Gwella addysgu

Crynodeb

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru, penaethiaid a staff mewn ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Gallai fod o ddiddordeb hefyd i’r rheiny sy’n gweithio gyda sefydliadau addysg a hyfforddiant athrawon.

Mae rhan gyntaf yr adroddiad hwn yn crynhoi tystiolaeth uniongyrchol o arolygiadau, ac ymweliadau ag, ysgolion yr astudiaethau achos a ddisgrifir yn rhan dau, yn ogystal â chanfyddiadau o ymchwil addysgol, i archwilio beth sy’n gwneud addysgeg ac addysgu effeithiol. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r dulliau strategol a ddefnyddiwyd gan ysgolion i wella ansawdd yr addysgu a meithrin gallu addysgu ar gyfer y dyfodol.

Mae ail ran yr adroddiad hwn yn cyflwyno 24 o astudiaethau achos sy’n dangos sut mae arweinwyr ac athrawon wedi meithrin eu gallu i ysgogi gwelliant cynaliadwy yn ansawdd yr addysgu yn eu hysgolion. Mae’r astudiaethau achos yn archwilio teithiau gwelliant addysgegol pedair ysgol gynradd ar ddeg, naw ysgol uwchradd, ac un ysgol pob oed. Mae’r ysgolion yn wynebu amrywiaeth o heriau ac mae ganddynt wahanol fannau cychwyn, o ysgolion sydd wedi cael eu rhoi mewn categori statudol, i ysgolion sy’n cynnal lefelau uchel o berfformiad dros gyfnod.