Chwiliwch am arfer effeithiol

Elfed High - Learning Directors for literacy and numeracy image

Cyfarwyddwyr Dysgu ar gyfer llythrennedd a rhifedd

Mae Ysgol Uwchradd Elfed wedi addasu ei strwythur arweinyddiaeth er mwyn ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol. Mae swyddi newydd Cyfarwyddwyr Dysgu wedi’u creu ar gyfer llythrennedd a rhifedd, gyda deiliaid y swyddi’n cyflwyno cyfleoedd dysgu er mwyn datblygu medrau llythrennedd a rhifedd a chynorthwyo staff i atgyfnerthu’r rhain ar draws y cwricwlwm. Bellach, ceir mwy o hyder o ran cynllunio a chyflwyno gweithgareddau effeithiol. Darllen mwy >

Ysgol Uwchradd Aberteifi  - school council image

Gwella’r marcio a’r asesu trwy gyfranogiad disgyblion

Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi dangos ei hethos cynhwysol trwy weithgareddau’r cyngor ysgol. Mae’r cyngor yn cynnal prosiectau ar agweddau ar ddarpariaeth yr ysgol yn rheolaidd, gan roi barn disgyblion am strategaethau addysgu, adolygu ansawdd marcio ac adborth, a chodi ymwybyddiaeth o bob math o fwlio, gan weithio’n agos â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Darllen mwy >

Cwrt Sart  - pupil and parent engagement image

Hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart wedi mabwysiadu nifer o strategaethau i hybu ymgysylltiad disgyblion a rhieni. Mae sesiynau mentora yn galluogi trafodaethau 1:1 defnyddiol rhwng yr athro a’r disgybl a chytuno ar dargedau pwnc, mae mentoriaid cymheiriaid ym Mlwyddyn 10 yn gweithio gyda disgyblion iau, ac mae grŵp cymorth i rieni a sefydlwyd gan yr uned anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth yn galluogi rhieni i drafod cynnydd a dathlu llwyddiant eu plant. Darllen mwy >

Codi safonau.jpg

Codi safonau mewn llythrennedd a rhifedd

Mae Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, wedi ymrwymo i godi safonau mewn llythrennedd a rhifedd yn ogystal â gwella lefel cyflawniad disgyblion mwy abl a thalentog. Ffurfiwyd gweithgorau gan athrawon i arsylwi disgyblion ac adroddwyd yn ôl am y rhain mewn sesiynau hyfforddi. Wedyn, cynlluniwyd strategaethau i helpu disgyblion i ddatblygu eu medrau. O ganlyniad, mae medrau staff wedi cryfhau, ac mae safonau wedi gwella hefyd. Darllen mwy >

An innovative, thematic approach to curriculum planning in Year 7 helps develop pupils’ literacy skills

Dull arloesol a thematig o gynllunio’r cwricwlwm ym Mlwyddyn 7 yn helpu i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion

Yn Ysgol Eirias, Conwy, mae’r medrau llythrennedd a ddatblygwyd gan ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer eu dilyniant trwy gyfnod allweddol 3. Trwy ddilyn cwricwlwm sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu medrau, mae gan ddisgyblion amcanion clir ac fe gaiff eu dilyniant ei fonitro a’i arfarnu’n rheolaidd. Darllen mwy >

The key to success – demand and believe that pupils can achieve the highest standards possible

Y ffordd ymlaen tuag at lwyddiant – mynnu a chredu y gall disgyblion gyrraedd y safon uchaf posibl

Mae Ysgol Gyfun Caerllion, Casnewydd, yn mynnu safonau uchel yn barhaus yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu cyflawni. Mae’r llwyddiant yn sgil datblygu nifer o strategaethau, ynghyd â chred a hyder diysgog y gall mwyafrif helaeth y disgyblion yn cyflawni’r safonau uchaf posibl, ac y byddant yn gwneud hynny. Darllen mwy >

In-house self-evaluation tool kit proves a success

Pecyn cymorth hunanwerthuso mewnol yn llwyddiannus

Mae Ysgol Uwchradd Cei Connah, Sir y Fflint, wedi datblygu pecyn offer arfarnu mewnol sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ategol. Lluniwyd y pecyn hwn i ategu ethos yr ysgol o her a chymorth da iawn. Cafodd staff a dysgwyr, fel ei gilydd, eu cynnwys yn y broses ymgynghori eang sydd wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y fenter hon. Darllen mwy >

With a little help from my friends

Gydag ychydig bach o help llaw gan fy ffrindiau

Mae cynllun arsylwi addysgu cymheiriaid yn llwyddiant mawr yn Ysgol Olchfa, De Cymru. Mae’r gwasanaeth ‘ffrind beirniadol’ yn galluogi cydweithwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chael cyngor adeiladol, tra’n cydnabod, yn atgyfnerthu ac yn rhannu arfer dda ar draws adrannau. Darllen mwy >

Believe the HYPE and CHAT about it!!!

Coeliwch y BROLIANT a SIARADWCH amdano!!!

Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol. Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 yn teimlo’n gadarnhaol ynghylch eu Grŵp Dosbarth. Rhy dda i fod yn wir? Darllen mwy >

The SMART pupils of South Wales

Disgyblion SMART De Cymru

Mae disgyblion yn Ysgol Olchfa, Abertawe, yn fwy myfyriol, hyderus ac annibynnol, diolch i raglen arloesol a ddatblygwyd gan dîm o ymarferwyr profiadol, ac yn cael ei rhedeg ganddynt. Darllen mwy >

Pages