Chwiliwch am arfer effeithiol

Fideo: Safonau mewn llythrennedd a rhifeddn - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 1 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar safonau mewn llythrennedd a rhifedd yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

Fideo: Llais ac annibyniaeth disgyblion - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 2 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar lais ac annibyniaeth disgyblion yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

Fideo: Darpariaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 3 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar ddarpariaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

Fideo: Addysgu ac asesu - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 4 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar addysgu ac asesu yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

Fideo: Arweinyddiaeth - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 5 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar arweinyddiaeth yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

building bridges - main image

Fideo: Adeiladu Pontydd

Mae’r Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned ym Merthyr Tudful yn cynnwys nifer o ddarparwyr ac asiantaethau cymorth. Yn eu plith mae’r gyfadran addysg bellach leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau cymunedol, Prifysgol Morgannwg a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (de Cymru). Darllen mwy >

top of its class - main image

Fideo: Ysgol dosbarth cyntaf

Mae Ysgol Esgob Gore yn ysgol gyfun i blant 11 i 18 oed yn ardal Sgeti yn Abertawe. Mae 1,213 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd. Mae cyfran y disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru. Yn yr arolygiad yma, cafodd Ysgol Esgob Gore y graddau uchaf ar gyfer pob agwedd ar ei gwaith. Darllen mwy >

Supporting success - main image

Fideo: Cefnogi llwyddiant

Mae Coleg Ystrad Mynach ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae prif gampws y coleg yn Ystrad Mynach, ail gampws yn y Rhymni, ac mae nifer o ganolfannau llai yn yr ardal. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd 243 o ddysgwyr yn hyfforddi mewn amryw o feysydd pwnc y sector. Roedd ansawdd y cymorth a’r arweiniad i ddysgwyr yn y gwaith yn rhagorol. Darllen mwy >

Fideo: Partneriaeth Rieni

Mae Ysgol Morfa Rhianedd yn ysgol gynradd gymunedol sy’n cynnig addysg Gymraeg i ddisgyblion Llandudno a’r ardal. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n cynnal yr ysgol. Mae Cylch Meithrin Morfa Rhianedd yn cael ei gynnal mewn caban a gafodd ei adeiladu’n bwrpasol yn yr ysgol, ac mae’n darparu addysg i blant dan bump oed. Darllen mwy >

Siarad Cymraeg screen shot

Fideo: Siarad Cymraeg?

Mae Ysgol Gynradd Llantrisant ar gyrion Pentref Llantrisant. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd yr ysgol yn darparu ar gyfer rhyw 118 o ddysgwyr cyfwerth ag amser llawn. Roedd hawl gan ryw 17% o ddisgyblion yr ysgol i gael prydau bwyd am ddim. Mae’r ffigur yma’n ddigon agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Darllen mwy >

Pages