Chwilio am adroddiad thematig

Cymedroli asesiadau athrawon yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3: adolygiad o gywirdeb a chysondeb

Mae canfyddiadau’r arolwg wedi eu seilio ar ymweliadau ag wyth cyfarfod cymedroli clwstwr, dau ym mhob un o’r consortia rhanbarthol, wedi eu dilyn gan ymweliadau â dwy ysgol ym mhob clwstwr. Yn ystod yr ymweliadau, ystyriodd arolygwyr effeithiolrwydd cyfarfodydd cymedroli clwstwr a gweithdrefnau mewnol ysgolion ar gyfer sicrhau asesiadau cywir gan athrawon. Bu arolygwyr yn canolbwyntio’n benodol ar gymedroli Saesneg, Cymraeg a Chymraeg ail iaith. Fe wnaethant hefyd arfarnu i ba raddau y mae darparwyr yn gyfarwydd â’r gofynion statudol newydd ar gyfer cymedroli clwstwr. Darllen mwy >

Effaith y Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol i Raddedigion (Teach First) yng Nghymru

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor am effeithiolrwydd y Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol i Raddedigion (RhHYR) yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn. Mae’r adroddiad wedi ei fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru ac arweinwyr a staff y RhHYR yng Nghymru a’u hysgolion partneriaeth. Gallai fod o ddiddordeb ehangach i gyfranogwyr hefyd (hynny yw, hyfforddeion ar y rhaglen Teach First), i arweinwyr a staff sy’n gweithio mewn ysgolion, ac i’r rheiny sy’n gweithio ym maes addysg a hyfforddiant i athrawon. Darllen mwy >

Defnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid

Caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn 2014-2015 ynghylch y defnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid. Mae’r adroddiad hwn wedi ei fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru, llywodraethwyr, penaethiaid, uwch arweinwyr a staff mewn ysgolion, awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol. Mae’r ddogfen hon yn cysylltu ag arolwg Estyn, ‘Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion’, a gyhoeddwyd ym Mehefin 2015. Gall fod o ddiddordeb i rieni a staff mewn sectorau eraill ac asiantaethau sy’n cydweithio ag ysgolion i wella ansawdd arweinyddiaeth. Darllen mwy >