ar gyfer disgyblion o gyfnod allweddol 1 i gyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

Getting to know you

Dod i’ch adnabod chi

Trwy integreiddio gwaith bugeiliol ac academaidd yr ysgol drwy system gyfadran lle mae pob tîm yn canolbwyntio ar ddatblygiad y ‘plentyn cyfan’, mae Ysgol Gymunedol Llangatwg, Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig gofal, cymorth ac arweiniad rhagorol i’w disgyblion. Mae gan ddisgyblion yr un arweinydd cyfadran, staff a thiwtoriaid dosbarth drwy gydol eu cyfnod cyfan yn yr ysgol, sy’n cyfrannu’n sylweddol at ansawdd y cysylltiadau proffesiynol sy’n datblygu, yn y tîm a rhwng y tîm a’r disgyblion. Darllen mwy >

Pages