Cyfarwyddwyr Strategol

Jassa Scott - Cyfarwyddwr Strategol

Jassa Scott

Mae Jassa Scott yn Gyfarwyddwr Strategol yn Estyn.  Mae hi’n arwain ar ddatblygu a chyflwyno cyngor Estyn i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys cyngor polisi ac adroddiadau arolwg.  Hefyd, mae’n arwain gwaith Estyn ar feithrin gallu, gan gynnwys arfer orau.  Mae Jassa yn arwain gwaith Estyn gydag awdurdodau lleol, gan gynnwys consortia rhanbarthol, ac arolygu sectorau ôl-16, gan gynnwys addysg bellach (AB), dysgu yn y gwaith (DYYG), gyrfaoedd, dysgu oedolion yn y gymuned (DOG), dysgu troseddwyr, Cymraeg i Oedolion (CiO) a hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol.  Hefyd, mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am thema drawsbynciol cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol, ac mae’n arwain ar arolygu ysgolion arbennig; unedau cyfeirio disgyblion; ysgolion annibynnol ac ysgolion a cholegau annibynnol arbennig.  Mae ganddi gyfrifoldeb arweiniol am gydweithio rhwng Estyn a chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill.

Ymunodd Jassa ag Estyn yn 2007 gan ymgymryd ag amrywiaeth o waith arolygu a gwaith thematig yn ymwneud ag awdurdodau lleol, gwasanaethau cymorth ieuenctid ac ysgolion.  Daeth yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn 2010, gyda chyfrifoldeb gweithredol am ysgolion arbennig, UCDau ac ysgolion annibynnol.  Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Colne Valley ac ym Mhrifysgol Efrog.  Ar ôl bod yn athrawes mewn ysgolion cynradd, bu’n gweithio mewn nifer o rolau mewn awdurdodau lleol, gan reoli’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym Merthyr Tudful yn fwyaf diweddar.

 

Claire Morgan - Cyfarwyddwr Strategol

Claire Morgan

Mae Claire Morgan yn Gyfarwyddwr Strategol yn Estyn. Mae’n arwain ar ddatblygu a gweithredu polisïau arolygu ac mae’n gyfrifol yn benodol am oruchwylio’r arweiniad ar waith Estyn yn ymwneud ag arolygiadau ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd, uwchradd, annibynnol ac arbennig, ac arolygu unedau cyfeirio disgyblion, lleoliadau nas cynhelir, a darparwyr addysg a hyfforddiant athrawon. Hefyd, mae gan Claire gyfrifoldeb cyffredinol am y themâu trawstorri canlynol, sef anghenion dysgu ychwanegol, diogelu a lles.  Yn ogystal, mae ganddi gyfrifoldeb arweiniol am y cwricwlwm, diogelu a rheoli gwybodaeth.

Cyn ymgymryd â’i swydd bresennol, roedd Claire yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol â chyfrifoldeb am gyflwyno rhaglen arolygu ysgolion uwchradd a darparwyr addysg a hyfforddiant athrawon. Hefyd, roedd ganddi gyfrifoldeb am weithredu strategaeth hyfforddi a datblygu Estyn, rheoli cysylltiadau rhanddeiliaid a rhannu arfer orau.

Ymunodd Claire ag Estyn yn 2006 fel AEM ar gyfer addysg uwchradd o’i swydd fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Gymunedol y Porth.  Dechreuodd Claire ei gyrfa yn athrawes economeg ac astudiaethau busnes ac, wedi hynny, bu’n gweithio fel uwch arweinydd mewn ysgolion uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.  Hefyd, mae Claire wedi cymryd rhan mewn gwaith ymgynghori awdurdodau lleol a chyd-drefnu darpariaeth 14-19.  Cafodd Claire ei haddysg yn Ysgol Gyfun Maesteg ac astudiodd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr a Phrifysgol Caerdydd.