Chwiliwch am arfer effeithiol

ysgol y castell screen shot

Fideo: Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

Mae ysgol gynradd Ysgol y Castell yn Sir Gâr mewn ardal o ddifreintedd uchel ac, ar hyn o bryd, mae gan 38% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r ysgol yn trefnu teithiau dramor i gyfoethogi profiadau dysgu ei disgyblion difreintiedig. Darllen mwy >

creativeartsmainimage

Fideo: Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Mae ffilm fer yn dangos strategaethau arfer orau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd. Mae staff o chwe ysgol ledled Cymru yn esbonio’r modd y mae eu strategaethau wedi datblygu medrau disgyblion mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns a drama. Darllen mwy >

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Sefydlodd Ysgol Glan Gele yn Abergele grŵp ‘Dads and Lads’ i helpu i wella medrau ysgrifennu bechgyn. Rhoddodd y sesiynau amser i rieni brofi dysgu o safon gyda’u plentyn ac arweiniodd hyn at welliant mewn safonau ysgrifennu ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Croesawu teuluoedd o dramor

Croesawu teuluoedd o dramor

Mae Ysgol Gynradd Pillgwenlli yng Nghasnewydd yn cynnig nifer o fentrau ymgysylltu teuluol hynod effeithiol i groesawu a chynorthwyo teuluoedd sydd wedi cyrraedd o dramor. Mae’r mentrau wedi gwella safonau ar gyfer dysgwyr difreintiedig ac wedi rhoi i’r dysgwyr hynny y medrau llythrennedd a chymdeithasol y mae arnynt eu hangen i lwyddo yn yr ysgol. Darllen mwy >

Pages