Cyfarwyddwyr Strategol

Simon Brown - Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown

Mae Simon yn Gyfarwyddwr Strategol yn Estyn. Mae’n arwain ar ddatblygu a chyflwyno cyngor Estyn i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys cyngor ar bolisi ac adroddiadau arolwg.  Hefyd, mae’n arwain gwaith Estyn ar feithrin gallu, gan gynnwys arfer orau.  Simon sy’n goruchwylio’r arweiniad ar waith Estyn gydag awdurdodau lleol, gan gynnwys consortia rhanbarthol, ac arolygu’r sectorau ôl-16 gan gynnwys addysg bellach, dysgu yn y gwaith, gyrfaoedd, dysgu oedolion yn y gymuned, dysgu troseddwyr, Cymraeg i oedolion, a hyfforddiant ieuenctid a gwaith cymunedol.  Hefyd, Simon sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am thema trawstorri hyfforddiant a datblygiad.  Mae ganddo gyfrifoldeb arweiniol am y cydweithio gan Estyn â chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill.  Simon sydd â goruchwyliaeth strategol ar fusnes corfforaethol Estyn, gan gynnwys cynllunio a llywodraethu corfforaethol, ynghyd â swyddogaethau gwasanaeth corfforaethol.

Ymunodd Simon ag Estyn yn 2001 fel AEM, yna bu’n gweithio fel Arolygydd Ardal, AEM Rheoli ar gyfer gwaith awdurdodau lleol ac yn ddiweddarach bu’n Bennaeth Cyfarwyddiaeth ar gyfer addysg ôl-orfodol.

Cafodd Simon ei addysg yn Ysgol Bromsgrove ac astudiodd ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol Cymru, Caerdydd.  Yn ei yrfa, mae wedi gweithio fel athro, ymgynghorydd awdurdod lleol, ymgynghorydd addysg ar ran Becta (Asiantaeth Cyfathrebu a Thechnoleg Addysgol Prydain) a bu’n gyfarwyddwr cwmni meddalwedd. Hefyd, bu’n arolygydd ysgolion cynradd ac uwchradd gydag OFSTED a SPAEM ac fe’i hetholwyd yn Gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Brydeinig (FRGS) ac yn aelod graddedig Cymdeithas Seicolegol Prydain ym 1989.

 

Claire Morgan - Cyfarwyddwr Strategol

Claire Morgan

Mae Claire Morgan yn Gyfarwyddwr Strategol yn Estyn. Mae’n arwain ar ddatblygu a gweithredu polisïau arolygu ac mae’n gyfrifol yn benodol am oruchwylio’r arweiniad ar waith Estyn yn ymwneud ag arolygiadau ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd, uwchradd, annibynnol ac arbennig, ac arolygu unedau cyfeirio disgyblion, lleoliadau nas cynhelir, a darparwyr addysg a hyfforddiant athrawon. Hefyd, mae gan Claire gyfrifoldeb cyffredinol am y themâu trawstorri canlynol, sef anghenion dysgu ychwanegol, diogelu a lles.  Yn ogystal, mae ganddi gyfrifoldeb arweiniol am y cwricwlwm, diogelu a rheoli gwybodaeth.

Cyn ymgymryd â’i swydd bresennol, roedd Claire yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol â chyfrifoldeb am gyflwyno rhaglen arolygu ysgolion uwchradd a darparwyr addysg a hyfforddiant athrawon. Hefyd, roedd ganddi gyfrifoldeb am weithredu strategaeth hyfforddi a datblygu Estyn, rheoli cysylltiadau rhanddeiliaid a rhannu arfer orau.

Ymunodd Claire ag Estyn yn 2006 fel AEM ar gyfer addysg uwchradd o’i swydd fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Gymunedol y Porth.  Dechreuodd Claire ei gyrfa yn athrawes economeg ac astudiaethau busnes ac, wedi hynny, bu’n gweithio fel uwch arweinydd mewn ysgolion uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.  Hefyd, mae Claire wedi cymryd rhan mewn gwaith ymgynghori awdurdodau lleol a chyd-drefnu darpariaeth 14-19.  Cafodd Claire ei haddysg yn Ysgol Gyfun Maesteg ac astudiodd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr a Phrifysgol Caerdydd.