Amgylchedd dysgu ysbrydoledig ar gyfer cyflwyno addysg y Cyfnod Sylfaen

Argraffu’r dudalen hon

Ym meithrinfa ddydd Poppies Day Nursery, mae’r amgylcheddau dysgu dan do ac awyr agored yn rhoi cyfleoedd cyffrous i blant ddatblygu medrau pwysig.


Nifer y dysgwyr: 10
Ystod oedran: 3-4
Dyddiad arolygiad: Tachwedd 2016
 

Gwybodaeth am y lleoliad

Lleoliad cyfrwng Saesneg a berchnogir yn breifat ym Mhont-y-moel, yn awdurdod lleol Torfaen, yw Meithrinfa Ddydd Poppies.  Mae’r unigolyn cofrestredig wedi bod yn berchen ar y busnes ers 18 mlynedd.  Mae’r rheolwr a’r dirprwy reolwr yn cynnal y lleoliad o ddydd i ddydd.  Mae gan y lleoliad 12 aelod o staff, y mae tri ohonynt yn gweithio gyda’r plant cyn-ysgol.  Mae gan bob un ohonynt gymwysterau blynyddoedd cynnar priodol ac mae ganddynt brofiad addas o weithio gyda phlant ifanc.  Mae dwy ystafell yn y lleoliad cyn-ysgol, gyda mynediad at erddi mawr ac ardal chwarae eang yn yr awyr agored. 

Mae’r lleoliad yn gwasanaethu’r gymuned leol a’r ardal gyfagos yn bennaf.  Saesneg yw iaith yr aelwyd i’r rhan fwyaf o’r plant ac mae Saesneg yn iaith ychwanegol i rai ohonynt.  Nid oes unrhyw blant yn siarad Cymraeg gartref.  Ar hyn o bryd, ychydig iawn o blant y nodwyd bod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol. 

Mae’r lleoliad wedi ei gofrestru ar gyfer 48 o leoedd amser llawn i blant o adeg eu geni nes eu bod yn 12 oed ac mae’n agored o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am a 6pm.  Mae’n cynnig gwasanaeth cofleidiol sy’n cludo plant i ysgolion cynradd lleol, ac oddi yno.  Adeg yr arolygiad, roedd 14 o blant ar y gofrestr yn yr ystafell cyn-ysgol.  Roedd y rhain yn cynnwys ychydig iawn o blant pedair oed a chwech o blant tair oed a oedd yn derbyn cyllid y blynyddoedd cynnar gan yr awdurdod lleol.

Cyd-destun a chefndir yr arfer sy’n arwain y sector

Nod y lleoliad yw sicrhau bod pob plentyn yn datblygu synnwyr o gyflawniad a hyder, trwy brofiadau dysgu pleserus a gwerthfawr, beth bynnag fo’u hoedran a’u gallu.  Mae’r amgylchedd dysgu yn Poppies yn cefnogi datblygu a dysgu gyda gofod, cyfleusterau ac adnoddau deniadol ac ysgogol.

Bu aelodau’r tîm yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i ddatblygu’r gofod dan do ac yn yr awyr agored.  Crewyd amgylchedd ysbrydoledig mewn amgylchoedd unigryw sy’n darparu cyfleoedd cyffrous i’r plant ffynnu a dysgu medrau pwysig.  Bu staff yn arsylwi’r plant yn ofalus i ddod i wybod beth yw eu diddordebau, a defnyddiwyd holiaduron i’w holi am eu syniadau yn uniongyrchol.  Fe wnaeth hyn eu helpu i gynllunio profiadau dysgu perthnasol a chreadigol sy’n galluogi plant i archwilio, arbrofi a chwarae, tra’n atgyfnerthu a datblygu medrau a nodwyd i’w gwella.  Ysbrydolwyd y   staff i ddatblygu’r ddarpariaeth y tu mewn a’r tu allan yn dilyn ymweliadau â lleoliadau eraill nas cynhelir, ac ar ôl mynychu hyfforddiant a gynhaliwyd gan y consortiwm lleol.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgarwch y nodwyd ei fod yn arfer sy’n arwain y sector

