Chwiliwch am arfer effeithiol

A pair of wellingtons filled with plants

Defnyddio’r awyr agored i gynyddu lles plant

Mae plant o feithrinfa Llandogo Early Years yn elwa o strategaeth ddysgu yn yr awyr agored sy’n eu haddysgu am fyd natur ac yn ymestyn eu chwilfrydedd, eu medrau cymdeithasol a’u lles. Darllen mwy >

Y Bont arfer orau

Plant, rhieni a staff yn elwa yn sgil adnabod cyfleoedd datblygu

Ar ôl cydnabod bod diffyg ffyrdd o olrhain cynnydd plant ag anabledd yn ystyrlon, aeth meithrinfa Y Bont ati i weithio gyda’r awdurdod lleol i ddatblygu adnoddau asesu newydd. Mae’r rhain bellach yn cael eu defnyddio gan leoliadau ac ysgolion eraill, ac mae’r ysgol wedi gweld gwelliant yng nghynnydd plant. Darllen mwy >

Mae ymglymiad cryf rhieni yn arwain at ddechrau llwyddiannus mewn addysg feithrin

Mae gan Addysg Gynnar yn Ysgol Fabanod Parc Borras bartneriaethau cryf gyda rhieni. Mae rhieni’n deall nodau’r lleoliad yn gryf ac mae ganddynt rôl weithredol mewn datblygu’r rhain. Gall plant ymgynefino’n gyflym ac fe gânt eu paratoi’n dda ar gyfer yr ysgol fabanod. Mae lefelau lles plant a’u safonau cyflawniad yn uchel. Darllen mwy >

Acorns - main image

Mae plant yn dysgu orau o brofiadau uniongyrchol

Mae Little Acorns Day Care Nursery yn Bridgend yn cynnig profiadau uniongyrchol yn i'r disgyblio yn rheolaidd. Mae hyn yn cael effaith gadarnhaol iawn ar eu dysgu ac wedi arwain at blant cymhelliant, chwilfrydig ac yn hyderus. Darllen mwy >

Using evidence to refine self-evaluation

Defnyddio tystiolaeth i fireinio hunanarfarnu

Mae Fingers and Thumbs Day Care Centre, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mireinio ei phrosesu hunanarfarnu er mwyn gwella safonau. Mae’r lleoliad yn monitro ansawdd dysgu yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac yn amlygu meysydd i’w datblygu. Darllen mwy >

     Understanding children and identifying needs

Deall plant a nodi anghenion

Mae St Winefride’s Playgroup, Sir y Fflint, yn gwneud arsylwadau manwl o’r plant yn dysgu er mwyn nodi eu hanghenion. Mae ymarferwyr yn cadw cofnod o ddatblygiad y plant gan ddefnyddio recordiad llais a ffilm. Wedyn, caiff recordiadau eu dadansoddi i nodi anghenion unigol a chynllunio ar gyfer eu dysgu yn y dyfodol. Mae’r cylch chwarae yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni, a rhoddir yr adnoddau perthnasol iddynt er mwyn gallu parhau â dysgu gartref. Mae dull ymroddgar ymarferwyr o recordio arsylwadau cywir wedi galluogi St Winefride i gael dealltwriaeth glir o gamau dysgu plant. Mae’r staff wedi sylwi ar gynnydd yn awydd plant i ddysgu ac mae hyn wedi rhoi hwb i’w hunan-barch. Darllen mwy >

Supporting children’s speech and language therapy

Cefnogi therapi lleferydd ac iaith plant

Fe wnaeth Cylch Meithrin Glan y Môr, Ceredigion, nodi cynnydd yn nifer y plant sy’n dod i’r feithrinfa ag oedi yn eu lleferydd. Cyfarfu staff â’r pwyllgor rheoli i feddwl am ffyrdd o ddarparu cymorth ychwanegol. Darllen mwy >

Celebrating strengths to improve development

Dathlu cryfderau i wella datblygiad

Mae Meithrinfa Ddydd Tiny Beginnings yn Sir Fynwy wedi dylunio system i nodi blaenoriaethau ar gyfer dysgu plant, gosod targedau datblygu ac olrhain eu dilyniant. Maent yn gweithio’n agos â rhieni a phlant hefyd fel eu bod yn gwybod beth yw eu cryfderau. Darllen mwy >

Going green raises environmental awareness at nursery

Bod yn wyrdd yn codi ymwybyddiaeth amgylcheddol mewn meithrinfa

Mae Meithrinfa Puddleducks, Sir Fynwy, wedi sefydlu pwyllgor eco sy’n cynnwys plant, staff a rhieni i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol. Mae plant yn helpu i wneud y feithrinfa yn fwy ecogyfeillgar ac maent wedi datblygu dealltwriaeth well o’u heffaith ar y byd o’u cwmpas. Darllen mwy >

Developing Welsh skills through an imaginative learning environment

Datblygu medrau Cymraeg trwy amgylchedd dysgu dychmygus

Mae gweithio’n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu amrywiol i blant wrth wraidd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae staff yn annog plant i sbarduno eu dysgu eu hunain, ac yn darparu adnoddau i’w cynorthwyo i ddatblygu. Darllen mwy >

Pages