Chwiliwch am arfer effeithiol

Animated people around a table

Defnyddio system hyfforddi a mentora bwrpasol i wella addysgu

Mae gan Ysgol Gynradd Oldcastle ddull pwrpasol o hyfforddi a mentora ar gyfer athrawon, yn seiliedig ar eu hanghenion a’u cyfnod datblygu unigol, sydd wedi arwain at arferion addysgu cyson dda ar draws yr ysgol. Mae gallu uwch arweinwyr i gymryd rhan mewn adborth agored a gonest wedi gwella oherwydd hyfforddiant pwrpasol ychwanegol ar arweinyddiaeth a hyfforddi. Mae hyn yn golygu bod pob un o’r arweinwyr yn gyfforddus i herio’u syniadau eu hunain a phobl eraill ynglŷn â beth sy’n gwneud addysgu da. Darllen mwy >

Cartoon school items

Athrawon fel Ymchwilwyr

Mae’r pennaeth yn Ysgol Cynwyd Sant wedi ymrwymo i gysyniad athrawon fel ymchwilwyr. Mae uwch arweinwyr wedi cyflwyno ffyrdd arloesol o ddatblygu medrau ymchwil athrawon fel rhan o’u gwaith bob dydd, a heb eu gorlethu. Erbyn hyn, mae ymchwil yn cefnogi ac yn ategu datblygiad proffesiynol athrawon, rheoli perfformiad a hunanarfarnu’r ysgol yn llwyddiannus. Darllen mwy >

Animated science items

Creu’r awyrgylch cywir i siarad am addysgu

Mae arweinwyr ac aelodau staff yn Ysgol Pencae wedi gweithio gyda’i gilydd yn llwyddiannus i ddatblygu agwedd gadarnhaol ac ymagwedd hyblyg at weithgareddau mewnol fel arsylwadau ystafell ddosbarth, craffu ysgol gyfan ar lyfrau disgyblion, a chyfarfodydd tîm a staff yr ysgol gyfan. Mae hyn wedi galluogi staff i fod yn fwy agored â’i gilydd ac wedi rhoi hyder iddynt fynd i’r afael â phryderon a datrys problemau gyda’i gilydd. Erbyn hyn, mae staff yn fwy parod i gydnabod a thrafod cryfderau a gwendidau mewn addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Book leaves

Defnyddio canfyddiadau ymchwil ac ymchwil weithredu i wella addysgu

Yn Ysgol Gynradd Maes-y-Coed, mae pob un o’r staff yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil weithredu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a dysgu. Mae arweinwyr yn rhoi pwyslais cryf ar staff yn myfyrio ar, a dadansoddi, eu harfer eu hunain, ac arfer eu cymheiriaid. Mae hyn yn helpu staff i nodi eu cryfderau a’u meysydd i’w datblygu eu hunain yn llwyddiannus Darllen mwy >

Two teachers talking

Ail-feithrin ymddiriedaeth broffesiynol i wella ansawdd yr addysgu

Trwy wrando’n ofalus ar staff, gwerthfawrogi eu barn a’u gwaith a darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol buddiol, mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Tŷ-du wedi llwyddo i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Woman and man looking towards the camera

Mynd i’r afael yn llwyddiannus â diffygion mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Sgeti wedi cynorthwyo staff yn dda i fynd i’r afael â’r diffygion mewn addysgu ac amrywioldeb arfer ar draws yr ysgol. Trwy arsylwadau ar y cyd a defnyddio system gyfeillion, mae gan athrawon ddealltwriaeth ar y cyd bellach o beth sy’n gwneud addysgu da ac mae ganddynt ddisgwyliadau uwch o’r hyn y gall disgyblion ei gyflawni. Darllen mwy >

teacher and children

Athrawon yn cydweithio â’i gilydd i sicrhau bod strategaethau’n datblygu medrau craidd disgyblion

Mae gan Ysgol Abercaseg safonau cyson uchel o ganlyniad i weithgareddau hunanarfarnu parhaus. Mae’r ysgol wedi datblygu strategaethau cryf i gynorthwyo ei dysgwyr, ac mae athrawon wedi cydweithio â’i gilydd er mwyn gwneud yn siŵr fod llesiant a lles dysgwyr yn flaenoriaeth. Mae hyn wedi arwain at safonau uchel, datblygu medrau craidd dysgwyr ac, yn benodol, rhifedd. Darllen mwy >

Group of people in a discussion

Creu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd i wella addysgu

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Solfach wedi gwneud cynnydd da iawn ers ei harolygiad craidd ym mis Ionawr 2015. Bellach, mae gan arweinwyr ac athrawon ddisgwyliadau uchel am ansawdd yr addysgu ym mhob dosbarth. Mae camau gweithredu a chyfarfodydd yr ysgol yn canolbwyntio’n dda ar wella safonau ac mae pob un o’r staff bellach yn cymryd cyfrifoldeb am wella addysgu ar draws yr ysgol, nid yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain yn unig. Darllen mwy >

four children

Sicrhau cymorth effeithiol i ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae Ysgol Gynradd Penllwyn wedi defnyddio ystod o strategaethau sydd wedi’u llunio’n benodol i fodloni anghenion nodweddiadol dysgwyr sydd dan anfantais. Mae’r ysgol wedi lleihau’r rhwystrau rhag dysgu a gwella deilliannau i bob plentyn trwy lunio system olrhain sy’n asesu lles, presenoldeb, gallu academaidd disgwyliedig, ymddygiad a chyfranogiad dysgwyr mewn gweithgareddau allgyrsiol er mwyn monitro eu hanghenion. Darllen mwy >

Sesiynau trafod yn amlygu cyfleoedd am ddiwygio pellgyrhaeddol

Cynhaliodd pennaeth Ysgol y Faenol gyfres o sesiynau trafod i staff, gan eu galluogi i amlygu cyfleoedd pellgyrhaeddol i wreiddio pedwar diben diwygio’r cwricwlwm. Mae mentrau sy’n deillio o’r rhain yn cynnwys prosiectau llefaredd, prosiectau dysgu cydweithredol a chryfhau llais y disgybl. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Pages