Mae amgylchedd y lleoliad yn gynnes, yn groesawgar ac ysgogol, ac yn lle y mae’r plant yn awyddus i ddysgu ynddo.  Mae’r gofod wedi cael ei drefnu’n greadigol i ddarparu cyfleoedd dysgu pwrpasol, gyda mynediad rhydd rhwng gwahanol ardaloedd.  Mae’r dull llif rhydd a’r amgylchedd awyr agored deniadol yn ffactorau hanfodol o ran cyflwyno arfer effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen.

Bu ymarferwyr yn ymgynghori â phob un o’r staff, y rhieni a’r plant i helpu i benderfynu sut i ddatblygu’r ardal yn yr awyr agored.  O ganlyniad i hyn, fe wnaethant ddarparu cyfleoedd ar gyfer chwarae ymchwiliol ac archwiliol, ble mae plant yn defnyddio adnoddau i ganfod pethau am y byd o’u cwmpas ac ymarfer eu medrau.  Fe wnaethant ddatblygu gwahanol ardaloedd yn yr ardd, gan gynnwys gardd synhwyraidd, gwesty i bryfed, parc siglenni, cegin fwd a man chwarae rôl â thema, i ddarparu cyfleoedd dysgu pwrpasol ar draws yr holl feysydd dysgu.  Mae ymarferwyr yn cael adnoddau go iawn i’w defnyddio yn yr amgylchedd dysgu creadigol a chyffrous yn yr awyr agored, fel offer cegin a ffrwythau, er mwyn helpu plant i ddatblygu a gwella ystod eang o fedrau. 

Mae ymarferwyr yn gwneud defnydd llawn o ofod cyfyngedig dan do i ddarparu amgylchedd dysgu ysgogol sy’n ychwanegu at yr ardal yn yr awyr agored yn effeithiol.  Er enghraifft, maent yn gosod ystod dda o adnoddau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu fel y gall plant eu defnyddio yn annibynnol.  Mae arddangosfeydd yn lliwgar a deniadol, ac yn annog plant i archwilio, ymchwilio a datblygu eu medrau meddwl.  Caiff y ddarpariaeth ei harfarnu’n rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn parhau i fodloni anghenion a diddordebau plant. 

Beth fu effaith y gwaith hwn ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?

Mae’r amgylchedd creadigol ac o ansawdd uchel wedi cael effaith gadarnhaol ar safonau plant.  Mae plant yn gwneud cynnydd da yn unol â’u gallu ar draws yr holl feysydd dysgu.  Maent yn cymryd rhan yn dda yn y gweithgareddau, yn cymryd rhan yn frwdfrydig ac yn symud o gwmpas yr amgylchedd yn annibynnol.  Mae’r rhan fwyaf o blant yn gwneud dewisiadau ynglŷn â ble maent eisiau chwarae yn hyderus, ac yn datblygu medrau datrys problemau sy’n helpu iddynt ddyfalbarhau â gweithgareddau.  Mae bron pob un o’r plant yn datblygu medrau personol a chymdeithasol pwysig mewn modd eithriadol o dda.  Er enghraifft, maent yn dysgu cydweithredu a rhannu adnoddau’n hynod effeithiol.  Maent yn defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg yn naturiol ac yn hyderus wrth iddynt chwarae yn y siop lysiau Gymraeg.  Mae ymarferwyr yn parchu a gwerthfawrogi ymdrechion a chyflawniadau pawb, ac mae hyn yn sicrhau bod plant yn arbrofi a gwneud cynnydd yn llwyddiannus. 

Sut ydych chi wedi rhannu eich arfer dda?

Mae’r lleoliad yn rhannu arfer dda ar draws y consortiwm rhanbarthol trwy groesawu ymarferwyr o leoliadau eraill a phostio gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.  Mae staff yn cyfrannu at ddigwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a gynhelir gan y consortiwm hefyd.

Cysylltiadau: www.poppiesdaynursery.co.uk