Chwiliwch am arfer effeithiol

Gwella llythrennedd trwy ddysgu creadigol

Mae Ysgol Cynwyd Sant yn cynllunio gweithgareddau dysgu creadigol cyffrous i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion. Fel deiliad statws Ysgol Greadigol, mae’n cydweithio â Chyngor y Celfyddydau wrth gynllunio. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn gweithio gyda staff i ddylanwadu ar yr hyn y maent yn ei ddysgu

Mae cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad disgyblion sy’n cael eu trefnu’n fedrus yn Ysgol Arbennig Heronsbridge yn cyfrannu at ddatblygu hunanhyder a medrau cymdeithasol disgyblion. Dros gyfnod, mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu hannibyniaeth ac yn cymryd cyfrifoldeb cynyddol amdanyn nhw eu hunain a’u dysgu yn unol â’u hanghenion a’u gallu. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn arfarnu ansawdd y ddarpariaeth yn eu hysgol

Mae Ysgol Gynradd Llanllechid yn cynnwys disgyblion yn weithredol ym mhob maes gwella’r ysgol, ac mae’n eu cynnwys yn rheolaidd wrth arfarnu ansawdd y ddarpariaeth ar draws yr ysgol. Mae bron pob un o’r disgyblion yn teimlo bod yr ysgol yn gwrando arnynt. Mae disgyblion yn ymateb yn hyderus i’r cyfleoedd a gânt i ddylanwadu a gwneud penderfyniadau. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn helpu i ddatblygu cyfeiriad strategol yr ysgol

Mae Ysgol Penmaes yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd cyfranogi amrywiol ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan ac mae’n cydnabod bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar berthnasoedd ar draws yr ysgol. Maent wedi datblygu strwythurau a chymorth i alluogi pob un o’r disgyblion i gy frannu at daith yr ysgol i wella. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn dylanwadu ar y cwricwlwm ac yn ei wella

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi datblygu ystod eang o strategaethau i gynnwys disgyblion mewn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar eu profiadau dysgu a’u lles. Mae arweinyddiaeth gref ac ymroddedig wedi arwain at welliannau cynaledig ym mherfformiad a lles disgyblion. Darllen mwy >

Dull cyfannol o gefnogi dysgwyr coleg

Yng Ngholeg Penybont, mae swyddogion lles, anogwyr dysgu ac anogwyr medrau yn cefnogi myfyrwyr yn gyfannol ym mhob agwedd ar eu bywyd yn y coleg. Darllen mwy >

Technoleg ddigidol ym mywyd ysgol gynradd

Trwy ymgorffori technoleg ddigidol ym mywyd yr ysgol, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Cornist wedi gwella cymhwysedd digidol disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Darllen mwy >

Gwella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr drwy fonitro cynnydd

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu wedi datblygu system rheoli perfformiad i olrhain cynnydd prentisiaid, sydd wedi arwain at wella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr. Darllen mwy >

Coleg Cambria – adeiladu hunaniaeth newydd

Fe wnaeth arweinyddiaeth gadarn a llywodraethu effeithiol helpu i greu hunaniaeth newydd lwyddiannus a chryf ar gyfer Coleg Cambria newydd ei ffurfio. Mae ethos a diwylliant sy’n cael eu rhannu yn sylfaen i berfformiad presennol rhagorol y coleg a’i rhagolygon rhagorol ar gyfer gwella. Darllen mwy >

Bodloni anghenion cyflogwyr â chwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau

Mae cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau a phartneriaeth effeithiol gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr lleol yn helpu dysgwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Cambria i gyflawni’r cymwysterau a’r medrau y mae arnynt eu hangen ar gyfer gwaith. Darllen mwy >

Pages