Pwy ddylai lenwi’r holiadur i staff? A ddylai’r ysgol ei anfon at yr holl gyflogeion neu at staff addysgu yn unig? A ddylai staff asiantaeth yn yr ysgol ei lenwi? Beth os yw athro’n sâl ac yn absennol o’r ysgol?

Rydym yn defnyddio nifer o holiaduron cyn-arolygiad.  Mae un ar wahân i athrawon ac un ar wahân i staff cymorth/gweinyddol.  Mae’r holiaduron hyn ar gyfer athrawon a staff cymorth/gweinyddol sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan yr ysgol.  Nid ydynt ar gyfer staff asiantaeth na staff llanw nad ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan yr ysgol.  Pan fydd athro neu aelod arall o staff cymorth/gweinyddol yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch, yna lle’r pennaeth yw penderfynu, er lles yr aelod staff a chan roi ystyriaeth lawn i’w iechyd a’i les, p’un a yw am roi gwybod iddo am y cyfle i lenwi holiadur cyn-arolygiad ai peidio.