Chwiliwch am arfer effeithiol

Arweinyddiaeth gefnogol sy’n gyrru gwelliant

Yn Sunflower Tots, mae’r cydlynydd gofal plant yn monitro staff yn rheolaidd er mwyn rhoi dealltwriaeth dda iddi o gryfderau’r cylch chwarae a meysydd i’w datblygu. Mae hyn yn ei galluogi i nodi’r adnoddau a’r hyfforddiant newydd sydd eu hangen i wella’r ddarpariaeth. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer dysgu awyr agored o ansawdd da

Mae arweinyddiaeth strategol yn Gofal Plant Gogerddan wedi ymgorffori dysgu awyr agored yn narpariaeth y feithrinfa. O ganlyniad, bu gwelliannau yn hyder a datblygiad iaith y plant. Darllen mwy >

Amgylchedd dysgu awyr agored hynod effeithiol

Mae’r ddarpariaeth awyr agored yn Meithrinfa Ddydd Mrs Tiggywinkles yn darparu cyfleoedd rheolaidd i ddysgwyr ymarfer ac atgyfnerthu ystod o fedrau. Mae hyn yn eu helpu i gyflawni deilliannau da yn y Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Archwilio a dysgu yn yr awyr agored

Mae Meithrinfa Rossett House wedi datblygu profiadau dysgu arloesol yn yr awyr agored sy’n ennyn diddordeb plant ac yn eu helpu i ddatblygu llythrennedd a rhifedd trwy chwarae rôl. Darllen mwy >

Datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu

Mae awyrgylch gofalgar a chefnogol gydag arferion cyson a rheolau clir ar gyfer ymddygiad yn helpu i wneud Meithrinfa Sticky Fingers yn lle cadarnhaol a chyfeillgar i ddysgu. Darllen mwy >

 Pensiliau lliw

Asesu dysgu plant fel bod addysgu'n fwy effeithiol

Mae staff ym meithrinfa Sunshines Pre-School yb asesu pob agwedd ar ddysgi plant un ofalus i sichrau eu bod yn gwneud cynnydd da ym mhob maes. Darllen mwy >

 Gwenu plentyn yn eistedd wrth fwrdd gyda cwpanau a soseri chwarae

Creu amgylchedd dysgu croesawrgar

Staff yng Nghylch Meithrin Bodffordd yn cydweithio mewn tim i drawsnewid neuadd ysgol yn fan dysgu ysgogol bob dydd. Darllen mwy >

Athrawes a phlant wrth fwrdd

Cymorth ac datblygiad i ymarferwyr

Mae’r tîm rheoli’n deall pwysigrwydd darparu cymorth a datblygiad effeithiol i bob ymarferwr yn y lleoliad er mwyn cyflawni’r deilliannau gorau i’r plant. Darllen mwy >

Chwarae plant

Arsylwi chwarae plant i sefydlu'r dilyniant yn eu medrau sylfaenol

Mae staff ym meithrinfa Llandogo Early Years yn monitro chwarae'r plant yn ofalus i asesu pa fedrau sydd gryfach a pha rai y mae angen eu datblygu'n ychwanegol. Darllen mwy >

Athrawes a phlant yn chwarae wrth fwrdd

Gwneud y mwyaf o ymweliadau ac ymwelwyr i symbylu dysgu plant

Trwy fynd ar deithiau i safleoedd lleol a derbyn ymwelwyr, mae meithrinfa Cae'r Ffair yn ysbrydoli dysgu'r plant, sy'n gwella'u llythrennedd a'u rhifedd. Darllen mwy >

Pages