Chwiliwch am arfer effeithiol

Two teachers talking

Ail-feithrin ymddiriedaeth broffesiynol i wella ansawdd yr addysgu

Trwy wrando’n ofalus ar staff, gwerthfawrogi eu barn a’u gwaith a darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol buddiol, mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Tŷ-du wedi llwyddo i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Woman and man looking towards the camera

Mynd i’r afael yn llwyddiannus â diffygion mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Sgeti wedi cynorthwyo staff yn dda i fynd i’r afael â’r diffygion mewn addysgu ac amrywioldeb arfer ar draws yr ysgol. Trwy arsylwadau ar y cyd a defnyddio system gyfeillion, mae gan athrawon ddealltwriaeth ar y cyd bellach o beth sy’n gwneud addysgu da ac mae ganddynt ddisgwyliadau uwch o’r hyn y gall disgyblion ei gyflawni. Darllen mwy >

teacher and children

Athrawon yn cydweithio â’i gilydd i sicrhau bod strategaethau’n datblygu medrau craidd disgyblion

Mae gan Ysgol Abercaseg safonau cyson uchel o ganlyniad i weithgareddau hunanarfarnu parhaus. Mae’r ysgol wedi datblygu strategaethau cryf i gynorthwyo ei dysgwyr, ac mae athrawon wedi cydweithio â’i gilydd er mwyn gwneud yn siŵr fod llesiant a lles dysgwyr yn flaenoriaeth. Mae hyn wedi arwain at safonau uchel, datblygu medrau craidd dysgwyr ac, yn benodol, rhifedd. Darllen mwy >

Group of people in a discussion

Creu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd i wella addysgu

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Solfach wedi gwneud cynnydd da iawn ers ei harolygiad craidd ym mis Ionawr 2015. Bellach, mae gan arweinwyr ac athrawon ddisgwyliadau uchel am ansawdd yr addysgu ym mhob dosbarth. Mae camau gweithredu a chyfarfodydd yr ysgol yn canolbwyntio’n dda ar wella safonau ac mae pob un o’r staff bellach yn cymryd cyfrifoldeb am wella addysgu ar draws yr ysgol, nid yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain yn unig. Darllen mwy >

four children

Sicrhau cymorth effeithiol i ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae Ysgol Gynradd Penllwyn wedi defnyddio ystod o strategaethau sydd wedi’u llunio’n benodol i fodloni anghenion nodweddiadol dysgwyr sydd dan anfantais. Mae’r ysgol wedi lleihau’r rhwystrau rhag dysgu a gwella deilliannau i bob plentyn trwy lunio system olrhain sy’n asesu lles, presenoldeb, gallu academaidd disgwyliedig, ymddygiad a chyfranogiad dysgwyr mewn gweithgareddau allgyrsiol er mwyn monitro eu hanghenion. Darllen mwy >

Sesiynau trafod yn amlygu cyfleoedd am ddiwygio pellgyrhaeddol

Cynhaliodd pennaeth Ysgol y Faenol gyfres o sesiynau trafod i staff, gan eu galluogi i amlygu cyfleoedd pellgyrhaeddol i wreiddio pedwar diben diwygio’r cwricwlwm. Mae mentrau sy’n deillio o’r rhain yn cynnwys prosiectau llefaredd, prosiectau dysgu cydweithredol a chryfhau llais y disgybl. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Datblygu medrau disgyblion ar draws y cwricwlwm

Addasodd staff yn Ysgol Gynradd Cwmfelinfach ddarpariaeth y cwricwlwm yn frwd er mwyn canolbwyntio’n gliriach ar ddatblygu medrau disgyblion ar draws y cwricwlwm. Mae hyn wedi cynnwys trosglwyddo medrau o sesiynau TGCh i waith trawsgwricwlaidd, gan gynyddu ymwneud disgyblion â’u cymuned leol, a gweithio ar y cyd ag ysgol gyfagos. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Arloesi drwy waith tîm

Mae Ysgol Gynradd Sirol Bryn Deva yn datblygu arfer dda drwy brosiectau arfer myfyriol mewnol, yn gosod lles disgyblion yn brif flaenoriaeth, ac yn dewis themâu’r cwricwlwm yn ôl anghenion a diddordebau disgyblion. Darparodd prosiect adeiladu llong ar Afon Dyfrdwy ffordd greadigol o wella llythrennedd bechgyn. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

Cynllunio’r cwricwlwm i sicrhau profiadau creadigol i ddisgyblion

Wrth adolygu’r cwricwlwm, penderfynodd Ysgol y Dderi addasu ei chynllunio er mwyn datblygu medrau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm. Mae staff a disgyblion yn cyfrannu ar y cyd ac maent yn hyblyg i newid. Mae ymwelwyr â’r ysgol wedi ysbrydoli a chyfoethogi cyfleoedd dysgu. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a gwireddu newid. Darllen mwy >

Cwricwlwm seiliedig ar fedrau, gyda mwy o gyd-destunau lleol

Mae Ysgol Gynradd Kitchener wedi addasu ei gwricwlwm i ganolbwyntio’n fwy ar yr hyn mae disgyblion eisiau ei ddysgu, gan ddefnyddio cyd-destunau mwy lleol ar gyfer dysgu. Rhoddwyd amserlen hyblyg ar brawf, i alluogi archwilio meysydd yn fanylach a chynnig mwy o her. Mae sesiynau rheolaidd gyda rhieni hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Pages