Amgylchedd dysgu awyr agored hynod effeithiol

Argraffu’r dudalen hon

Mae’r ddarpariaeth awyr agored yn Meithrinfa Ddydd Mrs Tiggywinkles yn darparu cyfleoedd rheolaidd i ddysgwyr ymarfer ac atgyfnerthu ystod o fedrau. Mae hyn yn eu helpu i gyflawni deilliannau da yn y Cyfnod Sylfaen.


Nifer y dysgwyr: 32
Ystod oedran: 3 mis – 8 mlwydd oed
Dyddiad arolygiad: Medi 2016
 

Gwybodaeth am y lleoliad

Mae meithrinfa ddydd Mrs Tiggywinkles Day Nursery yn lleoliad cyfrwng Saesneg yn Princetown, ger Tredegar ym Mlaenau Gwent.  Mae’r lleoliad ym mherchenogaeth breifat ac mae’n cael ei redeg mewn ardal hunangynhwysol mewn cartref preifat.

Mae’r lleoliad wedi’i gofrestru ar gyfer 19 o blant.  Mae’n derbyn plant rhwng tri mis ac wyth mlwydd oed.  Mae’r feithrinfa ar agor yn ystod yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn, rhwng 7.45 a.m. a 6.00 p.m.  Yn ystod y tymor ysgol, darperir sesiynau addysg i blant tair oed o 9.30 a.m. tan 11.30 a.m.  Adeg yr arolygiad, roedd 32 o blant ar gofrestr y feithrinfa, gan gynnwys chwe phlentyn tair oed.  Saesneg yw mamiaith pob un o’r plant ac ni nodwyd bod gan yr un o’r plant anghenion dysgu ychwanegol.

Mae yno dri ymarferydd profiadol sydd wedi’u cymhwyso’n briodol, gan gynnwys y perchennog, sef y person cofrestredig â gofal.  Mae’r Dirprwy Reolwr wedi ymgymryd â rôl arweinydd y lleoliad er Ebrill 2015.

Fe wnaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) arolygu’r lleoliad ym Mehefin 2015 ac arolygodd Estyn y lleoliad yn Chwefror 2011.

Cyd-destun a chefndir yr arfer sy’n arwain y sector

Mae Mrs Tiggywinkles yn lleoliad bach, sy’n gwasanaethu ardal o ddifreintedd sylweddol, felly mae darpariaeth hynod greadigol yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod sylw pob plentyn wedi’i hoelio a bod yr holl blant yn gwneud cynnydd da.  Mae angerdd yr arweinydd ynghylch dysgu yn yr awyr agored wedi arwain yr ymdrech i greu amgylchedd dysgu hynod effeithiol yn yr awyr agored.  Mae hyn yn cael ei gyfuno â dealltwriaeth glir o pa mor bwysig yw cynllunio gofalus ac ymyrraeth sensitif i gyflawni deilliannau da ar gyfer plant.  Mae ymarferwyr yn arsylwi plant am gyfnod estynedig er mwyn deall beth yw eu diddordebau a beth sy’n destun chwilfrydedd iddynt cyn cynllunio gweithgareddau.  O ganlyniad, mae’r ddarpariaeth awyr agored yn cyfateb i anghenion a diddordebau’r plant yn llwyddiannus.  Dywed yr adroddiad arolygu fod llif rhydd o’r tu mewn i’r tu allan yn ategu dewisiadau dysgu annibynnol plant yn eithriadol o dda.  Mae’n rhoi cyfleoedd rheolaidd iddynt ymarfer ac atgyfnerthu amrywiaeth o fedrau yn bwrpasol, gan eu helpu i wneud cynnydd systematig tuag at gyflawni deilliannau da yn y Cyfnod Sylfaen.  

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgaredd a nodwyd yn arfer sy’n arwain y sector

Mae’r lleoliad yn gwneud y mwyaf o bob twll a chornel yn ei ardal awyr agored bach i roi profiadau dysgu gwerthfawr i’r plant.  Mae’n sicrhau bod pob ymarferydd yn mynychu hyfforddiant fel bod pawb yn deall gwerth dysgu yn yr awyr agored.  Mae’n rhoi syniadau newydd o ddigwyddiadau hyfforddi ar waith, fel bod y ddarpariaeth awyr agored yn gwella’n gyson. 

Mae’r ystafell ddosbarth awyr agored wedi’i hen sefydlu fel elfen hanfodol o amgylchedd dysgu’r lleoliad.  Fe’i defnyddir ar gyfer addysgu â ffocws ac i annog chwarae wedi’i ysgogi gan blant.  Mae ymarferwyr yn defnyddio holl ardaloedd y ddarpariaeth yn ddychmygus ac yn cyflwyno adnoddau’n fedrus i ddal sylw plant ac annog dysgu.  Gwnânt yn siŵr bod yr holl offer ac adnoddau yn hygyrch a diddorol.  O ganlyniad, daw plant yn fwyfwy hyderus ac annibynnol yn eu chwarae.  Mae ymarferwyr yn gwneud y mwyaf o’r gwahanol dymhorau.  Er enghraifft, defnyddiant babell dyfu fechan, symudadwy ac ardal y rhandir yn effeithiol i addysgu’r plant am dyfu a chynaeafu llysiau, a gwerthu nwyddau mewn siop.  Mae pwyslais cryf ar ofalu am yr amgylchedd a gwaith tîm.  O ganlyniad, mae’r plant yn datblygu medrau cymdeithasol ac emosiynol eithriadol, ac maent yn sensitif ac yn ystyriol tuag at eraill, gan arwain at ymddygiad rhagorol.

Pa effaith y mae’r gwaith hwn wedi’i chael ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?

Mae plant yn gwneud cynnydd da iawn yn y lleoliad o ganlyniad i brofiadau dysgu o ansawdd uchel yn yr awyr agored.  Cyflawnant ddeilliannau uwch na’r disgwyl ar gyfer eu hoedran ar draws pob maes dysgu.  Mae awydd plant i gymryd rhan, eu hiechyd a’u lles, a’u hunan-barch wedi ffynnu wrth iddynt elwa o’r amgylchedd dysgu cadarnhaol.  Mae plant yn datblygu medrau annibyniaeth cadarn, gan eu galluogi i wneud dewisiadau yn eithriadol o dda.  Mae profiadau ystyrlon, uniongyrchol a diddorol yn rhoi digon i’r plant ei drafod.  O ganlyniad, mae bron pob un o’r plant yn hyderus i ofyn cwestiynau a thrafod beth maent yn ei feddwl a’i weld yn barod.

Sut ydych chi wedi rhannu eich arfer dda?

Mae’r lleoliad yn cynnal teithiau tywys i ymarferwyr o bob cwr o’r rhanbarth yn rheolaidd.  Mae’r ymweliadau hyn yn helpu ymarferwyr i weld sut y gallant reoli mynediad rheolaidd at yr ardal awyr agored a gwneud y gorau o ardal awyr agored fechan i gynnig profiadau dysgu cyfoethog.  Fe wnaeth y flwyddyn cyn-ysgol gynnal ymweliadau i rannu arfer dda yn ystod yr hyfforddiant diweddar ar Fodiwl 6 a drefnwyd gan gonsortiwm EAS.