Chwiliwch am arfer effeithiol

St Gwladys  - drama into writing image

Drama mewn ysgrifennu

Mae Ysgol Gynradd Santes Gwladys, Bargoed, wedi defnyddio proses a thechnegau drama er mwyn symbylu siaradwyr, darllenwyr ac ysgrifenwyr mewn gwersi. Mae’r holl staff wedi ennill gwybodaeth am amrywiaeth o dechnegau drama, y maent wedi eu hintegreiddio i wersi, gan felly gynnig cysylltiad deallusol ac emosiynol a helpu i lywio cynnwys yr ysgrifennu. Darllen mwy >

Fideo: Partneriaeth Rieni

Mae Ysgol Morfa Rhianedd yn ysgol gynradd gymunedol sy’n cynnig addysg Gymraeg i ddisgyblion Llandudno a’r ardal. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n cynnal yr ysgol. Mae Cylch Meithrin Morfa Rhianedd yn cael ei gynnal mewn caban a gafodd ei adeiladu’n bwrpasol yn yr ysgol, ac mae’n darparu addysg i blant dan bump oed. Darllen mwy >

Siarad Cymraeg screen shot

Fideo: Siarad Cymraeg?

Mae Ysgol Gynradd Llantrisant ar gyrion Pentref Llantrisant. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd yr ysgol yn darparu ar gyfer rhyw 118 o ddysgwyr cyfwerth ag amser llawn. Roedd hawl gan ryw 17% o ddisgyblion yr ysgol i gael prydau bwyd am ddim. Mae’r ffigur yma’n ddigon agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Darllen mwy >

Herbert school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ymgysylltu â rhieni

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson wedi ei lleoli mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd, ac mae gan tua 58% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r staff yn annog rhieni i chwarae rhan weithgar ym mywyd yr ysgol, ac mae’r cyngor rhieni’n gweithio mewn partneriaeth â’r ysgol. Darllen mwy >

ysgol y castell screen shot

Fideo: Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

Mae ysgol gynradd Ysgol y Castell yn Sir Gâr mewn ardal o ddifreintedd uchel ac, ar hyn o bryd, mae gan 38% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r ysgol yn trefnu teithiau dramor i gyfoethogi profiadau dysgu ei disgyblion difreintiedig. Darllen mwy >

creativeartsmainimage

Fideo: Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Mae ffilm fer yn dangos strategaethau arfer orau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd. Mae staff o chwe ysgol ledled Cymru yn esbonio’r modd y mae eu strategaethau wedi datblygu medrau disgyblion mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns a drama. Darllen mwy >

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Sefydlodd Ysgol Glan Gele yn Abergele grŵp ‘Dads and Lads’ i helpu i wella medrau ysgrifennu bechgyn. Rhoddodd y sesiynau amser i rieni brofi dysgu o safon gyda’u plentyn ac arweiniodd hyn at welliant mewn safonau ysgrifennu ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Croesawu teuluoedd o dramor

Croesawu teuluoedd o dramor

Mae Ysgol Gynradd Pillgwenlli yng Nghasnewydd yn cynnig nifer o fentrau ymgysylltu teuluol hynod effeithiol i groesawu a chynorthwyo teuluoedd sydd wedi cyrraedd o dramor. Mae’r mentrau wedi gwella safonau ar gyfer dysgwyr difreintiedig ac wedi rhoi i’r dysgwyr hynny y medrau llythrennedd a chymdeithasol y mae arnynt eu hangen i lwyddo yn yr ysgol. Darllen mwy >

Pages