Chwiliwch am arfer effeithiol

Getting to know you

Dod i’ch adnabod chi

Trwy integreiddio gwaith bugeiliol ac academaidd yr ysgol drwy system gyfadran lle mae pob tîm yn canolbwyntio ar ddatblygiad y ‘plentyn cyfan’, mae Ysgol Gymunedol Llangatwg, Castell-nedd Port Talbot, yn cynnig gofal, cymorth ac arweiniad rhagorol i’w disgyblion. Mae gan ddisgyblion yr un arweinydd cyfadran, staff a thiwtoriaid dosbarth drwy gydol eu cyfnod cyfan yn yr ysgol, sy’n cyfrannu’n sylweddol at ansawdd y cysylltiadau proffesiynol sy’n datblygu, yn y tîm a rhwng y tîm a’r disgyblion. Darllen mwy >

The fast-track to success

Y llwybr carlam i lwyddiant

Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill dyfarniad cenedlaethol am ei llwyddiant yn cefnogi plant mwy galluog a dawnus. Mae llwyddiant yr ysgol yn datblygu darpariaeth garlam i’r disgyblion hyn wedi arwain at ganlyniadau TGAU rhagorol ac at nifer arbennig o uchel o ddisgyblion yn astudio mathemateg, ieithoedd tramor modern a Chymraeg ail iaith lefel A. Darllen mwy >

Pride in the Welsh language brings success

Balchder yn y Gymraeg yn sicrhau llwyddiant

Mae dros 300 o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf, wedi cyflawni’r graddau TGAU uchaf mewn Cymraeg ail iaith ddwy flynedd yn gynnar a’r graddau uwch gyfrannol uchaf flwyddyn yn gynnar. Mae’r dull ysgol gyfan o ddatblygu’r Gymraeg, darpariaeth o ansawdd uchel a phontio effeithiol o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd wedi helpu disgyblion ar draws yr ysgol i ddatblygu eu medrau Cymraeg yn arbennig o lwyddiannus. Darllen mwy >

Broadening horizons

Ehangu gorwelion

Mae dwy ysgol cyfrwng Cymraeg yn Abertawe, sef Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Bryn Tawe wedi rhoi mwy o ddewis i ddisgyblion 14-19 oed ynghylch dysgu ac amrywiaeth ehangach o brofiadau, diolch i’w gwaith partneriaeth a’r ffaith eu bod yn rhannu adnoddau. Darllen mwy >

It all adds up

Mae’r cyfan yn cyfrif

Tagiau: Rhifedd

Yn y chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, mae myfyrwyr wedi defnyddio’u profiad bywyd go iawn o brynu car i ddatblygu’u medrau rhif ac i gyflawni lefel 3 ym Magloriaeth Cymru. Darllen mwy >

With a little help from my friends

Gydag ychydig bach o help llaw gan fy ffrindiau

Mae cynllun arsylwi addysgu cymheiriaid yn llwyddiant mawr yn Ysgol Olchfa, De Cymru. Mae’r gwasanaeth ‘ffrind beirniadol’ yn galluogi cydweithwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chael cyngor adeiladol, tra’n cydnabod, yn atgyfnerthu ac yn rhannu arfer dda ar draws adrannau. Darllen mwy >

Believe the HYPE and CHAT about it!!!

Coeliwch y BROLIANT a SIARADWCH amdano!!!

Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol. Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn teimlo’n gadarnhaol ynghylch eu Grŵp Dosbarth. Rhy dda i fod yn wir? Darllen mwy >

The SMART pupils of South Wales

Disgyblion SMART De Cymru

Mae disgyblion yn Ysgol Olchfa, Abertawe, yn fwy myfyriol, hyderus ac annibynnol, diolch i raglen arloesol a ddatblygwyd gan dîm o ymarferwyr profiadol, ac yn cael ei rhedeg ganddynt. Darllen mwy >

A story of resilience and persistence

Hanes o wydnwch a dyfalbarhad

Mae disgyblion yn Ysgol Sandfields ym Mhort Talbot, De Cymru, yn gwneud cynnydd da mewn darllen, ysgrifennu a datrys problemau er bod llawer ohonynt yn wynebu heriau dysgu, cymdeithasol ac economaidd anodd. Darllen mwy >

Whole-school dedication + innovation = better numeracy skills

Ymroddiad + arloesedd ysgol gyfan = medrau rhifedd gwell

Tagiau: Rhifedd

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Caerfyrddin, wedi ymgorffori rhifedd yn y cwricwlwm ar draws pob pwnc. Dan arweiniad yr adran fathemateg, bu uwch reolwyr yn dilyn disgyblion penodol am ddiwrnod, gan edrych ar ba mor dda y gellid defnyddio’r medrau a ddysgwyd mewn gwersi mathemateg mewn gwahanol sefyllfaoedd. Lluniodd yr ysgol gynllun gweithredu i ddatblygu’r cysyniad hwn ymhellach. Darllen mwy >

Pages