Chwiliwch am arfer effeithiol

Mae arferion addysgu yn creu profiadau dysgu o ansawdd uchel

Mae Ysgol Stanwell yn canolbwyntio ar greu hinsawdd o barch ar y ddwy ochr rhwng athrawon a disgyblion. Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau uchel sydd wedi hybu cyfraddau llwyddiant ar draws y cwricwlwm ar gyfer pob grŵp o ddysgwyr. Darllen mwy >

Engaging pupils to improve behaviour

Ymgysylltu â disgyblion i wella ymddygiad

Fe wnaeth staff yn Rhyl High School, Sir Ddinbych, nodi grŵp o ddysgwyr â phroblemau ymddygiadol a oedd mewn perygl o gael eu gwahardd yn barhaol. Fe wnaeth yr ysgol ail-ymgysylltu â’r disgyblion hyn gan ddefnyddio dull amlasiantaeth gyda sefydliadau lleol a oedd yn cefnogi plant. Gyda’i gilydd, aethant ati i greu cwricwlwm sydd wedi gwella cyflawniad, agweddau ac ymgysylltiad. Darllen mwy >

Promoting the Welsh language

Hyrwyddo’r Gymraeg

Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen, yn ymdrechu i greu unigolion cwbl ddwyieithog sy’n ymfalchïo yn eu hunaniaeth fel Cymry. Pwysleisia’r staff fod siarad Cymraeg yn rhan annatod a naturiol o fywyd yr ysgol, a chaiff disgyblion eu hannog i ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn yr ysgol a thu hwnt. Darllen mwy >

Partnership approach ensures more able and talented pupils make a smooth transition into secondary school 

Dull partneriaeth yn sicrhau bod disgyblion mwy galluog a dawnus yn pontio’n hwylus i ysgol uwchradd

Mae clwstwr ysgolion cynradd Dyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin, wedi meithrin perthynas waith dda gydag Ysgol Gyfun Dyffryn Aman i sicrhau bod disgyblion yn pontio’n hwylus o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae defnyddio a throsglwyddo data’n effeithiol, olrhain a monitro cynnydd disgyblion yn gyson, disgwyliadau uchel a chymorth rhieni yn allweddol i lwyddiant y dull partneriaeth hwn. Darllen mwy >

Effective transition from primary to secondary school

Pontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Mae Ysgol Gyfun Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi gweithio’n galed i wneud y cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd mor ddidrafferth ag y bo modd i ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos â’r ysgolion sy’n ei bwydo i nodi plant a allai weld y symud yn anos. Wedyn, mae’r ysgol yn cysylltu â disgyblion a theuluoedd i helpu datrys unrhyw broblemau cyn iddynt newid ysgolion. Darllen mwy >

Affective strategies improve behaviour and wellbeing

Strategaethau affeithiol yn gwella ymddygiad a lles

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe, wedi gweithio’n galed i wella safonau, agweddau, ymddygiad, hyder a lles disgyblion. Cafodd pob un o’r staff, yn cynnwys athrawon, staff gweinyddol, staff safle, technegwyr a staff amser cinio, eu hyfforddi i helpu disgyblion i ddatblygu medrau i ddatrys problemau a rheoli eu hymddygiad eu hunain. Darllen mwy >

Teacher coaching programme underpins excellence

Rhaglen hyfforddi athrawon yn sylfaen i ragoriaeth

Mae pob athro yn Cardiff High School yn rhan o raglen hyfforddi sy’n rhoi cymorth, arweiniad a datblygiad proffesiynol iddynt. Mae’r ysgol yn canolbwyntio’n ddi-baid ar wella ac mae’n annog yr holl athrawon i ddod yn ddysgwyr gydol oes gwydn. Darllen mwy >

Strategies to reduce barriers to progress and ensure support for every pupil

Strategaethau i leihau rhwystrau rhag cynnydd a sicrhau cymorth i bob disgybl

Mae Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi rhoi dulliau ar waith i sicrhau y gall disgyblion oresgyn rhwystrau sy’n effeithio ar eu cynnydd mewn addysg. Mae system a luniwyd yn ofalus wedi sicrhau bod cymorth arbenigol, manwl a theilwredig ar gael i ddisgyblion ac mae hyn wedi arwain at gynnydd mewn lles a safonau. Darllen mwy >

Supporting vulnerable groups of pupils

Cefnogi grwpiau o ddisgyblion agored i niwed

Mae Cathays High School, Caerdydd, yn rhoi pwys mawr ar olrhain cynnydd a llwyddiant grwpiau o ddisgyblion agored i niwed fel y rhai sydd â Saesneg yn iaith ychwanegol. Caiff dros 63 o ieithoedd gwahanol eu siarad fel mamiaith yng nghartrefi disgyblion ac mae Saesneg yn iaith ychwanegol i 70% o ddisgyblion. Mae strategaethau effeithiol yr ysgol i gefnogi cyflawniad yr holl ddisgyblion wedi cael effaith glir ar safonau addysg. Darllen mwy >

Growing leaders through middle leadership development and training

Tyfu arweinwyr trwy ddatblygiad a hyfforddiant i arweinwyr canol

Mae St Joseph's RC High School, Casnewydd, yn ymroddedig i ddatblygu arweinwyr trwy’r ysgol gyfan. Cyflwynwyd hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth i dros 30 o athrawon yn ystod y tair blynedd diwethaf. Hefyd, mae’r rhaglen wedi meithrin medrau fel datblygu tîm, hyfforddi a mentora. Mae ansawdd arweinyddiaeth ganol yn yr ysgol wedi arwain at addysgu a dysgu o ansawdd uchel, safonau uchel ym mhob cyfnod allweddol a lefelau uchel o les disgyblion. Darllen mwy >

Pages