Chwiliwch am arfer effeithiol

children play

Darpariaeth effeithiol i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Ysgol Heulfan wedi ailasesu darpariaeth i gynorthwyo anghenion dysgu ei disgyblion. Trwy gynlluniau datblygu unigol a sefydlu meysydd datblygu allweddol, mae disgyblion wedi canolbwyntio ar fedrau meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif mewn tasgau dyddiol. Mae dysgu ar y cyd wedi datblygu medrau personol a chymdeithasol disgyblion. Mae prosiectau ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned hefyd wedi gwella medrau bywyd go iawn disgyblion. Darllen mwy >

oracy

Datblygu medrau llefaredd disgyblion yn gyflym

Trwy gysylltiadau agos â rhieni, therapyddion ac ymarferwyr sydd wedi cael lefel uchel o hyfforddiant, mae Ysgol Gynradd Heulfan wedi helpu i wella llefaredd disgyblion gan ddefnyddio ystod o dechnegau cyfathrebu, o ganu ac arwyddo, i siarad a gwrando, gan ddefnyddio geirfa ddwyieithog. Nododd adborth ac adroddiadau gynnydd cyflym drwy’r ysgol gyfan. Darllen mwy >

children at desk

Ymdrechu am ddysgu annibynnol i bob disgybl

Nododd Ysgol Plascrug fod y broses hunanarfarnu ar gyfer annibyniaeth ei dysgwyr yn hanfodol i ddatblygiad llwyddiannus y newidiadau arfaethedig i’r cwricwlwm. Mae’n sicrhau bod disgyblion yn berchen ar eu dysgu, a datblygwyd ‘Wythnosau Arloesi’ ar sail pynciau a awgrymwyd gan ddisgyblion. Roedd yr wythnosau hyn yn galluogi dysgwyr i fireinio eu prosesau sydd wrth wraidd pob profiad dysgu. Darllen mwy >

Teachers learning together

Annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Deighton wedi annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. Dros gyfnod, mae athrawon wedi agor eu hystafelloedd dosbarth i’w cydweithwyr ac wedi rhannu eu harfer ag ysgolion eraill, ac wedi dysgu oddi wrthynt. Mae athrawon yn yr ysgol yn hyderus ac yn barod i gymryd risgiau addysgegol pwyllog ac maent yn rhoi cynnig ar ddulliau a strategaethau newydd er mwyn parhau i ddatblygu’n broffesiynol. Darllen mwy >

Animated people sitting around a table

Creu diwylliant o fyfyrio a dysgu proffesiynol

Mae uwch arweinwyr yn Ysgol Gynradd Hafod yn sicrhau bod pob un o’r athrawon yn cael cyfleoedd i arloesi, cydweithio ac arwain mentrau sy’n effeithio ar arferion addysgu ac addysgegol yr ysgol yn gadarnhaol. Darllen mwy >

animated tree with apples

Sicrhau bod disgyblion yn ganolog i addysgu a dysgu

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg, mae lefelau eithriadol o dda o barch rhwng disgyblion a staff. Mae athrawon yn benderfynol y dylai disgyblion arwain agweddau ar eu dysgu eu hunain ac maent yn hwyluso hyn trwy eu harferion addysgu rhagorol. Mae’r ysgol ar y trywydd iawn i ddangos llawer o’r egwyddorion addysgegol sy’n ategu’r cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Graph animation

Cynnal rhagoriaeth mewn addysgu

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’i staff. Mae’r cyfleoedd hyn yn cysylltu’n dda ag arfer ystafell ddosbarth a chânt eu cefnogi gan hyfforddi effeithiol. Mae’r gweithgareddau dysgu proffesiynol yn meithrin gallu pob un o’r staff ac yn eu galluogi i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu. Darllen mwy >

Animated IT equipment

Rhannu rhagoriaeth mewn addysgu

Un o weithdrefnau mwyaf effeithiol Ysgol Gynradd Parcyrhun i sicrhau cysondeb a safonau uchel mewn addysgu yw’r wythnos fonitro y mae’n ei chynnal bob tymor. Rhoddir llawer o gyhoeddusrwydd i’r wythnos fonitro yng nghalendr tymhorol yr ysgol ac mae’n fforwm i alluogi arweinwyr ar bob lefel i arfarnu addysgu a dysgu a rhannu arfer dda. Darllen mwy >

Animated people in an office

Datblygu gallu arweinwyr i wella addysgu mewn ysgol fach

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru San Siôr ar daith i wella ansawdd yr addysgu. Ers yr arolygiad craidd ym mis Mai 2015, mae’r pennaeth wedi darparu mwy o gyfleoedd i staff weld arfer orau mewn ysgolion eraill ac mae wedi gweithio gydag athrawon i gael dealltwriaeth ar y cyd o sut beth yw arfer dda. Mae athrawon wedi llunio siarter addysgu ar y cyd, y maent bellach yn ei hymgorffori yn eu harfer ddyddiol. Darllen mwy >

Children learning together

Cynnal ffocws clir i wella cysondeb yr addysgu

Trwy ei dull a’i ffocws cyson, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland wedi gwella ansawdd ei haddysgu yn llwyddiannus. Ar ôl eu harolygiad craidd ym mis Medi 2014, roedd arweinwyr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Neyland o’r farn eu bod wedi ceisio gwneud gormod o bethau ar unwaith yn y gorffennol a bod hyn wedi arwain at ddiffyg cysondeb ac ymgorffori arferion cytûn. Penderfynodd arweinwyr ganolbwyntio ar yr hyn oedd bwysicaf er mwyn ysgogi gwelliannau yn eu hysgol. Cyflwynon nhw restr o bethau gorfodol ar gyfer pob dosbarth, sydd, mewn partneriaeth ag athrawon, wedi datblygu’n siarter addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Pages