Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Meilyr (main content)

Meilyr Rowlands– PAEM

Caiff penodiad, swyddogaethau a phwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (PAEM) eu pennu gan ddeddfwriaeth: yn Neddf Addysg 2005, Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Deddf Plant 2004. Mae ei swydd statudol wedi’i hamlinellu yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.

Meilyr Rowlands sy’n gyfrifol am arolygu a rheoleiddio addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn ogystal â rheolaeth, staffio a threfniadaeth Estyn. Mae’n rhoi cyngor annibynnol i Weinidogion Cymru, sy’n cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisïau yng Nghymru. Yn ogystal, mae Meilyr yn chwarae rôl allweddol yn gweithio’n agos gyda chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill yng Nghymru, i roi sylfaen i weithio a chynllunio ar y cyd. Yn ogystal, fel Swyddog Cyfrifo Estyn, mae’n sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n gywir a’u bod yn rhoi gwerth am arian. Yn ogystal, mae’r Prif Arolygydd yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar safonau ac ansawdd addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cafodd Meilyr, sy’n Gymro Cymraeg, ei addysg yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Ar ôl cyfnod o ymchwil, bu’n athro gwyddoniaeth mewn ysgolion cyfun yng ngogledd Cymru, cyn darlithio mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor ac yn UWIC, lle’r oedd yn gyfarwyddwr y cwrs TAR uwchradd.

Ymunodd Meilyr ag Estyn ym 1999 ac mae wedi dal nifer o swyddi, gan gynnwys Arolygydd Ardal, AEM Rheoli a Chyfarwyddwr Strategol. Cyn ymuno ag Estyn, roedd yn Arolygydd Cofrestredig ar gyfer y sectorau cynradd ac uwchradd.