Pwy yw pwy

Caiff Estyn ei arwain gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (PAEM). Caiff ei gynorthwyo gan ddau Gyfarwyddwr Strategol, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a phum Cyfarwyddwr Cynorthwyol.  Mae ein dull arweinyddiaeth ddosbarthedig yn golygu bod gan y rhan fwyaf o staff ryw lefel o gyfrifoldeb.

Mae pob un o’r staff corfforaethol yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, tra bod Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) yn gweithio gartref. Darllenwch fwy am rolau arolygwyr.

Byrddau Strategaeth a Gweithredol

Mae Bwrdd Gweithredol, sy’n cynnwys aelodau gweithredol, yn cefnogi a chynorthwyo PAEM wrth arwain a rheoli Estyn.

Mae Bwrdd Strategaeth, sy’n cynnwys aelodau gweithredol ac anweithredol, yn gosod a monitro agenda strategol Estyn.  Mae gan y Bwrdd Strategaeth ddau is-bwyllgor: Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Estyn a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Taliadau. Cewch wybod mwy am Gyfarwyddwyr Anweithredol ac Uwch Swyddogion trwy’r ddewislen ar frig y dudalen hon.

Mae Estyn yn cynnal cofrestr buddiannau ar gyfer holl aelodau’r Bwrdd ac ar gyfer yr holl gyflogeion parhaol, secondeion a staff dros dro.  Nid oes gan yr un aelod o’r Bwrdd swydd cyfarwyddwr na buddiannau arwyddocaol eraill a allai wrthdaro â’u cyfrifoldeb rheoli.