Swyddi gwag

Cyfarwyddwr Strategol
Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)
Swyddogion Gweinyddol
Swyddog Cyfathrebu

Cyfarwyddwr Strategol

 
Cyflog – Y cyflog cychwynnol ar gyfer y rôl hon yw £82,199 (Band Cyflog 1 yr Uwch Wasanaeth Sifil)
Oriau gwaith – 37 awr dros bum niwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) heb gynnwys egwyliau cinio
Lleoliad – Byddwch wedi eich lleoli yn swyddfa Caerdydd a bydd angen rhywfaint o deithio ledled Cymru.
 
Hoffem recriwtio unigolyn cymelledig â hanes cryf o arfer broffesiynol lwyddiannus a phrofiad o arweinyddiaeth neu reolaeth ar lefel uwch mewn maes addysg neu hyfforddiant y mae Estyn yn ei arolygu.
Fel Cyfarwyddwr Strategol, byddwch yn darparu cyfeiriad, yn ymgysylltu â phobl, yn cyflawni canlyniadau ac yn meithrin gallu adrannau i gefnogi amcanion strategol Estyn.  Bydd gennych gyfrifoldeb penodol dros:
 • Arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth sefydliadol ar gyfer un neu fwy o linynnau amcanion strategol Estyn (darparu atebolrwydd cyhoeddus, llywio datblygiad polisi cenedlaethol, meithrin gallu) a sicrhau gweithrediad cyson ar draws y sefydliad cyfan.
 • Goruchwyliaeth strategol dros gyflawni cylchoedd arolygu darparwyr ac, mewn un achos, cyflawni ein gwaith ag awdurdodau lleol.
 • Goruchwyliaeth strategol dros gyflawni prosiectau adolygiadau thematig.
 • Arwain ar ddatblygu a rheoli ystod o berthnasoedd â rhanddeiliaid allweddol.
 • Goruchwyliaeth strategol dros strategaethau a rhaglenni allweddol sy’n galluogi menter.
 • Meithrin arbenigedd a hyblygrwydd y gweithlu i fodloni anghenion busnes nawr ac yn y dyfodol.
 • Rheoli arian cyhoeddus yn ddarbodus a sicrhau gwerth am arian, a chyflawni arbedion effeithlonrwydd wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus rhagorol er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf i’r trethdalwr.
 • Cyfrannu at arweinyddiaeth y gwasanaeth cyhoeddus ehangach a meithrin gallu yn y system addysg.
 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00yb ar 19 Chwefror 2018.
 

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

 
Cyflog - £61,090 - £71,475
Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio
Lleoliad - Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd
 
Rydym yn ceisio recriwtio unigolyn sydd â phrofiad addysgu sylweddol a hanes o arweinyddiaeth lwyddiannus mewn ysgolion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion neu wasanaethau awdurdodau lleol ar gyfer dysgwyr sy’n agored i niwed neu’r rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol.
Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:
 • Arwain neu gyfrannu at waith arolygu, adrodd a chynghori, gan gynnwys arolygiadau darparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach sy’n amrywio ar draws sampl o ddarpariaeth yng Nghymru.
 • Cyfrannu at lunio cyngor proffesiynol sydd â’r nod o lywio datblygiad polisi ym maes eich arbenigedd.
 • Ymgymryd â gwaith sy’n anelu at ddal a lledaenu’r arfer orau a welwn yn ein rhaglenni arolygu.
 • Gweithio yn unol â systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol yn Estyn.
 • Hefyd, mae gan AEM rolau pwysig o ran sicrhau ansawdd a hyfforddiant arolygwyr ychwanegol.
 • Cyfrifoldeb am hyrwyddo a diogelu lles y plant a’r bobl ifanc yr ydych yn gyfrifol amdanynt, neu’n dod i gysylltiad â nhw.
 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2:00yp, 19 Chwefror 2018.
 

Swyddogion Gweinyddol

 
Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi wag ar gyfer rôl Swyddog Gweinyddol yn Estyn. Mae’r swyddi gwag hyn yn rhai cyfnod penodol, ac maent yn debygol o fod hyd at 31 Mawrth 2019.
 
Cyflog – £19,240 - £22,500 (Gradd SG)
Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio
Lleoliad – Byddwch wedi eich lleoli yn swyddfa Caerdydd
 
Mae Swyddogion Gweinyddol yn darparu cymorth gweinyddol i sicrhau cyflawni swyddogaethau allweddol yn Estyn, trwy gynorthwyo rheolwyr tîm, a sicrhau bod targedau ac amcanion y tîm yn cael eu bodloni.  Bydd Swyddogion Gweinyddol yn hyblyg, a gellir eu defnyddio o fewn neu ar draws unrhyw un o swyddogaethau cefnogi busnes Estyn, yn cynnwys:
 • Cyllid, caffael a gwasanaethau swyddfa
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cymorth Arolygu
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid (cyfathrebu, digwyddiadau, cyhoeddiadau ac ysgrifenyddiaeth)
 • Gwasanaethau Ystadegau, Gwybodaeth a Hysbysrwydd
Gall Swyddogion Gweinyddol gael eu gosod mewn rôl yn unrhyw un o’r swyddogaethau cefnogi busnes, fel y bydd anghenion busnes yn mynnu.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Chwefror 2018 am 10yb. Ni ellir ystyried ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a’r amser hwnnw, am ba bynnag reswm.
 

Swyddog Cyfathrebu

 
Cyflog£23,625 - £27,400*
Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad – Byddwch wedi eich lleoli yn swyddfa Caerdydd
Cyfnod penodol
 
A oes gennych brofiad neu gymhwyster mewn disgyblaeth ym maes cyfathrebu? Rydym yn chwilio am rywun i’n helpu i sefydlu Estyn yn llais awdurdodol ar addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.
 
Anfonwch neges e-bost at recruitment@estyn.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.
 
Cyflwynwch gais erbyn 10am dydd Llun 5 Mawrth.
 
 
*Bydd y cyflog dechreuol ar waelod y raddfa.  Gallai cyflog dechreuol uwch gael ei gynnig os gall yr ymgeiswyr ddangos gwybodaeth, sgiliau a phrofiad eithriadol mewn perthynas â’r swydd benodol.

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gweithio i Estyn, cysylltwch â:

Shuna Lovering
Adnoddau Dynol
02920 446336
recriwtio@estyn.llyw.cymru

Neu, ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid, Arolygydd Lleyg neu Arolygydd Ychwanegol cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.

Y Gwasanaeth Sifil

Trowch at wefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gyrfaol yn y Gwasanaeth Sifil.   

Graddfeydd cyflog