Arweinyddiaeth gefnogol sy’n gyrru gwelliant

Argraffu’r dudalen hon

Yn Sunflower Tots, mae’r cydlynydd gofal plant yn monitro staff yn rheolaidd er mwyn rhoi dealltwriaeth dda iddi o gryfderau’r cylch chwarae a meysydd i’w datblygu. Mae hyn yn ei galluogi i nodi’r adnoddau a’r hyfforddiant newydd sydd eu hangen i wella’r ddarpariaeth.


Nifer y dysgwyr: 50
Ystod oedran: 2-4 oed
Dyddiad arolygiad: Tachwedd 2016
 

Gwybodaeth am y lleoliad:

Lleoliad cyfrwng Saesneg yw Sunflower Tots, sydd wedi ei leoli mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf yn awdurdod lleol Casnewydd.  Mae wedi ei leoli yng Nghanolfan Deulu Forest ar dir Ysgol Fabanod Dyffryn, a chaiff ei reoli gan Duffryn Community Link, sef sefydliad cymunedol.  Mae’r lleoliad yn gwasanaethu’r ardal leol yn bennaf, ac mae wedi ei gofrestru i dderbyn hyd at 26 o blant fesul sesiwn.  Ar hyn o bryd, mae 50 o blant ar y gofrestr rhwng dwy a phedair blwydd oed. 

Caiff y lleoliad ei oruchwylio gan bwyllgor rheoli a’i reoli o ddydd i ddydd gan gydlynydd gofal plant.  Mae’r tîm staff yn cynnwys saith ymarferydd arall â chymwysterau da.  Mae’r lleoliad yn cyfarfod o ddydd Llun i ddydd Gwener am sesiynau yn y bore a’r prynhawn.

Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n arwain y sector:

Mae’r adroddiad arolygu yn nodi bod gan arweinwyr y lleoliad weledigaeth ragorol i ddatblygu’r cylch chwarae.  Maent yn sicrhau bod ymarferwyr yn cydweithio’n agos â’i gilydd mewn tîm cryf, ac mae hyn yn arwain at gynllunio o ansawdd uchel a darpariaeth dda iawn.  Maent yn cydweithio’n hynod effeithiol i ddatblygu targedau ar gyfer gwella sy’n ymwneud â chynllun gwella’r lleoliad.  Trwy holl waith y lleoliad, mae ffocws cryf ar godi deilliannau plant a darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel.   Mae arweinwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella eu harfer, yn ogystal â rhannu’r hyn y maent yn ei wneud yn dda â lleoliadau gofal plant eraill.

Disgrifiad a natur y strategaeth neu’r gweithgaredd a nodwyd yn arfer sy’n arwain y sector

Mae’r cydlynydd gofal plant yn cydweithio’n agos â goruchwylydd y lleoliad i sicrhau y caiff yr holl ymarferwyr eu cynnwys yn llawn yng ngwaith y lleoliad, a’u bod wedi ymrwymo i wella eu harfer yn gyson.  Mae’n monitro gwaith ymarferwyr yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno tasgau ffocws a gweithgareddau amser cylch.  Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth drylwyr iddi o gryfderau’r lleoliad a’r meysydd i’w datblygu.  Mae’n ei galluogi i nodi’r adnoddau newydd neu’r hyfforddiant ychwanegol sydd eu hangen i symud ymlaen ac yn ei galluogi i gynorthwyo datblygiad parhaus ymarferwyr yn dda trwy roi adborth adeiladol.  Mae arweinwyr yn annog ymarferwyr i arsylwi ei gilydd yn rheolaidd.  Er nad oedd hyn yn hawdd i ddechrau, mae ymarferwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle y mae hyn yn ei roi iddynt ddysgu oddi wrth ei gilydd a myfyrio ar safon eu gwaith eu hunain.  Mae’r holl ymarferwyr yn trafod cynnydd tuag at gyflawni targedau gwella’r lleoliad ym mhob cyfarfod staff.  Maent hefyd yn cyfranogi’n llawn mewn cynllunio profiadau dysgu.  O ganlyniad, mae’r holl ymarferwyr yn hyderus yn eu rolau, yn cynorthwyo ei gilydd yn effeithiol ac yn gallu cynnig profiadau dysgu o ansawdd uchel.  Mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ddysgu plant.

Beth fu effaith y gwaith hwn ar y ddarpariaeth a safonau’r dysgwyr?

Mae dull cynhwysol a chynorthwyol iawn yr arweinwyr yn golygu bod yr holl ymarferwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.  O ganlyniad, mae ganddynt ddisgwyliadau uchel ohonyn nhw’u hunain ac fe wnânt eu gorau yn y gwaith.  Mae ganddynt ddealltwriaeth drylwyr o’u cyfrifoldebau ac maent yn cyflawni eu rolau’n ddiwyd.  Mae ymarferwyr yn cydweithio â’i gilydd fel tîm cryf, ac mae hyn yn eu galluogi i ddarparu ystod ddiddorol o weithgareddau ysgogol sy’n ategu dysgu’r plant yn dda.

Sut ydych chi wedi rhannu eich arfer da?

Mae’r lleoliad wedi rhannu ei arfer dda trwy sesiynau ‘Ymarfer werth ei Rannu’ yr awdurdod lleol.  Mae hefyd wedi ei nodi gan y consortiwm yn ‘lleoliad arweiniol ar gyfer lleoliadau nas cynhelir’, sy’n cynnwys cynnal digwyddiadau i rannu arfer dda, yn ogystal ag ymweld â lleoliadau eraill i gynnig cymorth ac arweiniad.