Chwiliwch am arfer effeithiol

Children playing

Mae creu parth dysgu yn arwain at newidiadau cadarnhaol o ran ymgysylltiad disgyblion

Creodd Ysgol Gynradd Gwndy parth dysgu fel y gallai disgyblion gwblhau gweithgareddau yn annibynnol ac i ffwrdd o’r brif ystafell ddosbarth. O ganlyniad, mae bron pob un o’r disgyblion yn datblygu safonau uchel o ddysgu annibynnol a chydweithredol ac mae lefelau ymgysylltiad disgyblion wedi codi. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a sicrhau newid. Darllen mwy >

Classroom

Gweithio gyda disgyblion i gynllunio cwricwlwm gwell

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las yn ystyried llais y disgybl wrth ddarparu cyfleoedd i gynllunio gweithgareddau a phenderfynu ar themâu newydd. Mae athrawon yn canolbwyntio’n gadarn ar ddarparu cyfleoedd ystyrlon i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o’r pedwar diben. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Classroom

Herio dysgu disgyblion, herio deilliannau

Mae Ysgol Gynradd Porth Tywyn yn mesur cynnydd ei disgyblion bob hanner tymor, er mwyn nodi meysydd sydd angen eu gwella, ond hefyd i ddathlu llwyddiannau a hyrwyddo cryfderau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, sicrhau newid ac arfarnu newid. Darllen mwy >

Children in a field

Cynnwys rhieni, disgyblion ac athrawon i greu cwricwlwm cyfoethog ac arloesol

Newidiodd Ysgol Gynradd Penllergaer ei chwricwlwm yn sylweddol, yn dilyn gweithdai gyda rhieni, disgyblion ac athrawon. Cafodd cynlluniau gwersi gorfanwl eu cyfnewid am dasgau cyfoethog sy’n darparu cyfleoedd gwerth chweil i ddisgyblion ddatblygu eu medrau. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

Planet - Planed

Rhoi llais y disgybl wrth wraidd y cynllunio i ddatblygu dysgu annibynnol

Nododd Ysgol Gynradd Mynwy nad oedd eu cwricwlwm yn ennyn diddordeb disgyblion, nac yn bodloni eu hanghenion yn llawn. Ers hynny, mae’r ysgol wedi mynd i’r afael â’r materion hyn ac wedi datblygu cwricwlwm bywiog ac arloesol yn seiliedig ar fedrau trwy werthfawrogi llais y disgybl a’i rôl mewn cynllunio’r cwricwlwm. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygu cwricwlwm yr ysgol o ran eu cynnydd mewn hunanarfarnu, cynllunio a pharatoi, a sicrhau newid. Darllen mwy >

child and woman

Datblygu medrau cymdeithasol ac emosiynol plant trwy gysylltiadau â’r gymuned

Mae plant ym Meithrinfa Ddydd Banana Moon yn ymweld â chartref gofal preswyl lleol sydd o fudd i’r naill a’r llall. Gall y plant ddatblygu eu medrau cymdeithasol ac emosiynol ac mae preswylwyr yn awyddus i ryngweithio â nhw. Darllen mwy >

tree and book

Mae gwaith partneriaeth effeithiol rhwng ysgolion yn cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Mae disgyblion newydd yn Ysgol Gyfun Tredegar yn ymgynefino’n gyflym ac yn adeiladu ar eu dysgu blaenorol, yn sgil perthynas gadarnhaol ag ysgolion cynradd clwstwr. Mae buddsoddi mewn rhaglen datblygu athrawon ar y cyd wedi bod o fudd sylweddol i safonau hefyd. Darllen mwy >

lady and child

Mae hyrwyddo rhieni fel partneriaid yn cefnogi gwelliant ysgol

Mae bore coffi hamddenol rhwng rhieni ac uwch arweinwyr yn un yn unig o blith y strategaethau niferus a fabwysiadwyd gan Ysgol Gynradd Trelewis fel rhan o’i hymgais i ymgysylltu â rhieni. Mae ymglymiad ehangach rhanddeiliaid wedi arwain at ddarlun mwy trylwyr a chywir o berfformiad yr ysgol ei hun. Darllen mwy >

tree

Cefnogi dysgu proffesiynol trwy ymchwil weithredu

Mae athrawon yn Ysgol Uwchradd Castell Alun wedi gweithio mewn timau i arfarnu addysgu gan edrych ar wahanol themâu fel rhan o raglen datblygiad proffesiynol parhaus ehangach yr ysgol. Gellir priodoli llwyddiant i ethos cydweithredol sydd wedi cynhyrchu dysgu o ansawdd uchel yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt. Darllen mwy >

arty collage

Datblygu systemau ysgol gyfan i ysgogi gwelliant cyflym

Mae Ysgol Gymunedol Heolgerrig wedi gwella safonau mewn darllen a phresenoldeb yn ogystal â sicrhau gwelliannau trwy hunanarfarnu gonest a chywir. O ganlyniad i’w thaith i wella, mae’r ysgol wedi dod allan o’r categori mesurau arbennig erbyn hyn ac mae’n perfformio uwchlaw’r cyfartaledd mewn sawl maes. Darllen mwy >

Pages