Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Liz Miles

Liz Miles

Mae Liz yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn.  Mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol ar y cyd am waith arolygu Estyn o ran ysgolion cynradd a meithrin.  Hefyd, mae’n arwain ar ddysgu proffesiynol, cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant a rheoli gwybodaeth.  Mae gan Liz gyfrifoldeb ar y cyd am oruchwylio cyflwyno arolygon thematig Estyn.

Ymunodd Liz ag Estyn i ddechrau yn 2010 a bu’n ymgymryd ag amrywiaeth o waith arolygu, hyfforddi a gwaith thematig.  Bu Liz yn arolygydd arweiniol cynradd a bu’n gweithredu fel y cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer ysgolion annibynnol ac arbennig ac addysg ôl-16.

Er 1995, mae Liz wedi gweithio yn y sector cynradd yn bennaf, yn gyntaf fel athrawes ddosbarth, wedyn athrawes ymgynghorol, pennaeth ac ymgynghorydd.

 

Mererid Wyn Williams

Mae Mererid Wyn Williams yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae’n gyfrifol am gyflwyno rhaglen arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir, lleoliadau meithrin a gynhelir ac addysg gynradd.  Hefyd, mae Mererid yn arwain ar bolisi arolygu a chydymffurfio ar draws Estyn.

Cyn derbyn ei swydd bresennol yn Estyn, roedd hi’n AEM Rheoli dros dro ar gyfer addysg bellach, y Gymraeg ac addysg ddwyieithog ac yn arolygydd mewn amryw sector arall, gan gynnwys addysg oedolion yn y gymuned. Yn dilyn cyfnod byr ar secondiad o Estyn yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, lle bu’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfadran y Celfyddydau, ymunodd Mererid ag Estyn yn ffurfiol yn 2005.

Derbyniodd Mererid ei haddysg yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn).

 

Clive Phillips

Mae Clive Phillips yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae’n gyfrifol am gyflwyno arolygiadau gwasanaethau addysg llywodraeth leol a chonsortia rhanbarthol. Hefyd, mae ganddo gyfrifoldeb am bolisi’r iaith Gymraeg, materion yn ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg ac arfer effeithiol, ac mae ganddo gyfrifoldeb am waith Estyn i ddatblygu hunanarfarnu ar gyfer gwella.

Ymunodd Clive ag Estyn yn 2010 ac mae wedi gweithio’n bennaf yn y sectorau cynradd ac awdurdodau lleol. Yn ogystal, mae wedi arolygu ysgolion meithrin nas cynhelir, ysgolion arbennig ac ysgolion annibynnol. Mae wedi gweithio fel pennaeth ysgol gynradd ac fel swyddog gwella ysgolion awdurdod lleol.

Addysgwyd Clive yn Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Ysgol y Preseli, Crymych a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Catherine Evans – Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Mae Catherine yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn.  Mae ganddi gyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu’r strategaethau ar gyfer arolygu ysgolion uwchradd, ysgolion pob oed ac addysg gychwynnol athrawon. Hefyd, mae Catherine yn arwain ar bolisi arolygu a chydymffurfio ar draws Estyn ac mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol am waith Estyn i ddatblygu hunanarfarnu ar gyfer gwella.

Ymunodd Catherine ag Estyn yn 2009 gan ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith arolygu a thematig yn ymwneud ag ysgolion cynradd ac uwchradd ac addysg bellach.  Cyn derbyn y swydd hon, roedd Catherine yn arolygydd arwain ar gyfer y sector ysgolion uwchradd.  Derbyniodd Catherine ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Rhydychen.

Cyn ymuno ag Estyn, bu Catherine yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn ysgolion yng ngorllewin canolbarth Lloegr ac yn ne Cymru.

 
 
 

Jackie Gapper

Jackie Gapper

Mae Jackie yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae hi’n gyfrifol am addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned, dysgu troseddwyr a dysgu yn y gwaith.  Mae gan Jackie gyfrifoldeb ar y cyd am oruchwylio gwaith cyflwyno cyngor Estyn i Lywodraeth Cymru ac i randdeiliaid eraill, gan gynnwys adroddiadau arolygon a chyngor ar bolisi. Mae Jackie yn arwain ar yr adroddiad blynyddol a chymorth Estyn ar gyfer diwygio’r cwricwlwm.

Ymunodd Jackie ag Estyn yn 2009 ac ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith arolygu a thematig yn ymwneud ag ysgolion uwchradd ac annibynnol ac addysg bellach.  Cyn derbyn y swydd hon, Jackie oedd yn arwain ar bolisi a chyngor Estyn ynghylch Saesneg a llythrennedd cyn 16 oed, a helpodd i ddatblygu’r rhaglen arolygwyr cymheiriaid.  Cafodd Jackie ei haddysg yn Ysgol Kingdown, Warminster, Ysgol Uwchradd Stroud a Phrifysgol Abertawe.    Cyn ymuno ag Estyn, bu Jackie yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn ysgolion uwchradd yn ne Cymru.

 

 

 

Dyfrig Ellis

Jackie Gapper

Mae Dyfrig yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn.  Mae ganddo gyfrifoldeb gweithredol penodol am waith arolygu Estyn sy’n ymwneud ag ysgolion arbennig; unedau cyfeirio disgyblion; ysgolion annibynnol ac ysgolion annibynnol arbennig, a cholegau annibynnol arbenigol.  Hefyd, mae’n arwain ar ddiogelu a diwygio ADY ac mae ganddo gyfrifoldeb am gyflwyno rhaglen hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol  Estyn ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Ymunodd Dyfrig ag Estyn yn 2012 a bu’n ymgymryd ag amrywiaeth o waith arolygu, hyfforddi a gwaith thematig yn ymwneud ag ysgolion cynradd, lleoliadau nas cynhelir ac addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon.  Yn 2017, daeth yn arolygydd arweiniol ar gyfer y sector nas cynhelir.

Addysgwyd Dyfrig yn Ysgol Glan Morfa, Abergele, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Llanelwy a’r Coleg Normal Bangor.  Ar ôl addysgu mewn nifer o ysgolion cynradd yn Ne Cymru, fe’i penodwyd ym 1995 yn bennaeth sefydlu Ysgol Tyle’r Ynn yng Nghastell-nedd Port Talbot cyn symud i Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las yn Abertawe yn 2004.