Chwiliwch am arfer effeithiol

Datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu

Mae awyrgylch gofalgar a chefnogol gydag arferion cyson a rheolau clir ar gyfer ymddygiad yn helpu i wneud Meithrinfa Sticky Fingers yn lle cadarnhaol a chyfeillgar i ddysgu. Darllen mwy >

 Pensiliau lliw

Asesu dysgu plant fel bod addysgu'n fwy effeithiol

Mae staff ym meithrinfa Sunshines Pre-School yb asesu pob agwedd ar ddysgi plant un ofalus i sichrau eu bod yn gwneud cynnydd da ym mhob maes. Darllen mwy >

 Gwenu plentyn yn eistedd wrth fwrdd gyda cwpanau a soseri chwarae

Creu amgylchedd dysgu croesawrgar

Staff yng Nghylch Meithrin Bodffordd yn cydweithio mewn tim i drawsnewid neuadd ysgol yn fan dysgu ysgogol bob dydd. Darllen mwy >

Athrawes a phlant wrth fwrdd

Cymorth ac datblygiad i ymarferwyr

Mae’r tîm rheoli’n deall pwysigrwydd darparu cymorth a datblygiad effeithiol i bob ymarferwr yn y lleoliad er mwyn cyflawni’r deilliannau gorau i’r plant. Darllen mwy >

Athrawes a phlant yn chwarae wrth fwrdd

Gwneud y mwyaf o ymweliadau ac ymwelwyr i symbylu dysgu plant

Trwy fynd ar deithiau i safleoedd lleol a derbyn ymwelwyr, mae meithrinfa Cae'r Ffair yn ysbrydoli dysgu'r plant, sy'n gwella'u llythrennedd a'u rhifedd. Darllen mwy >

Chwarae plant

Arsylwi chwarae plant i sefydlu'r dilyniant yn eu medrau sylfaenol

Mae staff ym meithrinfa Llandogo Early Years yn monitro chwarae'r plant yn ofalus i asesu pa fedrau sydd gryfach a pha rai y mae angen eu datblygu'n ychwanegol. Darllen mwy >

A pair of wellingtons filled with plants

Defnyddio’r awyr agored i gynyddu lles plant

Mae plant o feithrinfa Llandogo Early Years yn elwa o strategaeth ddysgu yn yr awyr agored sy’n eu haddysgu am fyd natur ac yn ymestyn eu chwilfrydedd, eu medrau cymdeithasol a’u lles. Darllen mwy >

Y Bont arfer orau

Plant, rhieni a staff yn elwa yn sgil adnabod cyfleoedd datblygu

Ar ôl cydnabod bod diffyg ffyrdd o olrhain cynnydd plant ag anabledd yn ystyrlon, aeth meithrinfa Y Bont ati i weithio gyda’r awdurdod lleol i ddatblygu adnoddau asesu newydd. Mae’r rhain bellach yn cael eu defnyddio gan leoliadau ac ysgolion eraill, ac mae’r ysgol wedi gweld gwelliant yng nghynnydd plant. Darllen mwy >

Mae ymglymiad cryf rhieni yn arwain at ddechrau llwyddiannus mewn addysg feithrin

Mae gan Addysg Gynnar yn Ysgol Fabanod Parc Borras bartneriaethau cryf gyda rhieni. Mae rhieni’n deall nodau’r lleoliad yn gryf ac mae ganddynt rôl weithredol mewn datblygu’r rhain. Gall plant ymgynefino’n gyflym ac fe gânt eu paratoi’n dda ar gyfer yr ysgol fabanod. Mae lefelau lles plant a’u safonau cyflawniad yn uchel. Darllen mwy >

Acorns - main image

Mae plant yn dysgu orau o brofiadau uniongyrchol

Mae Little Acorns Day Care Nursery yn Bridgend yn cynnig profiadau uniongyrchol yn i'r disgyblio yn rheolaidd. Mae hyn yn cael effaith gadarnhaol iawn ar eu dysgu ac wedi arwain at blant cymhelliant, chwilfrydig ac yn hyderus. Darllen mwy >

Pages