Pam rydym ni’n arolygu

Mae deddfwriaeth yn amlinellu pwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys yr hyn y gall neu y mae’n rhaid i’r Prif Arolygydd ei arolygu ac adrodd arno, pa mor aml y mae’n rhaid arolygu ysgolion a darparwyr eraill, a manylion ar gyfer cyhoeddi adroddiadau arolygu.
 
Y brif ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n llywodraethu ein harolygiadau yw: 
  • Deddf Addysg 2005 (lleoliadau meithrin nas cynhelir, ysgolion a gynhelir ac UCDau)  
  • Deddf Addysg 2002 (ysgolion annibynnol)
  • Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (darparwyr ôl-16)
  • Deddf Addysg 1997 (awdurdodau lleol)
  • Deddf Addysg 1994 (addysg athrawon) 
Mae’r ddeddfwriaeth yn cynnwys gofynion ychwanegol ar gyfer rhai sectorau addysg a hyfforddiant, yn enwedig ysgolion a gynhelir.  Mae’n cynnwys darpariaeth ar gyfer arolygwyr ychwanegol ac Arolygwyr Cofrestredig, ac ar gyfer gosod ysgolion mewn categorïau pryder, fel mesurau arbennig neu welliant sylweddol.  
 
Yn ogystal, mae’r ddeddfwriaeth yn nodi bod rhaid arolygu pob lleoliad meithrin nas cynhelir, ysgol a gynhelir ac Uned Cyfeirio Disgyblion o fewn y cyfnod saith blynedd rhwng Medi 2016 ac Awst 2023.