Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Jassa Scott

Mae Jassa Scott yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol penodol am waith arolygu Estyn yn gysylltiedig ag ysgolion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion, dysgu troseddwyr, ysgolion annibynnol ac ysgolion arbennig annibynnol, a cholegau arbenigol annibynnol. Hefyd, mae'n arwain ar ddiogelu ac ar thema trawsdorri cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant. Mae'n gyfrifol am yr adroddiad blynyddol.

Ymunodd Jassa ag Estyn yn 2007 gan ymgymryd ag amrywiaeth o waith arolygu a gwaith thematig yn ymwneud ag awdurdodau lleol, gwasanaethau cymorth ieuenctid ac ysgolion, cyn ymgymryd â’i swydd bresennol. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Colne Valley ac ym Mhrifysgol Efrog. Ar ôl bod yn athrawes mewn ysgolion cynradd, bu’n gweithio mewn nifer o rolau mewn awdurdodau lleol, gan reoli’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym Merthyr Tudful yn fwyaf diweddar.

 

Mererid Wyn Williams

Mae Mererid Wyn Williams yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae’n gyfrifol am gyflwyno rhaglen arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir, lleoliadau meithrin a gynhelir ac addysg gynradd.  Hefyd, mae Mererid yn arwain ar bolisi arolygu a chydymffurfio ar draws Estyn.

Cyn derbyn ei swydd bresennol yn Estyn, roedd hi’n AEM Rheoli dros dro ar gyfer addysg bellach, y Gymraeg ac addysg ddwyieithog ac yn arolygydd mewn amryw sector arall, gan gynnwys addysg oedolion yn y gymuned. Yn dilyn cyfnod byr ar secondiad o Estyn yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, lle bu’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfadran y Celfyddydau, ymunodd Mererid ag Estyn yn ffurfiol yn 2005.

Derbyniodd Mererid ei haddysg yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn).

 

Clive Phillips

Mae Clive Phillips yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae’n gyfrifol am gyflawni arolygiadau Awdurdodau Lleol a chonsortia rhanbarthol ac arolygiadau yn y sector Cymraeg i Oedolion. Hefyd, mae ganddo gyfrifoldeb am bolisi’r iaith Gymraeg, materion yn ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg a chysylltiadau â rhanddeiliaid.

Ymunodd Clive ag Estyn yn 2010 ac mae wedi gweithio’n bennaf yn y sectorau cynradd ac awdurdodau lleol. Yn ogystal, mae wedi arolygu ysgolion meithrin nas cynhelir, ysgolion arbennig ac ysgolion annibynnol. Mae wedi gweithio fel pennaeth ysgol gynradd ac fel swyddog gwella ysgolion awdurdod lleol.

Addysgwyd Clive yn Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Ysgol y Preseli, Crymych a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Catherine Evans – Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Mae Catherine yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn.  Mae ganddi gyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu’r strategaethau ar gyfer arolygu ysgolion uwchradd ac addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon. Hefyd, mae Catherine yn gyfrifol am gyflwyno rhaglen hyfforddi fewnol ac allanol Estyn ac mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol penodol am themâu trawstorri gyrfaoedd a datblygiad y cwricwlwm.

Ymunodd Catherine ag Estyn yn 2010 gan ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith arolygu a thematig yn ymwneud ag ysgolion cynradd ac uwchradd ac addysg bellach.  Cyn derbyn y swydd hon, roedd Catherine yn arolygydd arwain ar gyfer y sector ysgolion uwchradd.  Derbyniodd Catherine ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Prifysgol Manceinion a Choleg St Anne, Rhydychen.

Cyn ymuno ag Estyn, bu Catherine yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn ysgolion yng ngorllewin canolbarth Lloegr ac yn ne Cymru.

 
 
 

Jackie Gapper

Jackie Gapper

Mae Jackie yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn. Mae hi’n gyfrifol am addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith.  Mae Jackie yn arwain y gwaith o gyflwyno cyngor Estyn i Lywodraeth Cymru ac i randdeiliaid eraill, gan gynnwys adroddiadau arolygon a chyngor ar bolisi. Yn ogystal, mae gan Jackie gyfrifoldeb cyffredinol am y themâu trawstorri canlynol, sef rheoli gwybodaeth a meithrin gallu, gan gynnwys arfer orau.

Ymunodd Jackie ag Estyn yn 2009 ac ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith arolygu a thematig yn ymwneud ag ysgolion uwchradd ac annibynnol ac addysg bellach.  Cyn derbyn y swydd hon, Jackie oedd yn arwain ar bolisi a chyngor Estyn ynghylch Saesneg a llythrennedd cyn 16 oed, a helpodd i ddatblygu’r rhaglen arolygwyr cymheiriaid.  Cafodd Jackie ei haddysg yn Ysgol Kingdown, Warminster, Ysgol Uwchradd Stroud a Phrifysgol Abertawe.    Cyn ymuno ag Estyn, bu Jackie yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi mewn ysgolion uwchradd yn ne Cymru.