Chwiliwch am arfer effeithiol

Animated people around a desk

Gwneud pob un o’r staff yn atebol am ansawdd yr addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Syr Hugh Owen wedi gweithio’n llwyddiannus i greu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer gwella addysgu. Gwella addysgu yw un o gyfrifoldebau craidd pob aelod o dîm arweinyddiaeth yr ysgol. Ar ôl cymorth a datblygiad proffesiynol, mae gan arweinwyr atebolrwydd cynyddol am ansawdd yr addysgu yn eu hadrannau. Mae gan bob un o’r athrawon darged rheoli perfformiad o ran gwella addysgu. Darllen mwy >

Animated lecture

Defnyddio sesiynau datblygiad proffesiynol wedi’u harwain gan athrawon yn seiliedig ar dystiolaeth i wella addysgu ar lefel ysgol gyfan

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ddysgu proffesiynol yn Ysgol Uwchradd Aberteifi ac mae arweinwyr wedi buddsoddi amser a chyllid sylweddol ar gyfer y flaenoriaeth hon. Mae’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a roddir i staff wedi arwain at arferion addysgu gwell a llawer mwy o gysondeb wrth gyflwyno addysgu da ar draws yr ysgol. Mae rhoi cyfle i athrawon arwain gweithgareddau dysgu proffesiynol wedi cryfhau gallu i arwain yn yr ysgol. Darllen mwy >

Animated circles with hands

Ymddiried mewn staff i arwain ar wella addysgeg ac arfer

Yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, mae cyfuno’r diwylliant sy’n cael ei greu a’i feithrin gan y pennaeth a’r tîm arwain a’u hymddiriedaeth mewn darpar arweinwyr i arwain a rheoli datblygiadau ysgol gyfan, wedi sicrhau deilliannau rhagorol a dulliau arloesol o addysgeg dros gyfnod. Darllen mwy >

Animated whiteboard

‘Ffordd Y Pant’

Mae Ysgol Gyfun Y Pant wedi datblygu ymagwedd ysgol gyfan at addysgeg, y mae staff yn ei deall a’i chymhwyso’n gyson. Mae’r dull hwn yn rhoi pwyslais cryf ar ddysgu proffesiynol ac yn arwain at arfer ystafell ddosbarth hynod gyson ac effeithiol. Darllen mwy >

Speech bubbles

GROWing through coaching (Tyfu trwy hyfforddi)

Mae bron pob un o’r staff yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yn deall pwysigrwydd addysgu o ansawdd da ac maent yn bartneriaid yn nhaith yr ysgol i wella. Mae staff yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i roi cynnig ar ddulliau newydd, gan wybod y gallant fyfyrio ar eu llwyddiannau a’u meysydd i’w datblygu gyda chydweithwyr trwy’r sesiynau hyfforddi, cyfarfodydd a rhwydweithiau dysgu athrawon. Darllen mwy >

Innovation

Sefydlu dull ysgol gyfan o addysgu

Mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, mae dull Ysgol Gyfun Tredegar o wella addysgu wedi galluogi staff i sefydlu egwyddorion addysgegol ar y cyd ac iaith gyffredin ar gyfer trafod addysgu a dysgu. Mae gan staff ddull ysgol gyfan cyson ar gyfer arfer ystafell ddosbarth ac maent wedi elwa ar lawer o gyfleoedd i weithio gyda’i gilydd i rannu arfer dda a datblygu syniadau ac adnoddau. Darllen mwy >

People sitting down

Gwella medrau arweinwyr canol i ysgogi gwelliannau mewn addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r Vlll wedi ymgorffori rhaglen adolygu cymheiriaid yn llwyddiannus, sydd wedi galluogi arweinwyr canol i gryfhau eu medrau a’u gallu i ysgogi gwelliannau mewn addysgu a safonau yn sylweddol. Trwy gymryd rhan mewn ystod gynhwysfawr o weithgareddau hunanarfarnu sy’n canolbwyntio’n glir ar y berthynas rhwng addysgu effeithiol a chynnydd disgyblion, mae arweinwyr canol bellach yn cyfrannu’n effeithiol at wella’r ysgol. Darllen mwy >

A group of people around a laptop screen

Gwneud defnydd gwell o arsylwadau i gynorthwyo athrawon

Mae arweinwyr yng Ngholeg Cymunedol Tonypandy wedi gwella eu gallu i ddefnyddio arsylwadau gwersi i gynorthwyo athrawon i ddatblygu agweddau ar eu harfer. Mae arweinwyr yn nodi’n dda y diffygion y mae angen mynd i’r afael â nhw ar draws yr ysgol neu sy’n berthnasol i grwpiau neu unigolion. Trwy ystod o sesiynau datblygu ysgol gyfan, pecynnau hyfforddi teilwredig a’r defnydd o dechnoleg fideo, mae’r coleg wedi gwella ansawdd ac effaith yr addysgu. Darllen mwy >

tree and book

Mae gwaith partneriaeth effeithiol rhwng ysgolion yn cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Mae disgyblion newydd yn Ysgol Gyfun Tredegar yn ymgynefino’n gyflym ac yn adeiladu ar eu dysgu blaenorol, yn sgil perthynas gadarnhaol ag ysgolion cynradd clwstwr. Mae buddsoddi mewn rhaglen datblygu athrawon ar y cyd wedi bod o fudd sylweddol i safonau hefyd. Darllen mwy >

tree

Cefnogi dysgu proffesiynol trwy ymchwil weithredu

Mae athrawon yn Ysgol Uwchradd Castell Alun wedi gweithio mewn timau i arfarnu addysgu gan edrych ar wahanol themâu fel rhan o raglen datblygiad proffesiynol parhaus ehangach yr ysgol. Gellir priodoli llwyddiant i ethos cydweithredol sydd wedi cynhyrchu dysgu o ansawdd uchel yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt. Darllen mwy >

Pages