Chwiliwch am arfer effeithiol

Gwella addysgu trwy roi pwyslais ar ddysgu proffesiynol

Yn Ysgol Gyfun Y Pant, mae addysgu a dysgu wedi gwella trwy roi pwyslais ar arfer fyfyriol. Mae’r ysgol wedi rhoi nifer o fecanweithiau ar waith i gydweithwyr eu rhannu a myfyrio ar beth maent yn ei wneud yn dda. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn dylanwadu ar y cwricwlwm ac yn ei wella

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi datblygu ystod eang o strategaethau i gynnwys disgyblion mewn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar eu profiadau dysgu a’u lles. Mae arweinyddiaeth gref ac ymroddedig wedi arwain at welliannau cynaledig ym mherfformiad a lles disgyblion. Darllen mwy >

Three teachers discussing work

Gyrru gwelliant trwy ddatblygiad proffesiynol

Nid yn unig y mae’r rhaglen Darpar Arweinwyr yn Ysgol Gyfun Pontarddulais yn codi safonau addysgu, mae hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at ddeilliannau gwell i ddisgyblion a gwella’r ysgol. Darllen mwy >

 Desg ysgol arddangos gwaith disgyblion

Cyfoethogi’r cwricwlwm modern

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yw un o’r ‘ysgolion arloesi’ sy’n datblygu ac yn arbrofi â’r cwricwlwm newydd i Gymru. Mae’n defnyddio gwreiddiau Cymreig a chysylltiadau byd-eang i ddarparu profiadau dysgu cyfoethog, diddorol i ddisgyblion. Darllen mwy >

Sign saying 'Croeso'

Cyflymu dysgu disgyblion

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cysylltu’r Gymraeg â threftadaeth a diwylliant i gyfoethogi a chyflymu dysgu disgyblion. Darllen mwy >

Image of two hands clasped together

Datblygu partneriaethau effeithiol

Fel ysgol gymunedol sy’n ymroi i ragoriaeth, gweledigaeth Ysgol Gyfun Treorci yw datblygu pobl ifanc mewn cydweithrediad â’r gymuned ehangach. Darllen mwy >

Mary Immaculate

Defnyddio cymorth targedig i gynyddu presenoldeb a gwella ymddygiad

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog yn cynorthwyo dysgwyr sy’n agored i niwed trwy ‘Y Bont’, sef ardal ddysgu sydd wedi’i lleoli mewn rhan dawel o’r ysgol, sy’n cynorthwyo disgyblion ag anghenion emosiynol, ymddygiadol ac anghenion dysgu. Darllen mwy >

Cefn Hengoed

Datblygu strategaethau newydd i wella ansawdd yr addysgu

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi datblygu dull â thair elfen o wella addysgu a dysgu. Trwy wella cynllunio gwersi, mae arfarnu addysgu a datblygiad proffesiynol staff yn gryfder gwirioneddol yn yr ysgol erbyn hyn. Darllen mwy >

Bro Myrddin

Annog disgyblion i gyfranogi yn eu cymuned a’r byd ehangach

Mae Ysgol Gyfun Bro Myrddin yn gwella medrau cymdeithasol a medrau penderfynu dysgwyr drwy ymgysylltu â’r gymuned leol a chyfranogi mewn prosiectau ledled Ewrop. Darllen mwy >

Bryn Elian

Mabwysiadu dulliau amryfal o wella llythrennedd a rhifedd mewn ysgol uwchradd

Mae staff yn Ysgol Bryn Elian wedi gwella medrau darllen a rhifedd disgyblion, drwy adolygu cwricwlwm yr ysgol, cynnal prosiectau ymyrraeth llythrennedd ac ymestyn yr amser sy’n cael ei dreulio yn addysgu Saesneg a Mathemateg. Darllen mwy >

Pages