Chwiliwch am arfer effeithiol

A story of resilience and persistence

Hanes o wydnwch a dyfalbarhad

Mae disgyblion yn Ysgol Sandfields ym Mhort Talbot, De Cymru, yn gwneud cynnydd da mewn darllen, ysgrifennu a datrys problemau er bod llawer ohonynt yn wynebu heriau dysgu, cymdeithasol ac economaidd anodd. Darllen mwy >

The fast-track to success

Y llwybr carlam i lwyddiant

Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill dyfarniad cenedlaethol am ei llwyddiant yn cefnogi plant mwy galluog a dawnus. Mae llwyddiant yr ysgol yn datblygu darpariaeth garlam i’r disgyblion hyn wedi arwain at ganlyniadau TGAU rhagorol ac at nifer arbennig o uchel o ddisgyblion yn astudio mathemateg, ieithoedd tramor modern a Chymraeg ail iaith lefel A. Darllen mwy >

Pride in the Welsh language brings success

Balchder yn y Gymraeg yn sicrhau llwyddiant

Mae dros 300 o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, wedi cyflawni’r graddau TGAU uchaf mewn Cymraeg ail iaith ddwy flynedd yn gynnar a’r graddau uwch gyfrannol uchaf flwyddyn yn gynnar. Mae’r dull ysgol gyfan o ddatblygu’r Gymraeg, darpariaeth o ansawdd uchel a phontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd wedi helpu disgyblion ar draws yr ysgol i ddatblygu eu medrau Cymraeg yn arbennig o lwyddiannus. Darllen mwy >

Teacher coaching programme underpins excellence

Rhaglen hyfforddi athrawon yn sylfaen i ragoriaeth

Mae pob athro yn Cardiff High School yn rhan o raglen hyfforddi sy’n rhoi cymorth, arweiniad a datblygiad proffesiynol iddynt. Mae’r ysgol yn canolbwyntio’n ddi-baid ar wella ac mae’n annog yr holl athrawon i ddod yn ddysgwyr gydol oes gwydn. Darllen mwy >

Developing a skills programme for all pupils

Datblygu rhaglen fedrau ar gyfer pob disgybl

Penodwyd cydlynwyr medrau yn Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, a chyflwynwyd ystod o strategaethau ar ôl nodi bod angen gwella datblygiad medrau disgyblion. Trwy weithio’n agos ag ysgolion cynradd partner, mae’r ysgol wedi mabwysiadu dull cyfannol a chydlynol o gyflwyno rhaglen datblygu medrau gynhwysfawr ar gyfer disgyblion o gyfnod allweddol 1 i gyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

Getting to know you

Dod i’ch adnabod chi

Trwy integreiddio gwaith bugeiliol ac academaidd yr ysgol drwy system gyfadran lle mae pob tîm yn canolbwyntio ar ddatblygiad y ‘plentyn cyfan’, mae Ysgol Gymunedol Llangatwg, Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig gofal, cymorth ac arweiniad rhagorol i’w disgyblion. Mae gan ddisgyblion yr un arweinydd cyfadran, staff a thiwtoriaid dosbarth drwy gydol eu cyfnod cyfan yn yr ysgol, sy’n cyfrannu’n sylweddol at ansawdd y cysylltiadau proffesiynol sy’n datblygu, yn y tîm a rhwng y tîm a’r disgyblion. Darllen mwy >

Effective transition from primary to secondary school

Pontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Mae Ysgol Gyfun Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi gweithio’n galed i wneud y cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd mor ddidrafferth ag y bo modd i ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos â’r ysgolion sy’n ei bwydo i nodi plant a allai weld y symud yn anos. Wedyn, mae’r ysgol yn cysylltu â disgyblion a theuluoedd i helpu datrys unrhyw broblemau cyn iddynt newid ysgolion. Darllen mwy >

Affective strategies improve behaviour and wellbeing

Strategaethau affeithiol yn gwella ymddygiad a lles

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe, wedi gweithio’n galed i wella safonau, agweddau, ymddygiad, hyder a lles disgyblion. Cafodd pob un o’r staff, yn cynnwys athrawon, staff gweinyddol, staff safle, technegwyr a staff amser cinio, eu hyfforddi i helpu disgyblion i ddatblygu medrau i ddatrys problemau a rheoli eu hymddygiad eu hunain. Darllen mwy >

Sixth form students reap the benefits of local partnership

Myfyrwyr chweched dosbarth yn elwa o bartneriaeth leol

Mae’r gwaith mewn partneriaeth rhwng Bishop Vaughan Catholic School ac Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe, yn rhoi dewis eang o bynciau a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr chweched dosbarth ar draws y ddau safle. Trwy’r strategaethau a gynlluniwyd yn dda a roddwyd ar waith i sicrhau effeithiolrwydd y bartneriaeth hon, bu effaith gadarnhaol ar safonau addysg, nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant a’r cyfleoedd a gaiff myfyrwyr i gyflawni eu potensial. Darllen mwy >

A holistic approach to improving attendance

Dull cyfannol o wella presenoldeb

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi defnyddio ystod eang o strategaethau sydd wedi gwella presenoldeb disgyblion yn sylweddol. Mae dull amlasiantaethol sy’n cynnwys anfon negeseuon testun at rieni, targedu grwpiau penodol o ddisgyblion a sefydlu clwb brecwast, wedi sicrhau bod blaenoriaeth uchel yn cael ei rhoi i wella presenoldeb ac yn ffocws llwyddiannus yng ngwaith yr ysgol. Darllen mwy >

Pages