Chwiliwch am arfer effeithiol

Using evidence to refine self-evaluation

Defnyddio tystiolaeth i fireinio hunanarfarnu

Mae Fingers and Thumbs Day Care Centre, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mireinio ei phrosesu hunanarfarnu er mwyn gwella safonau. Mae’r lleoliad yn monitro ansawdd dysgu yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac yn amlygu meysydd i’w datblygu. Darllen mwy >

     Understanding children and identifying needs

Deall plant a nodi anghenion

Mae St Winefride’s Playgroup, Sir y Fflint, yn gwneud arsylwadau manwl o’r plant yn dysgu er mwyn nodi eu hanghenion. Mae ymarferwyr yn cadw cofnod o ddatblygiad y plant gan ddefnyddio recordiad llais a ffilm. Wedyn, caiff recordiadau eu dadansoddi i nodi anghenion unigol a chynllunio ar gyfer eu dysgu yn y dyfodol. Mae’r cylch chwarae yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni, a rhoddir yr adnoddau perthnasol iddynt er mwyn gallu parhau â dysgu gartref. Mae dull ymroddgar ymarferwyr o recordio arsylwadau cywir wedi galluogi St Winefride i gael dealltwriaeth glir o gamau dysgu plant. Mae’r staff wedi sylwi ar gynnydd yn awydd plant i ddysgu ac mae hyn wedi rhoi hwb i’w hunan-barch. Darllen mwy >

Supporting children’s speech and language therapy

Cefnogi therapi lleferydd ac iaith plant

Fe wnaeth Cylch Meithrin Glan y Môr, Ceredigion, nodi cynnydd yn nifer y plant sy’n dod i’r feithrinfa ag oedi yn eu lleferydd. Cyfarfu staff â’r pwyllgor rheoli i feddwl am ffyrdd o ddarparu cymorth ychwanegol. Darllen mwy >

Celebrating strengths to improve development

Dathlu cryfderau i wella datblygiad

Mae Meithrinfa Ddydd Tiny Beginnings yn Sir Fynwy wedi dylunio system i nodi blaenoriaethau ar gyfer dysgu plant, gosod targedau datblygu ac olrhain eu dilyniant. Maent yn gweithio’n agos â rhieni a phlant hefyd fel eu bod yn gwybod beth yw eu cryfderau. Darllen mwy >

Going green raises environmental awareness at nursery

Bod yn wyrdd yn codi ymwybyddiaeth amgylcheddol mewn meithrinfa

Mae Meithrinfa Puddleducks, Sir Fynwy, wedi sefydlu pwyllgor eco sy’n cynnwys plant, staff a rhieni i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol. Mae plant yn helpu i wneud y feithrinfa yn fwy ecogyfeillgar ac maent wedi datblygu dealltwriaeth well o’u heffaith ar y byd o’u cwmpas. Darllen mwy >

Developing Welsh skills through an imaginative learning environment

Datblygu medrau Cymraeg trwy amgylchedd dysgu dychmygus

Mae gweithio’n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu amrywiol i blant wrth wraidd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae staff yn annog plant i sbarduno eu dysgu eu hunain, ac yn darparu adnoddau i’w cynorthwyo i ddatblygu. Darllen mwy >

Putting wellbeing first

Rhoi lles yn gyntaf

Mae Meithrinfa Little Scholars, Wrecsam, wedi datblygu strategaeth i hyrwyddo lles plant. Mae’r feithrinfa yn canolbwyntio ar ryngweithio staff, darparu profiadau heriol ac annog llais plant yn gadarnhaol. Mae’r strategaeth yn un effeithiol - mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, mae ganddynt lefelau hyder uwch a mwy o annibyniaeth. Darllen mwy >

Pages