Chwiliwch am arfer effeithiol

Ysgol Uwchradd Aberteifi  - school council image

Gwella’r marcio a’r asesu trwy gyfranogiad disgyblion

Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi dangos ei hethos cynhwysol trwy weithgareddau’r cyngor ysgol. Mae’r cyngor yn cynnal prosiectau ar agweddau ar ddarpariaeth yr ysgol yn rheolaidd, gan roi barn disgyblion am strategaethau addysgu, adolygu ansawdd marcio ac adborth, a chodi ymwybyddiaeth o bob math o fwlio, gan weithio’n agos â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Darllen mwy >

Wrexham Early Years Centre image

Ymgysylltu a chefnogi rhieni a theuluoedd

Mae Canolfan y Blynyddoedd Cynnar Wrecsam wedi datblygu nifer o fentrau i ymgysylltu a chefnogi rhieni a theuluoedd, gan gynnwys “storïau dysgu” i amlygu cyflawniad plant, cymorth pwrpasol i rieni ar faterion penodol ac, os gofynnir amdanynt, ymweliadau â theuluoedd i’w helpu i reoli ymddygiad heriol. Bu canlyniadau’r rhain yn gadarnhaol i rieni a’u plant. Darllen mwy >

Romilly primary nurture groups image

Sefydlu grwpiau anogaeth i blant a rhieni

Mae Ysgol Gynradd Romilly wedi treialu dosbarth grŵp anogaeth ar gyfer disgyblion sy’n ei chael hi’n anodd yn emosiynol neu’n gymdeithasol, gan greu amgylchedd cartrefol ac olrhain eu cynnydd. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar eu lles a’u gallu i integreiddio’n ôl i’r ystafell ddosbarth. Yn ogystal, mae cyrsiau’n cael eu rhedeg i rieni, i’w helpu i gefnogi dysgu eu plant. Darllen mwy >

Cwrt Sart  - pupil and parent engagement image

Hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart wedi mabwysiadu nifer o strategaethau i hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni. Mae sesiynau mentora yn galluogi trafodaethau 1:1 defnyddiol rhwng yr athro a’r disgybl a chytuno ar dargedau pwnc, mae mentoriaid cymheiriaid ym Mlwyddyn 10 yn gweithio gyda disgyblion iau, ac mae grŵp cymorth i rieni a sefydlwyd gan yr uned anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth yn galluogi rhieni i drafod cynnydd a dathlu llwyddiant eu plant. Darllen mwy >

Christchurch  - behaviour groups image

Sefydlu grwpiau ymddygiad

Mae Ysgol Gynradd Christchurch wedi sefydlu “Grŵp Ymddygiad Blodau Haul” er mwyn mynd i’r afael ag anghenion disgyblion penodol. O fewn yr adnodd hwn, gellir dilyn y cwricwlwm mewn amgylchedd cefnogol a thrafod ymddygiad yn agored, a chaiff ymddygiad da ei annog trwy atgyfnerthu cadarnhaol a gwobrwyo. Mae disgyblion sy’n ei ddefnyddio wedi dangos gwelliant sylweddol. Darllen mwy >

Undy Primary  - the Plaza image

“The Plaza”, ardal ddysgu sy’n cael ei rhannu

Mae Ysgol Gynradd Gwndy wedi sefydlu ardal ddysgu sy’n cael ei rhannu, o’r enw The Plaza, lle y gall disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 fynd er mwyn cwblhau gweithgareddau wedi’u teilwra sy’n adeiladau ar y medrau wedi’u haddysgu mewn gwersi. Mae’r gweithgareddau yn hybu penderfynu a dysgu cydweithredol, ac mae’r dull yn caniatáu am gydbwysedd da rhwng addysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu annibynnol. Darllen mwy >

St Gwladys  - drama into writing image

Drama mewn ysgrifennu

Mae Ysgol Gynradd Santes Gwladys, Bargoed, wedi defnyddio proses a thechnegau drama er mwyn symbylu siaradwyr, darllenwyr ac ysgrifenwyr mewn gwersi. Mae’r holl staff wedi ennill gwybodaeth am amrywiaeth o dechnegau drama, y maent wedi eu hintegreiddio i wersi, gan felly gynnig cysylltiad deallusol ac emosiynol a helpu i lywio cynnwys yr ysgrifennu. Darllen mwy >

Valuing learner voice

Rhoi gwerth ar lais y dysgwr

Maes arfer sy’n arwain y sector a nodwyd yn ystod yr arolygiad ac sy’n berthnasol i ddangosydd ansawdd penodol: Darllen mwy >

building bridges - main image

Fideo: Adeiladu Pontydd

Mae’r Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned ym Merthyr Tudful yn cynnwys nifer o ddarparwyr ac asiantaethau cymorth. Yn eu plith mae’r gyfadran addysg bellach leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau cymunedol, Prifysgol Morgannwg a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (de Cymru). Darllen mwy >

top of its class - main image

Fideo: Ysgol dosbarth cyntaf

Mae Ysgol Esgob Gore yn ysgol gyfun i blant 11 i 18 oed yn ardal Sgeti yn Abertawe. Mae 1,213 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd. Mae cyfran y disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru. Yn yr arolygiad yma, cafodd Ysgol Esgob Gore y graddau uchaf ar gyfer pob agwedd ar ei gwaith. Darllen mwy >

Pages